Jak udělat vedlejší příjmy jako webový vývojář v roce 2021

Je to n¡ročn, pos­len­ a velmi v popt¡vce na trhu pr¡ce pr¡vÄ› teď. Ale osobnÄ› si mysl­m, že jeden z nejv­ce poddan½ch v½hod je svoboda pÅ™­ležitost­, kterou m¡te, pokud jde o karirn­ cestu. / p >.

StejnÄ› jako s mnoha pracovn­mi ºlohami, můžete j­t tradičn­ trasu a pracovat pro firmu-velk½ nebo mal½-v cel Å™adÄ› sektorů. Nebo můžete na voln noze a pÅ™ijmout projekty pro klienty. Nebo můžete vydÄ›lat pen­ze budovat sv vlastn­ produkty. / p >.

Mysl­m mnohem menÅ¡­ projekty: vÄ›ci, kter můžete vybudovat sami, za p¡r dn­ nebo t½dnů. Ale, kl­ÄovÄ›, k³duj­c­ projekty, kter mohou vydÄ›lat pen­ze - buď jako bočn­ shora, druh½ pÅ™­jem, nebo možn¡ i jako vaÅ¡e pr¡ce na pln½ ºvazek jeden den. / p >.

???? pohyb mikro-saas

Koncept indie hackerů nebo "Solopreneurs'-v podstatÄ› jednotliv­ v½voj¡Å™i k³duj­c­ a prod¡vat sv vlastn­ produkty - nen­ nov½, ale vždycky jsem pÅ™ekvapen v­ce v½voj¡Å™i se nepokouÅ¡ej­ použ­vat sv dovednosti v tomto způsob. / p >.

SamozÅ™ejmÄ›, že je toho mnohem v­c, kter½ jde do budov¡n­ ºspěšnho produktu SaaS, než jen pozn¡n­, jak k³dovat (myslet, že podnik¡n­, produkt, design, prodej, marketing.), Ale to je dobr¡ zpr¡va pro mnoho v½voj¡Å™Å¯ netradičn­ z¡zem­. Mohl byste zde m­t v½znamnou v½hodu, pokud již m¡te nÄ›kter z tÄ›chto dovednost­ z jin½ch karirů. / p >.

???? Money-dÄ›lat k³dov¡n­ projektů projektů

Pokud jste zvÄ›dav­ na budov¡n­ vlastn­ho softwaru, monetov¡n­ vaÅ¡ich st¡vaj­c­ch k³duj­c­ch projektů, nebo jen hled¡te způsoby, jak vydÄ›lat dalÅ¡­ pen­ze jako softwarov½ v½voj¡Å™, zde je můj seznam n¡padů (spolu s t­m, co Technick dovednosti, kter mus­te zač­t s každ½m z nich). / p >.

???? Sestavte aplikaci iOS / Android

Google Play a Apple App Store jsou nejvÄ›tÅ¡­mi aplikacemi tržby, s 2 miliony a 1. miliony dostupn½ch aplikac­. Teď je tam spousta soutěže, a s dobr½m důvodem. Podle senzorov věže:

Takže jste se pr¡vÄ› naučili k³du. Jste dychtiv½ a každ½, kdo nemůže k³dovat k³d, že jste gnius, slovo se dostane ven a najednou každ½ chlap, kter½ se setk¡te, chcete, abyste ho vybudovali webov str¡nky. VÄ›tÅ¡ina z nich chtÄ›j­ freebie, ale nÄ›kteÅ™­ kluci jsou ochotni zaplatit. Hezky. / p >.

Co jsem o tom Å™­ct, že nen­ dobÅ™e utajeno. Neexistuje ž¡dn¡ stÅ™­brn¡ kulka na vydÄ›l¡v¡n­ penÄ›z jako webov½ v½voj¡Å™. Poradenstv­, kter v¡m d¡, zd¡ se, že je to z¡kladn­ a je to, vÄ›tÅ¡ina z nich je čist½ zdrav½ rozum, ale je naprosto nezbytn pro každho, kdo zač­n¡ ve svÄ›tÄ› prodeje webov½ch str¡nek (nebo jejich k³dov¡n­) za pen­ze. / p >.

