Campus Banner Design.

Tento pÅ™­spÄ›vek je souč¡st­ naÅ¡eho prob­haj­c­ho zaměřen­ na vedouc­ pÅ™edstavitele implementuj­c­ digit¡ln­ strategie pro zv½Å¡en­ ºsil­ s Å™­zen­m z¡pisu. V listopadu jsme se zaměřili na Sundra Kumarasamy na University of Dayton. Chcete-li zazvonit v roce 2014, reflektor je na Matt Bundrick, Assistant Web Manager ve společnosti Clemson University pod webov½m t½mem Creative Services.

Na konci roku 2013 jsem str¡vil čas s Mattem diskutovat o hlavn­m projektu, kter½ začal s webov½m t½mem Clemson v ºnoru 2013. Pro podporu strategickho marketingovho pl¡nu Clemson, webov½ t½m podstoupil webovou str¡nku redesign webu proces. V mÄ›s­c­ch pÅ™ed jejich ºspěšn½m zah¡jen­m v srpnu se vÅ¡echny aspekty st¡vaj­c­ nejvyÅ¡Å¡­ ºrovnÄ› klemysonu. DU zkuÅ¡enost byla zkoum¡na pÅ™es objektivu provozu analytiky a anal½zou. / p >.

Jen nÄ›kolik mÄ›s­ců dÅ™­ve, v kvÄ›tnu 2012, stejn½ t½m dokončil jeden z jejich prvn­ch v½znamn½ch projektů, Majors Microsite, kter½ m¡ od t doby z­skan½ch v­cen¡sobn½ch ocenÄ›n­ (pro kategorii n¡borovho n¡boru a Grand Award v pÅ™­padÄ› Konference okresu III v roce 2012) a čestn zm­nky v blogosfÅ™e. V roce 2013 byla komunikace Carnegie zachov¡na pro redesign s analytickou kontrolou, SEO konzultac­ a zobrazit reklamn­ program. BÄ›hem tto doby jsme pozorovali s­lu Clemson t½mu prvn­ ruku. Vzhledem k tomu, že každ¡ jednotliv¡ webov¡ str¡nka (vzdÄ›l¡n­-centrick¡ a jinak) podlhaj­ zmÄ›n¡m s jasn½mi ºmysly nejlpe zastupuj­c­ch instituci nebo organizaci online, mysleli jsme si, že jsme se zaměřili na cestu, kter¡ vedla Matt, jeho kolegy a Clemson pÅ™es jejich pokračuj­c­ ºspÄ›chy s Clemsonem. du.

Když se rozbÄ›hli sv ruk¡vy, matt a jeho kolegov se ohldli na historick ºdaje, aby pochopili, co obsahovaly jejich div¡ci zapojeni s t­m, co se nezapojili, a proč (a možn¡ co je důležitÄ›jÅ¡­, proč ne). Kdyby nÄ›co fungovalo, snažili se naj­t způsoby, jak optimalizovat na zavedenho ºspÄ›chu. Pokud t½m naÅ¡el data, kter¡ by mohla b½t zlepÅ¡ena navigace nebo obsah, byla zaměřena na implementaci pozitivn­ zmÄ›ny. S důrazem na tvrd¡ data, t½m shrom¡Å¾dil narativn­ zpÄ›tnou vazbu od zaměřen­ skupiny stÅ™edn­ch Å¡kol a rodičů, aby pochopili, co nejv­ce rezonovalo s jejich publikem. / p >.

BÄ›hem redesign, Matt a jeho kolegov byli zaměřeni pÅ™edevÅ¡­m na extern­ div¡ky. Vyhled¡v¡te konkrtnÄ› v průmyslu studie, kter hl¡s­ 83% potenci¡ln­ch dotazů pro vyhled¡vače studenta zač­naj­ non-značkov½m term­nem (i., Science, hudba, angličtina), jak hledaj­ jejich oblast z¡jmu, Clemson pracoval na poskytov¡n­ uživatele s NejlepÅ¡­ možn zkuÅ¡enosti, jakmile pÅ™ist¡li na Clemson. du. PÅ™ed zvažov¡n­m uživatelsk½ch zkuÅ¡enost­, jejich pr¡ce na konzultaci s Carnegie se zaměřuje na optimalizaci pro vyhled¡vače na zlepÅ¡en­ pÅ™­tomnosti Clemsonu na str¡nk¡ch v½sledků vyhled¡vače a zv½Å¡it provoz na webov½ch str¡nk¡ch. VÅ¡echny tÅ™i procesy (Redesign, SEO a Display Randing) pracovaly na koncertu, aby vytvoÅ™ily publikum a poskytuj­ extrmnÄ› užitečn zkuÅ¡enosti. V Mattov½ch vlastn­ch slovech: "Nem¡te podruh, abyste poskytli dobr½ prvn­ dojem."

