Architekt v2. . HTML a stavitel webu

Nemůžete z­skat pÅ™­stup k thrivethemescom

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› odesl¡n­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data. / p >.

Webov str¡nky pro architekty jsou podporov¡ny firmou BOCDBIRDIO - doporučujeme v¡s pÅ™ipojit ke sv komunitÄ› zde

Jedn¡ se o jednoduchou webovou knihu (webov¡ str¡nka, kter¡ je form¡tov¡na jako kniha), aby pomohl architektům budovat lepÅ¡­ webov str¡nky pomoc­ WordPress. To v¡m Å™ekne společn chyby architektů, aby pÅ™i stavbÄ› webov½ch str¡nek a d¡t v¡m jednoduch½ krok za krokem průvodce pro vytvoÅ™en­ vlastn­ super ºÄtovan profesion¡ln­ webov str¡nky za mnÄ› než 100 dolarů. Pokud nechcete vybudovat sv vlastn­ str¡nky, d¡ v¡Å¡ znalosti instruovat webov½ v½voj¡Å™ na to, co chcete. A pokud již m¡te webov str¡nky, můžete se naučit nÄ›kolik vÄ›c­, abychom ho zlepÅ¡ili. Web-kniha je naps¡na speci¡lnÄ› pro architekty, ale informace jsou relevantn­ pro mnoho dalÅ¡­ch kreativn­ch odvÄ›tv­. C­lem je naučit v¡s, jak vybudovat spolehliv m­sto pro profesion¡ln­ použit­, ale nen­ důvod, proč studenti nemohou použ­t stejn½ pÅ™­stup pro jejich portfolia. / p >.

o autorovi

Jeden z nejkr¡snÄ›jÅ¡­ch vÄ›c­ o sd­len­ projektu online je to, jak to lid podporuj­ a nab­zej­ svou pomoc, aby to bylo lepÅ¡­. Chci podÄ›kovat Michael Dayovi pro dobrovolnictv­ jeho profesion¡ln­ redakčn­ dovednosti a pom¡hat mi chybÄ›t mnÄ› slov nespr¡vnÄ›. Michael je redaktorem průvodce environment¡ln­ design a můžete ho naj­t na Twitteru zde: EditoredG. ChtÄ›l bych tak podÄ›kovat Dr. Daniel Presta za grafiku, kter pÅ™isp­v¡ k webu. VÅ¡echny ty skvÄ›l čern ikony jsou jeho pr¡ce. Pokud se chcete pod­vat v­ce z jeho n¡vrhů j­t na www. ondokoro. OM, kter½ je jeho m³dn­ label a on je tak na Twitteru zde: Mondokorofa. / p >.

Naučte se

AÅ¥ už jste ochucen½ web designer nebo architektonick½ podnikatel, kter½ m¡ kr¡sn webov str¡nky, je centr¡ln­ pro ºspÄ›ch vaÅ¡eho podnik¡n­. BoxMode je webov½ stavitel pro architekty usnadňuje vytv¡Å™en­, pÅ™izpůsoben­ a publikovat profesion¡ln­ webov str¡nky zdarma. / p >.

Architekt je v­ceºÄelov½, all-in-one obsah rozložen­ plugin pro v½robu dynamickho, obsahu poh¡nÄ›n½ch rozložen­, jako jsou posuvn­ky, galerie, mÅ™­Å¾ky, karusely, tabulkov, akordeby, tabbed, zdivo a dalÅ¡­. / p >.

unaven½ neust¡le modifikuje vaÅ¡e webov str¡nky, nalezen­ a integrace plug-ins a nastaven­ hostingu? Monografie webov½ch str¡nek pro architekty odn¡Å¡­ vÅ¡echny pot­Å¾e zapojen do budov¡n­ webov½ch str¡nek a nab­z­ Å™eÅ¡en­ speci¡lnÄ› vyvinut pro profesion¡ly AEC. / p >.

Mezi mnoha komunikačn­mi kan¡ly Architektury použ­vaj­ k osloven­ potenci¡ln­ch klientů a vytvoÅ™it n¡sleduj­c­, webov¡ str¡nka je pravdÄ›podobnÄ› nejdůležitÄ›jÅ¡­. S pletac­ webov½ch str¡nek stavebn­ch platforem a atraktivn­ch tmat dostupn½ch architektům, v½bÄ›rem spr¡vnho se může st¡t bolest­ hlavy. ŘeÅ¡en­, kter¡ udeÅ™­ rovnov¡hu mezi kr¡sn½m designem, zjednoduÅ¡enou navigac­ a cenovou dostupnost­, jsou vz¡cn a ty krejčovsk pro architekty jsou dokonce vz¡cnÄ›jÅ¡­. / p >.