AÅ¥ už se jedn¡ o jednoduchou zpr¡vu nebo wordpress upgrade vÄ›ci se mohou pokazit, kter jsou mimo kontrolu a skonč­te s v¡mi sed­ u vaÅ¡eho poč­tače cel hodiny hled¡te amatrsk pro slib včera a pr¡ci zdarma. / p >.

Pokud to fyzicky k³dujete, uveďte to. Pokud se jedn¡ o vlastn­ implementaci CRM stavu. Nikdy ned¡vejte z¡kazn­kovi wordpress web s Å¡ablonou, kterou jste si koupili online a pokuste se to pÅ™edat jako svou pr¡ci, nebo si mysl­m, že je to. / p >.

Nen­ to ž¡dn tajemstv­, že se uč­ k³dovat k³d. Zat­mco spousta lid­ m¡ pro nÄ›j pÅ™irozenou atmosfru a může budovat funguj­c­ aplikace nebo webov str¡nky bÄ›hem nÄ›kolika t½dnů, je zde pro ostatn­ spousta maziv loktů. Bez ohledu na to, kolik programovho gnia jste vÅ¡ak vÅ¡ichni zač­naj­ vydÄ›l¡vat ve stejn v½Å¡i penÄ›z; nula. Ale to nen­ Å™­kat, že nemůžete zač­t vydÄ›l¡vat pen­ze hned. JistÄ›, to nemus­ b½t $ 100k + plat, kter½ vedouc­ webov v½voj¡Å™i hr¡j­, ale je to start. A každ½ penny poč­t¡, že?

Aplikace

VÄ›tÅ¡ina lid­ v¡Å¾nÄ› nadmÄ›rnÄ› odhaduje ºroveň dovednost­ potÅ™ebn¡ k vytvoÅ™en­ aplikace. Ve skutečnosti, v tÄ›chto dnech ve skutečnosti nepotÅ™ebujete ž¡dn programovac­ dovednosti d­ky určitmu softwaru. Ale to nen­ jistÄ› trasa pro zač­naj­c­ program¡toÅ™i j­t dolů. Pokud jste se učili Swift nebo Objective-C, budete moci vytvoÅ™it z¡kladn­ aplikace IOS bÄ›hem nÄ›kolika hodin. M¡te-li užitečn½, obchodovateln½ n¡pad na aplikaci, můžete snadno vydÄ›lat pen­ze t­m, že budujete sami zdarma, spuÅ¡tÄ›n­ ho na App Store a prod¡vat ho veÅ™ejnosti. VÅ¡e s pr¡vÄ› denn­ pr¡ce. Pokud si mysl­te, že m¡te vkus pro v½voj aplikac­ a miliard Dollar App n¡pady, prostÄ› pÅ™ich¡zej­, pod­vejte se na telefonn­ paprsek, appceler¡tor nebo Apache Cordov¡. Tyto automatick k³duj­c­ aplikace v¡m pomohou provst aplikaci v nÄ›kolika minut¡ch než hodin - ale to neznamen¡, že můžete pÅ™eskočit na sv k³dovac­ studie.

