Velikost banneru Průvodce pro výběr správné velikosti banneru

Pokud udÄ›l¡me trochu intro o webov½ch bannerech, můžeme Å™­ci, že se použ­vaj­ hlavnÄ› podporovat buď vaÅ¡e webov str¡nky nebo služby (ex: prodej nemovitosti, speci¡ln­ nab­dky, webov str¡nky, kter jsou čerstvÄ› spuÅ¡tÄ›ny a potÅ™ebuj­ pozornost , členstv­ nab­z­, služby a prodej zaÅ™­zen­). Existuje pÅ™edevÅ¡­m 14 velikost­ webov½ch bannerů jako standard.

 • mobiln­ žebÅ™­Äku: 320 x 50
 • Leaderboard: 728 x 90
 • inline obdln­k: 300 x 250
 • velk½ obdln­k : 336 x 280
 • Velk½ mobiln­ banner: 320 x 100
 • polovičn­ strana: 300 x 600
 • banner: 468 x 60
 • Å irok½ mrakodrap: 160 x 600
 • Square: 250 x 250 (mobiln­ a desktop)
 • mal čtverečn­: 200 x 200 (mobiln­ a desktop)
 • mrakodrap : 120 x 600
 • Velk¡ leaderov¡ deska: 970 — 90
 • billboard: 970 x 250
 • portrt: 300 x 1050
 • vertik¡ln­ obdln­k : 240 x 400

Andrew Hannan

Lid vÅ¡ech vÄ›kov½ch kategori­, generac­ a pohlav­ použ­vaj­ jejich zaÅ™­zen­ kdekoli, kam jdou, nÄ›kteÅ™­ pro hodiny dennÄ›. Tito uživatel se bombarduj­ zpr¡vy, novinky a soci¡ln­ mdia dennÄ› - vÅ¡echny velmi ruÅ¡iv.

To zvyÅ¡uje potÅ™ebu mobiln­ch reklam, kter maj­ b½t pozornost, um­stÄ›na v optim¡ln­ch digit¡ln­ch spotech pro maxim¡ln­ viditelnost pÅ™i využ­v¡n­ nejlepÅ¡­ch velikost­ bannerů pro maxim¡ln­ generov¡n­ pÅ™­jmů pro vydavatele a ºspěšn Å™­zen­ kampan­ pro inzerenty.

běž­ do n¡kladn½ch chyb s mobiln­ reklama ops? Je ohromuj­c­ se naučit různ techniky zač­t v­tÄ›zstv­ s mobiln­mi reklamami. To je m­sto, kde můžeme pomoci. Partner s Monetizemore dnes vz­t na mobiln­ web a zač­t zvyÅ¡ovat vaÅ¡e mobiln­ reklamn­ pÅ™­jmy dnes!

— reklamn­ jednotka

Od roku 2017, když Google zmÄ›nil sv mobiln­ typy reklamy z¡sady a odstran­ omezen­ pro um­stÄ›n­ 300 — 250 jednotek nad z¡hybem, tento stÅ™edov½ obdln­k byl nejpouž­van½m velikost­ bannerů. Funguje velmi dobÅ™e na desktopu a mobilu, což je jedn­m z hlavn­ch důvodů jeho popularity.

kupuj­c­ maj­ tendenci upÅ™ednostňovat toto um­stÄ›n­, protože to je prvn­ vÄ›c, kterou uživatel vid­ na pÅ™ist¡vac­ str¡nce mobiln­ch str¡nek. Ve srovn¡n­ s velikost­ mal½ch bannerů (napÅ™. 320 — 50), vÄ›tÅ¡­ mobiln­ zobrazen­ reklamy (napÅ™. 300 — 250) obvykle generuj­ lepÅ¡­ pÅ™­jmy.

NicmnÄ›, b½t pÅ™­liÅ¡ agresivn­ s um­stÄ›n­m reklamy může zv½Å¡it Å¡ance na n¡hodn kliknut­ a vst k negativn­m uživatelsk½m zkuÅ¡enostem. Jako vydavatele z¡visl½ na jednom z s­t­ Google pro monetizaci, zda je to reklamn­ v½mÄ›na nebo AdSense, nechcete riskovat, že v¡Å¡ ºÄet zak¡zan½.

Z tohoto důvodu je nejlepÅ¡­ sledovat doporučen­ Google a m¡ pouze 50% reklamy viditeln nad z¡hybem. N­Å¾e uveden½ obr¡zek poskytuje vynikaj­c­ pÅ™­klady ºspěšnho 300 — 250, stejnÄ› jako 300 — 50 mobiln­ch inzer¡tů a um­stÄ›n­.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.