Najděte rozměry prvku webové stránky

N¡sleduj­c­ průvodce je navržen tak, aby v¡m pomohl určit rozložen­ s pevn½m Å¡­Å™kou pro konkrtn­ zaÅ™­zen­. Pokud bude v¡Å¡ obsah zobrazen na různ½ch velikostech iPadu, můžete c­lit pravidla CSS a obrazy pomoc­ medi¡ln­ch dotazů zaměřen½ch na konkrtn­ zaÅ™­zen­ nebo vytvoÅ™it rozložen­ tekutin na z¡kladÄ› procenta sp­Å¡e než specifick pevn Å¡­Å™ky.

 • hardware pixelů, css pixelů a zaÅ™­zen­ pixelů pixelů
 • Å¡­Å™ka rozvržen­
 • sn­mky s vysok½m rozliÅ¡en­m pro s­ti displeje
 • konkrtn­ ZaÅ™­zen­
 • Navigačn­ prvek RozmÄ›ry

Když Apple zavedl s­tnice displeje v iPadech a iPhone, rozmÄ›ry pixelů tÄ›chto zaÅ™­zen­ byly často podstatnÄ› vÄ›tÅ¡­ než vÄ›tÅ¡ina st¡vaj­c­ch monitorů v pln velikosti, zat­mco fyzick velikosti tÄ›chto nov½ch zaÅ™­zen­ byly mnohem menÅ¡­.

Chcete-li povolit webov str¡nky pro zobrazen­ čitelnho způsobu na tÄ›chto obrazovk¡ch, aplikace Apple vytvoÅ™il samostatn koncepty pro hardwarov pixely (nÄ›kdy označovan jako zobrazen­ pixelů nebo obrazovkov½ch pixelů) a CSS pixely (kter jsou nÄ›kdy naz½v¡ny softwarov pixely).

hardware pixely jsou počet individu¡ln­ch displejov½ch pixelů (v podstatÄ› tečky svÄ›tla), kter tvoÅ™­ konkrtn­ obrazovku. ÄŒ­m v­ce individu¡ln­ch hardwarov½ch pixelů, že obrazovka m¡ v dan velikosti obrazovky, t­m vyÅ¡Å¡­ je rozliÅ¡en­ a jasnÄ›jÅ¡­ zobrazen­.

Pokud zabal­te v­ce pixelů do menÅ¡­ho prostoru, budou tyto jednotliv pixely mus­ b½t menÅ¡­, aby se veÅ¡ly - to znamen¡, že velikost hardwarovho pixelu se může v½raznÄ› liÅ¡it od jednoho zaÅ™­zen­ do druhho.

css pixely, na druh stranÄ›, jsou navrženy tak, aby byly zhruba stejn velikosti napÅ™­Ä zaÅ™­zen­mi. To umožňuje rozložen­ se specifick½mi rozmÄ›ry CSS, kter maj­ b½t zobrazeny konzistentn­m způsobem pÅ™es obrazovky s podobn½mi fyzick½mi rozmÄ›ry, ale různ počty hardwarov½ch pixelů tvorby tto obrazovky.

pro zaÅ™­zen­ s obrazovkami s vysok½m rozliÅ¡en­m, v½robci definuj­ pomÄ›r pixelu zaÅ™­zen­ na z¡kladÄ› velikosti a rozliÅ¡en­ obrazovky. Tento pomÄ›r definuje, kolik hardwarov½ch pixelů tvoÅ™­ CSS pixel. Ve vÅ¡ech Apple Setina iPads k dneÅ¡n­mu dni je každ½ CSS pixel tvoÅ™en 4 pixely hardwaru (2 hardwarov pixely vysok a 2 hardwarov pixely Å¡irok), kter se prom­t¡ do pomÄ›ru pixelu zaÅ™­zen­ 2 starÅ¡­, non-retina iPady použ­vaj­ zaÅ™­zen­ PomÄ›r pixelu 1 tak hardwarov pixely stejn CSS pixely pro tato zaÅ™­zen­. / p >.

pro jin¡ zaÅ™­zen­, můžete určit standardn­ Å¡­Å™ku rozložen­ CSS rozdÄ›len­m horizont¡ln­ch rozmÄ›rů hardwarov½ch pixelov½ch rozmÄ›rů pomoc­ pomÄ›ru pixelu zaÅ™­zen­. NapÅ™­klad 11-palcov½ iPad Pro v krajinÄ› m¡ rozliÅ¡en­ pixelů hardwaru 2388 pixelů Å¡irok o 1668 pixelů vysok½. RozdÄ›len­ 2388 o 2 (pomÄ›r pixelu zaÅ™­zen­ pro jakoukoliv obrazovku s­tnice) m¡ za n¡sledek standardn­ Å¡­Å™ku rozložen­ CSS 1194 pixelů, kter maj­ b½t použity jako Å¡­Å™ka z¡kladny pro jak½koliv obsah, kter½ m¡ b½t uveden na tomto zaÅ™­zen­ v režimu na Å¡­Å™ku.