StejnÄ› jako s jak½mkoliv projektem tto velikosti a rozsahu, ohromuj­c­ množstv­ dat se objevilo pÅ™­mo z netop½ra. NejvÄ›tÅ¡­ pÅ™ek¡Å¾kou lež­ v nalezen­ dat, ale sp­Å¡e s využit­m efektivnÄ› informovat institucion¡ln­ rozhodnut­. Zapojen­ cel Å¡koln­ komunity na webov½ch str¡nk¡ch rozhodov¡n­ je impozantn­ v½zvou v r¡mci sebe sama. V Clemsonu byly tyto společn pÅ™ek¡Å¾ky Å™eÅ¡eny prostÅ™ednictv­m rock-solidn­ organizace t½mu, kter¡ zas¡hla vÅ¡echny potÅ™ebn oblasti, zat­mco značn pÅ™epracov¡n­ zmÄ›n: funkce, obsah, a design. Matt, dva design / v½voj¡Å™i, editor obsahu a manažer Å™­dil svůj proces v kontinu¡ln­ vnitÅ™n­ smyčce zpÄ›tn vazby s kl­Äov½mi zºÄastnÄ›n½mi stranami na kl­Äov univerzity pÅ™inesen jako posledn­ krok. / p >.

Chcete-li zač­t, historick¡ data byla analyzov¡na a navrhovan zmÄ›ny provedly Matt a jeho t½m. Dva prim¡rn­ oblasti zaměřen­ byly publikum (jste student, fakulta nebo zamÄ›stnanec, absolvent nebo partner navÅ¡t­vit str¡nku?) A kategorie (tam by mÄ›la b½t dobÅ™e definovan¡ cesta pro každou z v½Å¡e uveden½ch segmentů publika: nÄ›co "ºÄelnÄ›jÅ¡­ než n¡hodn "). Jakmile t½m pÅ™iÅ¡el s pl¡nem, jejich n¡vrhy byly realizov¡ny a sd­leny s kl­Äov½mi zºÄastnÄ›n½mi stranami, kter se dotkly vÅ¡ech oblast­ instituce. ZpÄ›tn¡ vazba byla považov¡na za provedeno revize a byl dod¡n konečn½ produkt. Chcete-li tento proces zobrazit v re¡lnm čase, navÅ¡tivte domnu nejvyÅ¡Å¡­ ºrovnÄ› Clemson pro jasnou reprezentaci času, pče a ºsil­, kter jsou um­stÄ›ny na jasn a soudržn navigaci pro vÅ¡echny n¡vÅ¡tÄ›vn­ky webu. / p >.

Pokud existovalo jedno tma, kter pÅ™iÅ¡lo nejv­ce bÄ›hem naÅ¡eho chatu, nebylo to webov str¡nky, proces nebo pÅ™­padn½ v½robek. Nad vÅ¡echno ostatn­, Matt promluvil o vnitÅ™n­ harmonii, talentu a kamar¡dstv­ lid­, se kter½mi pracuje. Každ½ jednotlivec v t½mu byl ve sv½ch vlastn­ch slovech kl­Äov½m Å™idičem jejich ºspÄ›chu. Proces byl ºzkostliv½, ale byli periodicky pÅ™ipomnÄ›ni sv ºsil­ s pozitivn­mi v½sledky. V srpnu, jak pÅ™ij­mac­ sez³na zaměřen¡ nahoru a aktualizace byly tlačeny živÄ›, projekt byl proveden. Ačkoli vnitÅ™n­ a extern­ div¡ci byli nadÅ¡eni konečn½m v½sledkem, nebylo by do prosince, že by začaly analyzovat poč¡tečn­ v½sledky.

prostÅ™ednictv­m spolupracuj­c­ anal½zy snahy Clemson mezi Carnegie a univerzitou, n¡sleduj­c­ zv½Å¡en­ provozu byly pÅ™­tomny s meziročn­m srovn¡n­m (z 9/1 / 2013-11 / 30/2013 a 9 / 1 / 2012-11 / 30/2012):

marketing

Untemplate â„¢ usnadňuje podnikatelům, aby z­skali webov str¡nky, kter potÅ™ebuj­ za dostupnou cenu za pouh½ch 30 dn­. Rozloučen­ se pÅ™et¡hnÄ›te Å¡ablony webov½ch str¡nek, nebo ček¡te navždy pro vaÅ¡e webov str¡nky. Zobrazit galerii

