žádný

Hypertext Markup Language je standard pro dokumenty pro World Wide Web. Soubor HTML obsahuje: zobrazen½ text. Ormatting instrukce pro text. Efinice hypertextov½ch odkazů (kusů textu, nÄ›kdy naz½van hork½mi slovy nebo obr¡zky, že když kliknete na nÄ›, vezmete si do jinho dokumentu, kter½ se nach¡z­ na stejnm poč­tači nebo jinm poč­tači). NSRUCTIONS pro vkl¡d¡n­ obr¡zků a zvuků. rogramy nebo vol¡n­ do programů. Soubory TML se nach¡z­ na tom, co je označeno serverov½m poč­tačem a jsou interpretov¡ny programem prohl­Å¾eče, napÅ™­klad NetScape Navigator nebo Microsoft Internet Explorer v poč­tači uživatele. Tento poč­tač se naz½v¡ klienta. Tyto pozn¡mky budou popisovat, jak vytvoÅ™it jednoduch½ dokument HTML. / p >.

Soubor HTML se skl¡d¡ z textu, tj. Slova, kter¡ chcete zobrazit v dokumentu a vložen pokyny zvan HTML tagy. Tagy d¡vaj­ pokyny prohl­Å¾eče, kter obsahuj­ form¡tov¡n­, zobrazen­ obr¡zků a hypertextov½ch odkazů. Technick½ n¡zev typu dat v souboru HTML je text ASCII. Nejprve jdeme pÅ™es nÄ›kter z¡kladn­ značky, a pak tam bude cvičen­ pomoc­ programu Pozn¡mkov½ blok. HTML tagy zač­naj­ s. NapÅ™­klad soubor HTML zač­n¡ a konč­. Dopisy uvnitÅ™ tagů mohou b½t v nižš­ch nebo velk½ch p­smenech. / p >.

Tagy, a jsou pÅ™­klady sp¡rovan½ch tagů. Druh½ je jako prvn­, kromÄ› toho, že zač­n¡ s / symbolem. Dvojice tagů ovlivňuje způsob zobrazen­ textu mezi prvn­ značkou a druhou značkou. OpuÅ¡tÄ›n­ druh značky obvykle mÄ›n­ zobrazen­ zbytku dokumentu. / p >.

NejčastÄ›jÅ¡­ značka pro hlavu souboru HTML je tag tag. Použ­v¡ se k zad¡n­ informac­ o dokumentu v z¡hlav­. Pozn¡mka: Je běžn zahrnout velk½, pÅ™ehl­dkov½ z¡hlav­ v dokumentu HTML, kter½ můžete odkazovat jako n¡zev, ale v technickm jazyce HTML, n¡zev je text, kter½ se zobrazuje v z¡hlav­ v horn­ č¡sti prohl­Å¾eč. / p >.

 • Tagy upravuj­ velikost textu (h znamen¡ nadpis).
 • značka se použ­v¡ pro včetnÄ› obr¡zků.
 • tag vytvoÅ™­ nov½ odstavec.
 • tag označuje odkaz na jinou č¡st stejnho dokumentu nebo do jinho dokumentu (A je pro kotvu).

Nyn­ popisujeme čtyÅ™i běžn typy html tagů, kter jdou v č¡sti tÄ›la souboru. Tagy Å™­d­ velikost textu (h jezd­ pro nadpis). Značka se použ­v¡ pro včetnÄ› obr¡zků. Značka vytv¡Å™­ nov½ odstavec. Značka označuje odkaz na jinou č¡st stejnho dokumentu nebo do jinho dokumentu (A je pro kotvu). OU můžete Å™­dit velikost textu um­stÄ›n­m kus textu mezi jedn­m z hlavov½ch značek jako v n¡sleduj­c­m pÅ™­kladu:

Tagy, a, bude text velk½. NÄ›kter prohl­Å¾eče mohou dokonce použ­vat jin p­smo. H1 vytv¡Å™­ nejvÄ›tÅ¡­ text a H7 nejmenÅ¡­. UvÄ›domte si pros­m, že systm neoček¡v¡ ani kontroluje ž¡dnou konzistenci. Po zmÄ›nÄ› nadpisu nejsou automatick Å™¡dky. Můžete hn­zdit různ z¡hlav­. / p >.

Pro v½robu toho, co se jev­ jako nov½ odstavec, použijte jednu značku. K dispozici je tak značka, kter¡ vytv¡Å™­ pÅ™eruÅ¡en­ Å™¡dku. V nÄ›kter½ch prohl­Å¾eč­ch mohou m­t stejn½ ºÄinek. V jin½ch, odstavec značka vlož­ pr¡zdn½ Å™¡dek, zat­mco značka pÅ™eruÅ¡en­ Å™¡dku nebude. / p >.

Tag produkuje odkaz na jin½ dokument nebo webov str¡nky. Ty pÅ™ich¡zej­ ve dvojic­ch. Text mezi formul¡Å™em a formul¡Å™i klep¡n­. Pokud je adresa URL um­stÄ›na, je http: www. ytimes. OM, pak form¡t, kter½ m¡ b½t použit:

krok z­skat lepÅ¡­ z¡pisn­k

HTML (hypertext značkovac­ jazyk) poch¡z­ dlouhou cestu, protože Tim Berners-Lee vynalezl v roce 1991. HTML5 je nejnovÄ›jÅ¡­ verze podporovan¡ modern­m webov½m prohl­Å¾ečem. N¡Å¡ List HTML m¡ ºpln½ seznam vÅ¡ech prvků HTML, včetnÄ› popisů, pÅ™­kladů k³dů a živ½ch n¡hledů. PÅ™ejdÄ›te dolů a proch¡zejte vÅ¡echny značky HTML abecednÄ› nebo jejich kategori­, nebo ji st¡hnout jako PDF.

Seznam HTML prvků podle kategorie

 • Z¡kladn­ prvky HTML
 • metadata HTML Elements
 • Content Sublicing HTML Elements
 • Seskupen­ obsahu HTML Elements
 • < LI> Textov¡ ºroveň smantick prvky HTML
 • tabulka HTML prvky
 • Formul¡Å™ HTML Elements
 • Obsah Vkl¡d¡n­ HTML Elements
 • obr¡zky a multimedi¡ln­ prvky html
 • glob¡ln­ atributy html
 • nov značky v html5

tag html

Určuje adresu URL, kter nejsou absolutn­ adresy URL relativn­. Prvek HTML Určuje z¡kladn­ adresu URL pro vÅ¡echny relativn­ adresy URL obsažen v dokumentu. V dokumentu může b½t pouze jeden prvek.

Å¡t­tek hlavy

Prvn­ prvek dokumentu HTML. Kolekce metadat pro dokument. Prvek HTML poskytuje obecn informace (metadata) o dokumentu, včetnÄ› jeho n¡zvu a odkazů na jeho skripty a stylov listy.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.