Pokud chcete definovat jinou Å¡­Å™ku pixelu CSS pro rozvržen­, Apple umožňuje nastavit vlastn­ v½Å™ez pomoc­ značky meta v½Å™ezu. Zat­mco značka v½hledu je podporov¡n v aktu¡ln­ch verz­ch IOS a IPADOS, může se to zmÄ›nit v budouc­ch verz­ch. Z tohoto důvodu obecnÄ› doporučujeme zakl¡dat rozvržen­ na standardn­ Å¡­Å™ce pixelu CSS, pokud je to možn.

Zat­mco vaÅ¡e rozvržen­ by mÄ›lo b½t založeno na CSS pixelech, můžete st¡le použ­vat obrazy s vysok½m rozliÅ¡en­m pro s­tnice obrazovky. To funguje pomoc­ obr¡zku na z¡kladÄ› velikosti hardwaru pixelu obrazovky, pot pomoc­ inline HTML, CSS, JavaScript nebo medi¡ln­ dotazy pro zmÄ›nu velikosti obr¡zku na spr¡vn rozmÄ›ry CSS pixelů pomoc­ atributů "Å¡­Å™ky" a "v½Å¡kou".

Chcete-li pokračovat v 11-palcovm ipadu iPadu v½Å¡e, pokud jste chtÄ›li nastavit obraz z¡hlav­ pln Å¡­Å™ky, což by bylo definov¡no v CSS nebo inline HTML jako maj­c­ Å¡­Å™ku 1194 pixelů. Použit½ obrazov½ soubor by byl dvojn¡sobn½, že (na z¡kladÄ› pomÄ›ru pixelu zaÅ™­zen­ 2 pro s­tnice s­t­) se skutečnou Å¡­Å™kou 2388 pixelů.

 • vÅ¡e - pro vÅ¡echny typy mdi­
 • tisk - pro tisk¡rny
 • obrazovka - pro poč­tačov obrazovky, tablety a, smart-telefony
 • Å™eči - pro čten¡Å™e obrazovky, kter "pÅ™ečtÄ›te" str¡nka nahlas

dÄ›lat webov str¡nky s pÅ™izpůsobiv½m rozložen­m se naz½v¡ reaguj­c­ web design. Medi¡ln­ dotazy CSS jsou jedn­m z nejdůležitÄ›jÅ¡­ch č¡st­ citlivho designu. V tomto čl¡nku se pod­v¡me bližš­ pohled na medi¡ln­ dotazy a jak je použ­vat v CSS. / p >.

Co je to medi¡ln­ dotaz?

 • Jak prohl­Å¾eče použ­vaj­ lid?
 • Na jakm typu zaÅ™­zen­?
 • Jak je jejich rozliÅ¡en­ obrazovky?
 • jak Mnohem prostor je poÅ™­zen panely n¡strojů prohl­Å¾eče?
 • Co to znamen¡ pro mÄ› jako v½voj¡Å™ webu?

S pomoc­ CSS3 a MediaStionies můžete zmÄ›nit rozvržen­ sv½ch webov½ch str¡nek na z¡kladÄ› detekovan velikosti obrazovky zaÅ™­zen­ (je to poč­tačov obrazovky, tabletu, smartphone, ...). Jak jsou vÅ¡ak současn pokyny a osvÄ›dčen postupy? ÄŒ­st d¡l. / p >.

pÅ™­stroje a rozliÅ¡en­, společn ot¡zky

, kter¡ z¡vis­ na obsahu vaÅ¡ich webov½ch str¡nek. Velmi důležit informace by mÄ›ly b½t "nad z¡hybem", což znamen¡: viditeln bez rolov¡n­. Takže je vždy dobr zn¡t dostupnou v½Å¡ku na nejpouž­vanÄ›jÅ¡­ch zaÅ™­zen­ch, aby se zabr¡nilo odÅ™ez¡v¡n­ bannerů uprostÅ™ed nebo uveden­, že velmi důležit tlač­tko pro vol¡n­ k akci z dohledu. hy nen­ zaměřen na zaÅ™­zen­?

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.