Dost¡v¡me nÄ›jakou podezÅ™elou aktivitu na glassdoor od v¡s nebo nÄ›koho sd­len­ vaÅ¡­ internetov s­tÄ›. Aby bylo možn chr¡nit m­sto glassdoor, je vaÅ¡e IP adresa nebo s­Å¥ blokov¡na. Pokud jste človÄ›k čten­ tto zpr¡vy, znamen¡ to, že n¡Å¡ bezpečnostn­ filtr udÄ›lal chybu. Je n¡m l­to!

nous aider   garder glassdoor scurise

nous avons re§u des Activits podezÅ™el Venant de Quelqu'un Užitečn½ Vote Rseau Internet. Afin de Protiger le Site Glassdoor, Votre IP OU Rseau Sont Blochs. Nach¡z­te se zde: Nach¡z­te se zde: Train de Lire Ce Message, Cela Veut Dire Que Notre Filtre de Scurit Fait Erreur. Promorzz-n novÄ› zevÅ™ela celou!

untrersttzen Sie unsies beim schutz von glassdoor

Wir Haben Einige Verdchtige Aktivitten Auf Glassdoor von Ihnen Oder Jemandem, der v Ihrem Internet-Netzwerk Angemeldet Ist, FestSthellt. Zum Schutz Der Glassdoor-Website Wurde IHRE IP-Adrese Oder Ihr Netzwerk Gesperrt. Wenn Sie Ein Mensch und Kein Bot Sind und Diese Meldung Lesen, Bedeutet Dies, Dass Unserem SicherheitsFilter Einen Fehler Unterlaufen Ist. Das Tut Uns Sejr Leid!

my hebben verdachte aktiviteiten waargenenomen op glassdoor van iemand z IEMAND zemÅ™­t uw internetov½ netwerk deelt. Om glassdoor te beschermen je UW netwerk IP-Adres Geblokkeerd. Als u daadwerkelijk een pereon oh½b¡n­ die deze mededeling nejmodernÄ›jÅ¡­, betekent dit dat onze biveiliginsfilter een fout heeft gemaakt. Onze welgemeende v½mluvy hiervor.

Hemos Estado DetectAndo Actividad Soschechosa en Glassdoor Por Tu Parte o Por Parte de Alguien Con Quien Compartes Tu Red de Internet. CON EL FIN DE Proteger El Sitio Web de Glassdoor, Tu Direcci³n IP O Tu Red Est¡ Siendo Bloqueada. SI ESTS LEYENDO ESTE MENSAJE Y ERES UNA OSOBA Real, V½bor Que Nuestro Filtro de Seguridad Ha Cometido OSN chyba. Disculpa Las Molestias.

Hemos Estado Percibiendo Actividad Soschosa en Glassdoor de Ti de Alguien Con Quien Compartes Tu Red de Internet. CON EL FIN DE Proteger El Sitio de Glassdoor, Tu Direcci³n IP o Red Est¡ Siendo Bloqueada. SI ESTS LEYENDO ESTE MENSAJE Y ERES UN Humano, V½bor Que Nuestro Filtro de Seguridad Cometi³ OSN chyba. ¡De verdad lo Sentimos!

Temos teprve greatbido algumas itividades frusitas No glassdoor vindas de vocª ou dealgum que Esteja Usando A Mesma Rede. Para Proteger O SiteDoor, O Endere§o de IP Seu Ou Da Sua Rede Est¡ Sendo Bloqueado. Se vocª uma pessoa de verdade lendo Esta Mensagem, Isso Ereama Que Nosso Filtro de Seguran§a Errou. Sentimos Muito Sobre Isso.

Abbiamo notato alcune Attivit  SOSPETTER SU S GLASSDOOR DA PARTE TUA o di Una Osoba Che Condivid la tua rete internet. Per Proteggere il sito glassdoor, abbiamo bloccato il tuo indirizomaty IP o la tua rete. SEI UN ESSERE UMANO, V½hoda Che Il Nostro Filtro di Sicurezza ha commesso un error. Ci scusiaamo za questo!

St¡hnÄ›te si modern­ prohl­Å¾eč:

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› odesl¡n­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.