Nejlepší webové stránky portfolia předvést svou práci online

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› odesl¡n­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data. / p >.

Co mohu udělat, abych to vyřešil?

Můžeme obdržet kompenzaci nÄ›kter½ch partnerů a inzerentů, jejichž produkty se zde objevuj­. Tak vydÄ›l¡v¡me pen­ze. Kompenzace může m­t dopad, kde jsou produkty um­stÄ›ny na naÅ¡ich str¡nk¡ch, ale redakčn­ n¡zory, sk³re a recenze jsou nez¡visl na reklamn­ str¡nce pl¡nu a naÅ¡e objektivita je ned­lnou souč¡st­ toho, kdo jsme. N¡Å¡ z¡vazek k v¡m je dokončeno poctivost: nikdy nedovol­me inzerentům ovlivnit naÅ¡e n¡zor na v½robky, kter se objev­ na tÄ›chto str¡nk¡ch.

ºÄetnictv­

AccountEdge Pro m¡ vÅ¡echny ºÄetn­ pÅ™edstavuje rostouc­ obchodn­ potÅ™eby, kombinuj­c­ spolehlivost aplikace desktopu s flexibilitou mobiln­ aplikace pro ty, kteÅ™­ potÅ™ebuj­ on-the-go pÅ™­stup.

sledov¡n­ žadatele

Dejte si pozor na portfolia, kter¡ jsou pÅ™­liÅ¡ neobvykl¡. Portfolio by mÄ›lo b½t jednoduch-podivn rolovac­ mechaniky může b½t jedinečn¡, ale mohou tak frustrovat a odcizit uživatele. VaÅ¡e webov¡ str¡nka portfolia by nemÄ›ly b½t pÅ™­liÅ¡ jedinečn, pÅ™em½Å¡lejte o tom jako umÄ›leck¡ galerie - hezk¡ a stroh¡ s množstv­m prostoru, aby uk¡zali umÄ›leck¡ d­la. / p >.

Nemůžete pÅ™istupovat ke stÅ™edn­m programu

PÅ™ed nÄ›kolika des­tkami let, sd­len­ portfolia by obvykle vedlo ke spoustÄ› tisku, sestavov¡n­ a vazby, takže můžete pÅ™edat vzorky vaÅ¡­ pr¡ce klientům, pÅ™¡telům nebo jin½m zºÄastnÄ›n½m stran¡m. Ale teď, když žijeme v digit¡ln­ Å™e, sd­len­ portfolia je stejnÄ› snadn jako odes­l¡n­ odkazu nebo QR k³d na vaÅ¡e webov str¡nky portfolia. / p >.

Je to běžn znalosti, kter maj­ dobÅ™e prezentovan, reaguj­c­ portfolio je kl­Äem k ºspÄ›chu pro vÅ¡echny UX / UI Designer - zejmna pokud jste nov do pole. Podporov¡n­m vaÅ¡­ nejlepÅ¡­ pr¡ce, vaÅ¡e portfolio umožňuje budouc­m zamÄ›stnavatelům a klientům poznat v¡Å¡ n¡vrhov½ pÅ™­stup a vaÅ¡i osobnost. V mnoha ohledech je vaÅ¡e portfolio investic­ v sobÄ›. / p >.

Ale pokud jde o vytvoÅ™en­ epickho digit¡ln­ho portfolia, kde začnete? PÅ™i budov¡n­ vlastn­ch webov½ch str¡nek od nuly je možnost, internet je pln½ bezplatn½ch portfolia webov½ch str¡nek - z nichž mnoh maj­ vestavÄ›nou komunitou designrů, kteÅ™­ v¡m mohou pomoci vytvoÅ™it cenn spojen­ pro budouc­ pracovn­ pÅ™­ležitosti. / p >.

s t­m jsme zaokrouhlili komplexn­ seznam deseti nejlepÅ¡­ch uživatelů bezplatnho UX / UI Design portfolia, kter každ½ UX / UI designer by mÄ›l m­t na svm radaru. S pomoc­ naÅ¡ich talentovan½ch t½mov½ch karirn­ch služeb, budeme zaokrouhlit s nÄ›jak½mi osvÄ›dčen½mi postupy, abychom se v ºvahu pÅ™i rozhodov¡n­ pro bezplatn portfolio webov str¡nky.

Behance

The Go-k v½bÄ›ru pro n¡vrh¡Å™Å¯m vÅ¡ech discipl­n, Behance je pravdÄ›podobnÄ› nejobl­benÄ›jÅ¡­ bezplatn online internetov str¡nky portfolia ve hÅ™e. S kamenhem budete moci sd­let sv n¡vrhy podrobnÄ› prostÅ™ednictv­m velk½ch fotografi­ - a pÅ™ij­mat zpÄ›tnou vazbu o sv pr¡ci od ostatn­ch n¡vrh¡Å™Å¯ a n¡vÅ¡tÄ›vn­ků.

