Promiň, byl jsi blokován

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› pÅ™edložen­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data.

Co mohu udělat, abych to vyřešil?

V­Å¡, že e-commerce je cesta vpÅ™ed a str¡vili jste čas pÅ™em½Å¡len­m prostÅ™ednictv­m strategie e-commerce pro růst. Dokonce jste dostali sv str¡nky nastaven - ale opravdu jste pÅ™ipraveni na nadch¡zej­c­ velkou ud¡lost, jako je spuÅ¡tÄ›n­ nebo nov¡ n¡kupn­ sez³na? Dokonce i ty nejmenÅ¡­ množstv­ tÅ™en­ ve vaÅ¡em internetovm obchodÄ› může ztratit prodeje. N¡Å¡ e-commerce kontroln­ seznam v¡s proch¡z­ posuzov¡n­m kvality a funkčnosti vaÅ¡ich str¡nek. Revisit tento seznam pravidelnÄ›, aby se ujistil, že vÅ¡e st¡le funguje perfektnÄ›.

vaÅ¡e e-commerce kontroln­ seznam: kritick prvky

Slideshare použ­v¡ cookies ke zlepÅ¡en­ funkčnosti a v½konu a poskytnout v¡m pÅ™­sluÅ¡nou reklamu. Pokud budete pokračovat v proch¡zen­ str¡nek, souhlas­te s využit­m cookies na tÄ›chto webov½ch str¡nk¡ch. Pod­vejte se na naÅ¡i uživatelskou dohodu a z¡sady ochrany osobn­ch ºdajů.

zak¡z¡no

E-commerce se rychle vyv­jej­c­ a podniky se snaž­ pÅ™izpůsobit tÄ›mto zmÄ›n¡m. Pokud jste vlastn­kem podnik¡n­ a prod¡vat produkty nebo služby online, mÄ›li byste m­t na pamÄ›ti tyto pr¡vn­ aspekty eCommerce.

Povinn prvky pro webov str¡nky eCommerce

Jako podnikatelsk½ človÄ›k, kter½ si pÅ™eje distribuovat produkty a služby prostÅ™ednictv­m internetu, mus­te dodržovat evropsk pr¡vn­ pÅ™edpisy o pÅ™edpisech elektronickho obchodu. To znamen¡, že vaÅ¡e webov str¡nky mus­ upozornit uživatele s Å™adou důležit½ch aspektů:

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.