Promiň, byl jsi blokován

pro pÅ™ehled o tomto prostoru, včetnÄ› definice str¡nek soci¡ln­ch s­t­, "historie SNSS a Review literatury, viz Boyd & Ellison pÅ™ed rokem 2007 švod do speci¡ln­ho problmu JCMC na str¡nk¡ch soci¡ln­ch s­t­ s n¡zvem Soci¡ln­ s­tÄ›: Definice, historie a stipendium. Tyto r¡mečky, kter jsou souč¡st­ tohoto seznamu a proč. P؍KLADN SOCILN SÅ¤OV‰ MŮŽE ZAÄŒTEK Mezi: Friendster, Myspace, Facebook, Orkut, Cyworld, Mixi, ÄŒern¡ planeta, Dodgeball a LiveJournal.

V½zkum obsažen½ n­Å¾e je zaměřen speci¡lnÄ› na str¡nk¡ch soci¡ln­ch s­t­ (nebo "soci¡ln­ch s­t­" str¡nek). NÄ›kter z nich je spojeno s soci¡ln­mi mdii, soci¡ln­m softwarem, webem2.0, soci¡ln­m bookmarkingem, vzdÄ›l¡vac­mi technologiemi, v½zkumem komunit, atd. Ale nen­ to organizačn­ zaměřen­ a ne vÅ¡echno souvisej­c­ s tÄ›mito dalÅ¡­mi tmaty je zde zahrnuta. Tento seznam nen­ metodologicky nebo na disciplin¡le organizovan½. Zde je pr¡ce z komunikac­, informačn­ vÄ›dy, antropologie, sociologie, ekonomie, politologie, kulturn­ch studi­, informatiky, atd.

Snaž­m se to udržet aktu¡ln­, takže mi pros­m poÅ¡lete dalÅ¡­ publikace, jak se nauč­te. Nem¡m hostit čl¡nky, takže pouze ty hostovan jinde jsou propojeny. Pokud chcete čl¡nek, kter½ nen­ propojen, obraÅ¥te se na autor.

Peer-revided čl¡nky:

Acquisti, Alessandro a Ralph Gross. (2006). PÅ™edstaven komunity: povÄ›dom­, sd­len­ informac­ a soukrom­ na facebooku. V P. Golle & G. Danezis (Eds.), Ř­zen­ 6. workshopu o technologi­ch zvyÅ¡uj­c­ch ochranu soukrom­ (str. 36-58). Cambridge, U.K: Robinson College, 28-30. června.

Agarwal, S. a vnitrn­, M. (2009). Zaměřit se na obchodn­ praktiky: průzkumn studium indick½ch univerzitn­ch studentů využ­v¡n­ webov½ch str¡nek soci¡ln­ch s­t­: důsledky pro pracoviÅ¡tÄ›. Obchodn­ komunikace čtvrtletnÄ›.

Ahn, Y., Han, S., Kwak, H., MÄ›s­c, S., a Jeong, H. (2007). Anal½za topologick½ch charakteristik obrovsk½ch online soci¡ln­ch s­t­. Ve www '07: Ř­zen­ 16. mezin¡rodn­ konference na World Wide Web, New York, NY, USA, 2007 (str. 835-844). ACM.

Backstrom, Lars, Dan Huttenlocher, Jon Kleinberg, & Xiangyang Lan. (2006). Skupinov¡ tvorba ve velk½ch soci¡ln­ch s­t­ch: členstv­, růst a evoluce.Procece 12. mezin¡rodn­ konference o objevu znalost­ v dolov¡n­ dat (KDD-2006) (pp. 44-54). New York: ACM Press.

Backstrom, Lars, Dork, C., & Kleinberg, Jon. (2007). Proč thou r3579x? Anonymed soci¡ln­ s­tÄ›, skryt vzory a struktur¡ln­ steganografie. Ř­zen­ 16. mezin¡rodn­ konference na World Wide Web, 181-190.

Nemůžete přistupovat k proconorg

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› pÅ™edložen­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data.

Co mohu udělat, abych to vyřešil?

 • Home
 • spr¡va
 • design a v½voj
 • marketing
 • eCommerce
 • < LI> Reklama Prodej
 • Obsah
 • průzkum trhu
 • Z¡ložka
 • term­ny
 • Ochrana osobn­ch ºdajů

Zde jsou 15 nejlepÅ¡­ch soci¡ln­ch s­t­ a aplikac­, jak je odvozeno od naÅ¡eho Ebizmba pozice, což je neust¡le aktualizovan½ průmÄ›r jejich popularity, kter¡ je měřena celkovou uživatelskou z¡kladnou, trendem, kter½ je odvozen z monitorov¡n­ jejich růstu KÅ™ivka a nakonec vliv, kter½ měř­ v½znam značky v jejich oboru.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.