Kolik stojí webová stránka

V posledn­ dobÄ› byla spousta kreativity s t­m, jak web design konzultanti ºÄtovat za svou pr¡ci. Pod­vejme se na pÄ›t nejlepÅ¡­ch různ½ch cenov½ch strategi­, kter jsou popul¡rn­ pr¡vÄ› teď a z­skejte jistotu na klady a nev½hody z nich, takže si můžete zjistit, co pro v¡s funguje. Zůstaňte do konce, i když je to z¡kladn­ složka myÅ¡len­, že spousta lid­, kter nejsou poklep¡ny, do kterho to dÄ›l¡ rozd­l - zejmna pokud budete ºÄtovat vysokou j­zdenku ($ 5,000 - $ 15,000 +) ceny. / p >.

Standard / rozdÄ›len­

Nejobl­benÄ›jÅ¡­ cenov¡ strategie je 50/50 Split, kde sb­r¡te 50% pÅ™edem jako vklad, kter½ zač­t. Pak vybudujete vÅ¡echno. TÄ›snÄ› pÅ™edt­m, než začnete sb­rat fin¡ln­ 50%. V z¡vislosti na velikosti projektu (a citlivosti klienta) trv¡ obvykle jeden až tÅ™i mÄ›s­ce. / p >.

dobr½

Jedn¡ se o super jednoduchou cenovou strukturu, kterou každ½ rozum­. Klienti Druh­ intuitivnÄ› oček¡vaj­ tento typ cenov struktury. M¡ smysl d¡t v¡m nÄ›jak pen­ze (ale ne vÅ¡echny) zač­t. ZaplaÅ¥te posledn­ ºÄet, když pÅ™ijmou vlastnictv­ pr¡ce. / p >.

klienti se tak zdaj­ b½t (alespoň podvÄ›domÄ›) oceňuj­ tuto cenovou strukturu, protože se domn­vaj­, že ch¡pou, jak jsou pln n¡klady a mohou porovnat vaÅ¡e sazby do jin½ch alternativ. VÅ¡echno se zd¡ do značn m­ry jablek. / p >.

Å¡patn½

Klienti maj­ pocit, že je tu velk n¡klady na z­sk¡n­ webov½ch str¡nek. Klienti se boj­ a neÅ™­kej ano - pÅ™inejmenÅ¡­m ne, dokud se o tom nemysl­. " Takže budete muset vypoÅ™¡dat s n¡mitkami jako:

Tyto maj­ tendenci b½t pouze jednor¡zov projekty bez opakuj­c­ho se pÅ™­jmy. Jak½koliv druh opakuj­c­ch se pÅ™­jmů pro hostov¡n­, bezpečnost nebo marketing je upsell, kter½ vÄ›tÅ¡ina klientů m¡ tendenci odm­tnout. Je to tvrd¡ upsell, protože klienti nejsou opravdu hledaj­ tyto služby, se c­t­ drah, a často časy už maj­ nÄ›jak½ jin½ pl¡n (jin než pracovat s v¡mi) na mysli pro jejich marketing. / p >.

soutěž­te s cel½m svÄ›tem. Nen­ to vůbec neobvykl pro klienty, aby v¡m dÄ›kujeme za v¡Å¡ čas, vezmÄ›te si svůj n¡vrh, a Å™­ci, že je tÅ™eba pÅ™em½Å¡let o tom, mluvit s jejich obchodn­m partnerem, vyhr¡t nov½ projekt jako prvn­, atd. Pak si vezmou n¡vrh, do kter½ch jste se naliovali a nakupujte ji, abyste zjistili, zda mohou z­skat "totž pro mnÄ›." Jin½mi slovy, mysl­me na v¡s jako komoditu, kterou mohou nahradit. Pokud budete ºÄtovat vysok j­zdenky, budou pravdÄ›podobnÄ› naj­t nÄ›koho jinho, ​​koho si mysl­, že mohou nab­dnout stejn vÄ›ci, kter nab­zej­, a uÅ¡etÅ™­ 50% nebo v­ce na projektu - i když se mus­ trochu vzd¡t pohodl­ t­m, že pracujete s nÄ›k½m, kdo nen­ m­stn­. / p >.

Sstupem tohoto cenovho modelu je docela strm¡ a vzhůru nen­ tak velk¡. Tak proč to lid dÄ›laj­? Protože je to skoro mainstream pÅ™­stup. To je to, co lid vÄ›d­ a co klienti oček¡vali. Ale když ho polož­te na slunci, můžete vidÄ›t, že to nen­ v­tÄ›zn¡ strategie - zejmna pokud jste ceny tendenci b½t vyÅ¡Å¡­ než ceny vÅ¡ech ostatn­ch. / p >.

HodinovÄ› (čas a materi¡ly)

DalÅ¡­m společn½m pÅ™­stupem se jen snaž­ odhadnout hodiny, publikovat hodinovou sazbu a Å™­ct klientovi, že budete jen ºÄtovat čas a materi¡ly. NÄ›kdy to m¡ podobu pÅ™edprodeji svho času v mÄ›s­Än­ch kousc­ch za zv½hodnÄ›n sazby. NÄ›kdy jen sledujete svůj čas, pracovat, dokud nebudete dokončeni, pak fakturace klienta. / p >.

dobr½

dostanete zaplaceno za cel½ čas a prakticky eliminovat riziko spojen s pevn½m odhadem cen. Pokud se do projektu vstupuje do projektu, nez¡lež­ na tom, protože dostanete zaplaceno za svůj čas bez ohledu na to, co. / p >.

Klient dostane nejnižš­ možnou cenu, protože s pevn½m projektov½m projektem mus­te podložku za ºÄelem ºÄtov¡n­ neoček¡van½ch ot¡zek, kter vždy vznikaj­ i s mal½mi projekty. VÄ›tÅ¡ina lid­ podlož­ cenu kdekoli mezi 10% a 100%. NapÅ™­klad, pokud si mysl­te, že prostÅ™ednictv­m projektu a pocit, že pokud vÅ¡echno jde pÅ™esnÄ› podle pl¡nu, můžete vÅ¡echno vyrazit za pÅ™ibližnÄ› 40 hodin. Chcete udÄ›lat alespoň 85 dolarů za hodinu. Takže dÄ›l¡te matematiku (40 hodin x $ 85) a pÅ™ij­t s $ 3,400. Ale nic nepÅ™esahuje pÅ™esnÄ› podle pl¡nu, takže pÅ™id¡te dalÅ¡­ 50%, abyste mohli ºÄtovat pro rozsah Creep a dalÅ¡­ neoček¡van ot¡zky. Konečn¡ cena se st¡v¡ $ 5,100. Pak, možn¡, že se dostanete na 4,900 dolarů, takže cena se c­t­ o nÄ›co lepÅ¡­, že?

Ale co když vÅ¡echno jde o nÄ›co lpe, než oček¡v¡te a nepotÅ™ebujete dalÅ¡­ 50% "nečekanho" času? No, s hodinovou fakturac­, nezad¡te čas a klient dostane pouze ºÄtov¡n za svůj skutečn½ čas. Takže dostanou projektu $ 5,000 za $ 3,400.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.