Jak vytvořit eCommerce webové stránky Project Management Guide

Roky komerčn­ch zkuÅ¡enost­

Jak nakupujte odborn­ci, navrhujeme a rozv­j­ zcela na m­ru shopifikovat webov str¡nky pro naÅ¡e klienty. Pracujeme v m³dÄ›, kosmetice, zdravotn­ pči, j­dlo a pit­ a domovem a voln½m časem - stejnÄ› jako Å™ada dalÅ¡­ch konkurenčn­ch prostor.

design

Jsme zn¡m­ naÅ¡im čist½m, elegantn­m designem designu a my jsme z­skali Å™adu designov½ch ocenÄ›n­, abychom to podporuj­ v průbÄ›hu let. V¡Å¾­me si toho webov½ch str¡nek eCommerce, mus­ dos¡hnout dvou velmi jasn½ch c­lů. Inspirujte obhajobu značky a pÅ™evst uživatele do transakčn­ch z¡kazn­ků. Nejen, že by mÄ›l webov str¡nky vypadat skvÄ›le ve vÅ¡ech velikostech zaÅ™­zen­, mus­ tak poskytnout snadnou, opakovatelnou trasu na prodej.

Na z¡kladÄ› naÅ¡eho e-commerce zkuÅ¡enosti bychom chtÄ›li zdůraznit nÄ›kter z faktorů, kter je tÅ™eba vz­t v ºvahu pro implementaci ºspěšnho projektu integrace e-commerce jako souč¡st tohoto blogu. Upozorňujeme vÅ¡ak, že pÅ™­stup bude muset b½t pÅ™izpůsoben individu¡ln­m požadavkům z¡kazn­ka, protože jedna velikost se nevejde. Byli bychom v­ce než r¡di, že v¡m pomůžeme na tto cestÄ›. Tak jsem se snažil zdržet se jeho Jargona; udržet jej co nejjednoduÅ¡Å¡­.

PÅ™ed zah¡jen­m každho e-commerce Project, je nezbytn mapovat kritria, kter¡ bude definovat ºspÄ›ch projektu a to by mÄ›lo b½t v souladu s obchodn­m pÅ™­padem. To bude tak vyžadov¡no definovat rozsah projektu a n¡sledn aktivity, jak je stanoveno n­Å¾e:

V½bÄ›r pÅ™­sluÅ¡n metodiky doručen­

Na z¡kladÄ› naÅ¡ich zkuÅ¡enost­ jsme se vyvinuli "hybridn­" metodiku doručen­ zahrnuj­c­ kombinaci vodop¡du, asap a agiln­ch metodik, kter poskytuj­ dynamick½, "postupnÄ›" iterativn­ pÅ™­stup, kter½ je z¡roveň silnÄ› strukturovan½ Různ projektov br¡ny.

Uveden­ spr¡vn struktury t½mu na m­stÄ›

Pozn¡mky z­skan v tÄ›chto sezen­ch bude rozhoduj­c­ pro vysok ºrovni designu / modrotisk. Kalend¡Å™ workshopu Discovery by mÄ›l b½t pl¡nov¡n na z¡kladÄ› logicky seskupen­ podobn½ch požadavků na vysok ºrovni. Je tak důležit z­skat 'spr¡vn' lidi do tÄ›chto sezen­, aby z­skali požadovan obchodn­ vysvÄ›tlen­.

Integrovan½ projektov½ pl¡n

Mnoho e-commerce projekty se zpozd­, protože n¡ležit¡ pozornost nen­ vÄ›nov¡na spr¡vu z¡vislost­ v různ½ch t½mech. Projektov½ pl¡n mus­ vz­t v ºvahu z¡vislosti pro pÅ™­Än t½m pÅ™i stanovov¡n­ poč¡tečn­ch a koncov½ch dat pro každou dod¡vanou. Je tak nezbytn rozb­t "uživatelsk½ pÅ™­bÄ›h" do nejv­ce smysluplnÄ› mal½ch kusů. To zajist­, že pokrok může b½t zobrazen na t½denn­ b¡zi, sp­Å¡e než bude muset čekat na cel½ mÄ›s­c (nebo v­ce) pÅ™ed zobrazen­m jakhokoli pokroku.

Jak můžete vidÄ›t z v½Å¡e uvedenho pÅ™­kladu, k dokončen­ tto funkce v jednom sprintu nemus­ b½t možn - takže je důležit sekvence ºkolů cross-t½m do pl¡nu tak, aby mohlo b½t pÅ™en¡Å¡eno napÅ™­Ä v­ce sprinty vytvoÅ™en­m "technick½ch" uživatelsk½ch pÅ™­bÄ›hů, kde je to relevantn­. VÅ¡imnÄ›te si, že poskytnut ilustrace je jen vzorek, jak 'Um­stÄ›n­ objedn¡vky' je mnohem složitÄ›jÅ¡­ proces

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.