Zaměstnaný společný web

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› pÅ™edložen­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data.

Co mohu udělat, abych to vyřešil?

Slideshare použ­v¡ cookies ke zlepÅ¡en­ funkčnosti a v½konu a poskytnout v¡m pÅ™­sluÅ¡nou reklamu. Pokud budete pokračovat v proch¡zen­ str¡nek, souhlas­te s využit­m cookies na tÄ›chto webov½ch str¡nk¡ch. Pod­vejte se na naÅ¡i uživatelskou dohodu a z¡sady ochrany osobn­ch ºdajů.

Tento dokument je seznam pro diskusn­ ºÄely tmat, kter pÅ™edkl¡d¡m, by mÄ›ly b½t pokryty kurzem webov½ch technologi­ na webov½ch technologi­ch s vysokou ºrovn­. Chcete-li to zjistit a ve snaze n¡sledovat ducha CC2001, jsem seskupil tmata do jednotek a uveden½ch reprezentativn­ch ºkolů (c­lů), že si mysl­m, že studenti by mÄ›li b½t schopni vykon¡vat v souvislosti s tmaty.

jako tento čl¡nek? Doporučujeme

Pokud jste jako vÄ›tÅ¡ina z n¡s, použili jste web na chv­li. PÅ™em½Å¡leli jste nÄ›kdy o tom, co jde za scnami, když pracujete na webu? PÅ™em½Å¡leli jste nÄ›kdy o různ½ch webov½ch technologi­ch, kter v¡m umožn­ poskytnout bezproblmov½ a vynikaj­c­ z¡Å¾itek? PravdÄ›podobnÄ› ne ... No, tato pÅ™­ručka v¡m Å™ekne v­ce o vÅ¡ech různ½ch webov½ch technologi­ch, stejnÄ› jako to, co budoucnost drž­ ...

Hypertext Markup Language, běžnÄ› označovan½ jako HTML, je standardn­ značkovac­ jazyk použ­van½ k vytvoÅ™en­ webov½ch str¡nek. Webov prohl­Å¾eče mohou č­st HTML soubory a vykreslit je do viditeln½ch nebo zvukov½ch webov½ch str¡nek. HTML popisuje strukturu webu smanticky spolu s nar¡Å¾kami pro prezentaci, což z nÄ›j čin­ značen­ jazyk, sp­Å¡e než programovac­ jazyk.

Kask¡dov styl listy (CSS) je stylov½ jazyk styl použit½ pro popis vzhledu a form¡tov¡n­ dokumentu napsanho v jazyce Markup. Ačkoli nejčastÄ›ji použ­van ke zmÄ›nÄ› stylu webov½ch str¡nek a uživatelsk½ch rozhran­ napsan½ch v HTML a XHTML, jazyk lze použ­t na libovoln½ dokument XML, včetnÄ› prostho XML, SVG a XL. Spolu s HTML a JavaScriptem je CSS kl­Äov¡ technika použ­van¡ vÄ›tÅ¡inou webov½ch str¡nek k vytvoÅ™en­ vizu¡lnÄ› zapojovac­ch webov½ch str¡nek, uživatelsk½ch rozhran­ pro webov aplikace a uživatelsk¡ rozhran­ pro mnoho mobiln­ch aplikac­.

Dokumentov½ objektov½ model (DOM) je cross-platforma a jazyk-nez¡visl¡ konvence pro reprezentaci a interakce s objekty v dokumentech HTML, XHTML a XML. Uzly každho dokumentu jsou organizov¡ny ve stromov struktuÅ™e, volal domov Dom. Objekty ve stromu Dom mohou b½t Å™eÅ¡eny a manipulov¡ny pomoc­ metod na objektů. VeÅ™ejn rozhran­ DOM je specifikov¡no ve svm aplikačn­m programovac­m rozhran­ (API).

JavaScript je vysok¡, dynamick¡, neomezen¡ a interpretačn­ programovac­ jazyk. Byl standardizov¡n ve specifikaci jazyka ECMAScre.cz. Vedle HTML a CSS je jedn­m ze tÅ™­ z¡kladn­ch technologi­ produkce celosvÄ›tovho obsahu webovho obsahu; VÄ›tÅ¡ina webov½ch str¡nek ji využ­v¡ a podporuje vÅ¡echny modern­ webov prohl­Å¾eče bez plug-in. JavaScript je prototypem založen½ma na prvotÅ™­dn­ funkce, což z nÄ›j čin­ jazyk pro v­ce paradigmat, podporuj­c­ objektovÄ› orientovan, imperativn­ a funkčn­ programovac­ styly. M¡ API pro pr¡ci s textem, maticemi, term­nem a regul¡rn­mi v½razy, ale nezahrnuje ž¡dn I / O, jako je napÅ™­klad s­Å¥ov¡, skladov¡ nebo grafick¡ zaÅ™­zen­, spolhaj­c­ se na nÄ› na hostitelskm prostÅ™ed­, ve kterm je vložen.

PÅ™i psan­ k³du pro web pomoc­ JavaScriptu, existuje mnoho dostupn½ch rozhran­ API. N­Å¾e je uveden seznam vÅ¡ech rozhran­ (to znamen¡, typy objektů), že můžete b½t schopni použ­vat pÅ™i v½voji webov aplikace nebo str¡nky.

protokol hypertextovho pÅ™enosu (http) je protokol aplikace pro distribuovan, spolupracuj­c­, hypermedia informačn­ systmy. Http je z¡kladem datov komunikace pro World Wide Web.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.