ÄŒast chyby architekti prov¡dÄ›t pÅ™i vytv¡Å™en­ webov½ch str¡nek

Jeden z nejčastÄ›jÅ¡­ch chyb architektů pÅ™i vytv¡Å™en­ webov½ch str¡nek se rozhoduje pro Å¡ablonu, kter¡ postr¡d¡ intuitivn­ navigaci. VÅ¡ichni jsme vidÄ›li stavitel webu pro architekty, kteÅ™­ maj­ skvÄ›lou animovanou grafiku a ohromuj­c­ vizu¡ly, jen aby vidÄ›li, že se otoč­ v frustruj­c­ z¡Å¾itky po nÄ›kolika m¡lo kliknut­. N¡vÅ¡tÄ›vn­ci skonč­ utr¡cet mal½ nebo ž¡dn½ čas snaž­ navigovat bludiÅ¡tÄ› informac­ a zÅ™­dka se vr¡tit. / p >.

DalÅ¡­ chyba m¡ jedinou webovou str¡nku URL, kter½ umožňuje uživatelům propojit zpÄ›t na konkrtn­ projekty. To znamen¡, že uživatel bloggerů a soci¡ln­ch mdi­ nemohou sd­let konkrtn­ odkazy v jejich pÅ™­spÄ›vc­ch a tweetů, ale mohou nam­sto toho pouze odkaz na vaÅ¡i domovskou str¡nku, což nut­ jejich div¡ky lovit kolem pÅ™­sluÅ¡n½ch informac­. / p >.

VÄ›tÅ¡ina marketingov½ch ºsil­ v architektuÅ™e spolh¡ na skvÄ›l vizu¡ly. Firmy najmout profesion¡ln­ fotografov pro zachycen­ sn­mků jejich postaven½ch projektů a použ­vat poutav diagramy a 3D modely reprezentovat prob­haj­c­ pr¡ci. VÅ¡echno toto ºsil­ může j­t do odpadu, pokud nen­ spr¡vnÄ› zobrazeno, organizov¡no a optimalizov¡no pro online vyhled¡v¡n­. Existuj­ dva důležit aspekty t½kaj­c­ se obrazů, kter je tÅ™eba zv¡Å¾it pÅ™i navrhov¡n­ webov½ch str¡nek. Za prv, je užitečn m­t nÄ›jak½ text doprov¡zet každ½ obraz, aby bylo možn vyhled¡vat. DalÅ¡­m důvodem pro pÅ™id¡v¡n­ textu poskytuje užitečn informace novin¡Å™Å¯m a bloggerům, kteÅ™­ chtÄ›j­ mluvit o vaÅ¡­ pr¡ci. Obr¡zky by mÄ›ly b½t tak dostatečnÄ› velk, aby byly reposted v online časopisech a platform¡ch. / p >.

n¡stroj builder webov str¡nky od architektů pro architekty

Strukturovan a snadno použiteln webov str¡nky je z¡kladn­m kamenem každho architekta. Jeho technick, estetick a funkčn­ aspekty urč­ provoz, zak¡z¡n­ uživatelů a vybudov¡n­ povÄ›sti firmy. Ide¡ln­ webov¡ str¡nka architektury by mÄ›la pracovat sama o sobÄ› a vyžadovat minim¡ln­ ºsil­ o udržen­. / p >.

Monografick¡ str¡nka Builder pro architekty je platforma webov½ch str¡nek na z¡kladÄ› pÅ™edplatnho pro architekty, kter¡ nab­z­ kr¡sn, citliv Å¡ablony a bezplatnou službu concierge. Na rozd­l od jin½ch webov½ch str¡nek stavebn­ch platformy jako WordPress, webov¡ str¡nka monografie je navržena tak, aby byla WYSIWYG ("Co vid­te, je to, co dostanete"). PÅ™i pr¡ci v aplikaci WordPress může b½t těžkop¡dn požadavky na programov¡n­ znalosti, backend monografie, kterou upravujete pÅ™esnÄ› tak, jak bude vypadat, když to bude ž­t. Rozhran­ Drag-N-Drop usnadňuje ºpravu obsahu, zvolte fonty a uspoÅ™¡dat prvky. / p >.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.