Proces návrhu

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› pÅ™edložen­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data.

Co mohu udělat, abych to vyřešil?

Tento projekt byl cvičen­ v interakčn­m designu s c­lem pÅ™epracov¡n­ webov½ch str¡nek craigslist iPadu (768x1024) do jednoho, kter½ byl snazÅ¡­ použ­vat a mÄ›l lepÅ¡­ funkčnost. Bylo nezbytn využ­t použitelnost heuristiky vytvoÅ™it konzistentn­ a elegantn­ webov½ z¡Å¾itek. Aktu¡ln­ web m¡ mnoho užitečnosti; NicmnÄ›, to je uzamčeno za fas¡dou oÅ¡klivho a gareho UI. C­lem tohoto projektu nemÄ›lo zmÄ›nit užitek. Konečn½ design se sp­Å¡e usiluje o odhalen­ tto užitečnosti uživateli odemknut­m z n­Å¾e t fas¡dy.

proces

Proces tohoto projektu n¡sledoval tradičn­ pracovn­ postup interakce, pÅ™ičemž každ kolo reviz­ je doprov¡zeno testov¡n­m a odrazem použitelnosti použitelnosti. Schmata toku ºkolů byly vyrobeny z testov¡n­ uživatelů poč¡tečn­ho webu Craigslist a pomohlo informovat konstrukci poč¡tečn­ch pap­rov½ch dr¡tů. Jeden kl­Äov½ s sebou bylo, že m­sto potÅ™ebovalo konzistentn­, snadno č­st horn­ navigačn­ bar. KromÄ› toho byl styling pÅ™id¡n do různ½ch prvků, kter by byly znovu použity na celm m­stÄ›. PÅ™id¡n­ gradientu, drophadow a fotografick½ch prvků se zm­nil o neumorfismu a pomohlo pÅ™idat určitou ºroveň fyzice na m­stÄ›. Progrese z původn­ho m­sta do konečnho proveden­ lze vidÄ›t v procesu n­Å¾e.

Yung Chuan Su

Slideshare použ­v¡ cookies ke zlepÅ¡en­ funkčnosti a v½konu a poskytnout v¡m pÅ™­sluÅ¡nou reklamu. Pokud budete pokračovat v proch¡zen­ str¡nek, souhlas­te s využit­m cookies na tÄ›chto webov½ch str¡nk¡ch. Pod­vejte se na naÅ¡i uživatelskou dohodu a z¡sady ochrany osobn­ch ºdajů.

C­le pro toto cvičen­ mÄ›ly aktualizovat zastaral½ design, zaměřit se na použitelnost, vytvoÅ™it novou taxonomii s lepÅ¡­mi spoji, kter pom¡haj­ uživateli dos¡hnout prim¡rn­ho c­le webu. DalÅ¡­m důležit½m faktorem bylo zlepÅ¡it a zdůraznit misi značky prostÅ™ednictv­m dobrho designu. Nastaven­ term­nu dokončen­ tohoto cvičen­ v 10-12 hodin¡ch.

Current Design Critique

V m interakci design studio jsme byli pověřeni redesignem aktu¡ln­ webov str¡nky; V tomto pÅ™­padÄ› byla webov¡ str¡nka craigslist. Redesign je vytvoÅ™en tak, aby splňoval sadu ºkolů a běž­ pÅ™es sadu ºkolů pomohl určit, jak by mohl b½t n¡vrhov½ systm revidov¡n.

Sada ºkolů:

"Hled¡n­ apartm¡nů / bydlen­, kter m¡ 1-2 ložnice v [sousedstv­ ºÄastn­ka]; Pouze filtračn­ v½pisy s obr¡zky. PÅ™epnÄ›te na zobrazen­ mapy. Vyberte prvn­ seznam z v½sledků a zkontrolujte podrobnosti. "

Redesigning craigslist

craigslist je webov¡ str¡nka klasifikovan½ch reklam, kter jsou v okol­ od roku 1995. Použ­v¡ se miliony lid­, aby se reklamy různ½ch druhů. Je to nejobl­benÄ›jÅ¡­ m­sto svho druhu, ale design se c­t­ velmi zastaral¡. Rozhodl jsem se, že se pokus­m pÅ™epracovat UI, d¡vat to modern­ pocit.

Zpět na projekty pfizer

[img20]

Toto zad¡n­ mÄ› vyzvalo k redesign webu craigslistu, stejnÄ› jako jednoduch½ projekt n¡vrhu UX. Rozhodl jsem se zůstat s jejich modr½m hypertexkov½m textov½m textem a použ­vat modrou na mm redesignu, ale samozÅ™ejmÄ› se rozhodl, že nix serif p­smo a použ­vat modern­ p­smo, stejnÄ› jako použit­ zjednoduÅ¡uj­c­ho myÅ¡lenky použ­t nÄ›kter pr¡zdn m­sto a tlač­tka sp­Å¡e než rozev­rac­ menu.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.