Promiň, byl jsi blokován

z¡hlav­

  • Vyberte webovou str¡nku
  • porovnat webov str¡nky
  • Doporučen¡ designov¡ showcase
  • 30 kr¡sn½ch nemovitost­ webov str¡nky
  • Webov str¡nky pÅ™ed & Afters
  • New Real Estate Webov str¡nky
  • agent sn­mků
  • Kontaktujte n¡s

naše postřehy

Http 404, 404 nenalezeno, 404, 404 chyba, str¡nka nebyla nalezena nebo soubor nen­ nalezena nezjistila, zda nen­ hypertextov½ protokol protokolu (HTTP) standardn­ k³d odpovÄ›di (HTTP), v poč­tačov s­Å¥ov komunikaci, což znamen¡, že prohl­Å¾eč byl schopen komunikovat s dan½m serverem, ale server nemohl naj­t to, co bylo požadov¡no. Chyba může b½t tak použita, pokud server nechce zveÅ™ejnit, zda m¡ požadovan informace.

Server hosting webov½ch str¡nek bude typicky generovat webovou str¡nku "404 nebyl nalezen", když se uživatel pokus­ n¡sledovat rozbit nebo mrtv spojen­; Proto chyba 404 je jedn­m z nejzn¡mÄ›jÅ¡­ch chyb, se kter½mi se setk¡v¡me na webu World Wide Web.

Obsah

Může b½t v­ce než jeden důvod pro k³d odpovÄ›di HTTP. Může se vyskytnout, protože webov¡ str¡nka již nen­ k dispozici (404 nebyl nalezen) nebo z důvodu problmu se serverem (500 intern­ chyby).

Kritick chyby poÅ¡kodit důvÄ›ryhodnost vaÅ¡ich webov½ch str¡nek, použitelnost a dostupnost. MÄ›li byste prov¡dÄ›t pravideln audity, abyste mohli snadno naj­t a opravit problmy, jakmile vznikaj­. V tomto čl¡nku v¡m uk¡Å¾eme, jak můžete naj­t a opravit kritick ot¡zky sv½ch webov½ch str¡nek.

pozad­

Když webov¡ str¡nka rychle roste a zmÄ›ny a modifikace jsou neust¡le prov¡dÄ›ny, pravdÄ›podobnost chyb je vždy vyÅ¡Å¡­. V z¡vislosti na typu a frekvenci chyb může b½t pÅ™­stupnost a použitelnost vaÅ¡ich webov½ch str¡nek pÅ™­snÄ› omezena. Pokud vaÅ¡e webov str¡nky chyby zůstanou nevyÅ™eÅ¡eny, můžete oček¡vat ztr¡tu v žebÅ™­Äku, a tedy viditelnost. Pokud se vaÅ¡i uživatel nemaj­ r¡di použ­vat vaÅ¡e str¡nky, bude to zaÅ¡let negativn­ sign¡ly do společnosti Google, a to se odr¡Å¾­ v SERPS.

Důležitou souč¡st­ optimalizace webov½ch str¡nek je proto odhalit kritick chyby a co nejrychleji opravit. NÄ›kter společn kritick chyby zahrnuj­ chyby serveru, rozbit str¡nky a rozbit obr¡zky.

s Ryte, můžete snadno naj­t a opravit technick chyby na sv½ch str¡nk¡ch. Chyby jsou objedn¡ny do 40 různ½ch zpr¡v o problmu a uveden na pÅ™­strojov desce podle priority, takže v­te, jak chyby, kter potÅ™ebujete nejprve opravit. Pro každou zpr¡vu o problmu poskytujeme podrobn vysvÄ›tlen­ toho, co je problm, a jak ji opravit.

Jak můžete rychle naj­t a opravit chyby s chybov½mi sestavami

Tyto zpr¡vy umožňuj­ naj­t a opravit vÅ¡echny chyby, kter ovlivňuj­ použitelnost a indexovatelnost ve vyhled¡vač­ch. Problmy, jako jsou rozbit str¡nky, odkazy na podezÅ™el str¡nky a nezajiÅ¡tÄ›n technologie mohou vyvolat dojem Å¡patnho udržovanho webu a mohou způsobit ztr¡tu důvÄ›ry.

Rozbit pÅ™esmÄ›rov¡n­, kanonick, pagination, neortexovateln str¡nky a blokovan soubory CSS a JavaScript v robotech.txt jsou problmy, kter ovlivňuj­, jak se vaÅ¡e webov str¡nky objev­ na Google. Problmy ovlivňuj­ schopnost vyhled¡vače vyhled¡vače proch¡zet vaÅ¡e str¡nky, proto ovlivňuj­, zda vaÅ¡e str¡nky mohou b½t indexov¡ny společnost­ Google. Pokračujte v horn­ č¡sti tÄ›chto problmů, abyste zajistili, že uživatel najdou vaÅ¡e webov str¡nky na Google, což vede k vÄ›tÅ¡­mu provozu a konverz­ch.

Solarwinds použ­v¡ cookies na sv½ch webov½ch str¡nk¡ch, aby vaÅ¡e online zkuÅ¡enosti jednoduÅ¡Å¡­ a lepÅ¡­. Pomoc­ naÅ¡ich webov½ch str¡nek souhlas­te s naÅ¡­m využit­m cookies. DalÅ¡­ informace o cookies naleznete v naÅ¡ich z¡sad¡ch cookie

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.