, stejnÄ› jako b½t rozbočovačem konstrukčn­ inspirace, vestavÄ›n¡ komunita UI / UX designrů, fotografů a ilustr¡torů pÅ™id¡v¡ pÅ™­ležitost, aby se spojen­ a poučit se od nÄ›kter½ch z tÄ›ch nejtalentovan½ch kreativn­ch kreativů. Nen­ divu, proč společnosti a n¡bory často se obracej­, pokud jde o pron¡jem talentu. Webov str¡nky tak nab­z­ pravidelnÄ› aktualizovanou v½pisovou desku pro kariru pro projektanty, kteÅ™­ hledaj­ nov pÅ™­ležitosti. Pod­vejte se na kariru kariru UX design absolvent Peter Student Project na Hehance.

kl­Äov funkce a v½hody

Obl­ben¡ volba mezi uživatelsk½mi designry, dribbble nab­z­ možnost sd­let svou pr¡ci s expanzivn­ komunitou kreativy. Na rozd­l od toho, že Dribbble umožňuje n¡vrh¡Å™Å¯m nahr¡v¡n­ projektů v průbÄ›hu pokroku, kter tvoÅ™­ sn­mek vaÅ¡­ pr¡ce. Vedle pokoje za pln, leÅ¡tÄ›n portfolio se mnoz­ designÅ™i obrac­ k dribluncům, aby pÅ™edv¡dÄ›l specifick funkce nebo n¡vrhy - jako jsou tyto ºÅ¾asn sady UI pro taxi aplikaci.

Po vytvoÅ™en­ svho bezplatnho ºÄtu můžete zač­t nahr¡vat mal ºryvky vaÅ¡­ pr¡ce v různ½ch f¡z­ch procesu n¡vrhu. Chcete-li zobrazit pln½ rozsah vaÅ¡­ pr¡ce, budete muset z­skat pozv¡n­ od jinho člena platformy. NicmnÄ›, nemyslete si, že nebudete m­t jeÅ¡tÄ› Å¡anci s¡hnout novou pr¡ci pÅ™es platformu: Recureers z likes Tech Giants jako Google, Apple a Airbnb maj­ vÅ¡echny z­skan talenty z dribble.

kl­Äov funkce a v½hody

Adobe Portfolio, jeden z voln½ch n¡strojů zahrnut½ch do placenho pl¡nu Creative Creative Cloud, umožňuje n¡vrh¡Å™Å¯m vytv¡Å™et kr¡sn a kvalitn­ portfolio lokality v minut¡ch. S možnost­ vybrat jednu str¡nku webov str¡nky nebo ºplnou galerii vaÅ¡­ pr¡ce, platforma automaticky optimalizuje vybran tma pro vÅ¡echny digit¡ln­ zaÅ™­zen­. V jeho portfoliu Adobe Portfolio, Careerfoundry UI Design absolvent Michael rozhodl pro barevn tma jako pozad­ na jeho n¡vrhy.

tÅ™eÅ¡eň nahoÅ™e? V r¡mci bal­Äku maj­ uživatel pÅ™­stup k bezplatnmu kreativn­mu cloudovmu pÅ™edplatnm servisu, stejnÄ› jako možnost bez problmů importovat vaÅ¡e projekty, aby se pod­vali na zv½Å¡en­ viditelnosti. / p >.

kl­Äov funkce a v½hody

AÅ¥ už jste freelancer nebo pr¡ce pro kreativn­ agenturu, mus­te vytvoÅ™it silnou online pÅ™­tomnost pro pÅ™il¡k¡n­ nov½ch klientů. I když můžete vždy pÅ™izpůsobit aktu¡ln­ str¡nku WordPress, abyste zobrazili svou nejlepÅ¡­ pr¡ci, je mnohem jednoduÅ¡Å¡­, pokud použ­v¡te vyhrazen tma portfolia. / p >.

Siln tma portfolia by mÄ›lo b½t snadn pÅ™izpůsobit, aby vyhovoval vaÅ¡emu v½klenku. NejdůležitÄ›jÅ¡­ vÅ¡ak by to mÄ›lo pÅ™edvst v¡Å¡ talent profesion¡lnÄ›. Aby byla vaÅ¡e pr¡ce jednoduÅ¡Å¡­, st¡hl jsme nÄ›jak vynikaj­c­ možnosti, kter splňuj­ tyto požadavky. / p >.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.