pr¡ce pro m­stn­ obyvatele

Start-up a velk podniky pÅ™irozenÄ› vyžaduj­ programov¡n­ profesion¡ln­ ºrovnÄ›. Mal m­stn­ podniky vÅ¡ak často potÅ™ebuj­ nejz¡kladnÄ›jÅ¡­ aplikace a webov str¡nky. ObecnÄ› Å™ečeno, že tak nemaj­ obrovsk rozpočty na pron¡jem webu nebo v½voj¡Å™Å¯ aplikac­. Jin½mi slovy, chtÄ›j­ Å™eÅ¡en­, kter je co nejjednoduÅ¡Å¡­ a levn. Jste takov Å™eÅ¡en­! Pokud můžete prok¡zat, že vaÅ¡e dovednosti odpov­daj­ jejich potÅ™eb¡m (a důvěřuj­ n¡m, ve vÄ›tÅ¡inÄ› pÅ™­padů budou), m­stn­ podnikatel budou v­ce než r¡di najmout v¡s. Bohužel byste nemÄ›li oček¡vat, že bude v hotovosti, ale je to skvÄ›l½ způsob, jak pÅ™ist¡t svou prvn­ pr¡ci, z­skat zkuÅ¡enosti s re¡ln½mi životy, sp­Å¡e než jen stavÄ›t vÄ›ci pro sebe, a můžete dokonce z­skat druhou nebo tÅ™et­ pr¡ci to. Zeptejte se kolem svho okol­ nebo inzerujte sv služby lok¡lnÄ› a zjistÄ›te, co se stane. / p >.

bÄ›h tutori¡ly

Pro každ½ koder tam, kdo zn¡ jejich vÄ›ci, existuje pravdÄ›podobnÄ› deset nebo v­ce zbrusu nov½ch kodrů, kteÅ™­ se chtÄ›j­ naučit. Kde se vÄ›tÅ¡ina z nich zač­n¡ učit se? Online, pomoc­ jak½chkoliv bezplatn½ch tutori¡lů, kter najdou. Zaznamenejte obrazovku, zat­mco pracujete na nÄ›kter½ch snadno sledov¡n­ projektů, pÅ™idejte nÄ›jak koment¡Å™e nebo hlas VoiceOver a Hej Presto, m¡te sadu tutori¡lů. Nastavte si sv vlastn­ webov str¡nky, naplňte ji s tÄ›mito tutori¡ly a nÄ›kter½m dalÅ¡­m dobr½m obsahem kvality, propojen­ do služby Google AdSense a v¡Å¡ bankovn­ ºÄet bude pomalu, ale určitÄ› začne vyplnit. Pro to budete tak potÅ™ebovat vÄ›dÄ›t o optimalizaci vyhled¡vače, tvorba obsahu, web design a trochu marketingu. Ale hej, to je cel¡ č¡st a bal­k byt­ dobÅ™e zaoblen½ program¡tor / v½voj¡Å™ / gener¡l Tech Guru. Věřte tomu nebo ne, může to b½t taky docela z¡bavn.

na voln noze (moudře)

ÄŒ­slo jeden způsob, jak vydÄ›lat pen­ze pÅ™i k³du, je t­m, že dÄ›l¡ pr¡ci na voln noze na stranÄ›. To je vÅ¡ak jednoduÅ¡Å¡­ než hotov½. Klienti oček¡vaj­ k³d průmyslu a můžete zjistit, že je obt­Å¾n zdrojov pr¡ce na ºrovni dovednost­, kter ve skutečnosti stoj­ za to pen­ze. Pokud vÅ¡ak chcete vybudovat kariru jako freelancer nebo konzultant, nen­ nikdy pÅ™­liÅ¡ brzy do hry. Nastavte profil na str¡nk¡ch, jako je USPWORK nebo Freelancer, pÅ™ipojte se k relevantn­m skupin¡m LinkedIn a začnÄ›te nab­zet pro pracovn­ m­sta. Buďte velmi opatrn­, abyste neÅ™ekli potenci¡ln­ klienty o vaÅ¡­ ºrovni odborn½ch znalost­, a nepÅ™ijme pÅ™­liÅ¡ mnoho pracovn­ch m­st najednou - bez ohledu na to, jak l¡kav pen­ze mohou b½t. Vždy se ujistÄ›te, že na konci každho ºspěšnho zamÄ›stn¡n­ pož¡d¡te o zpÄ›tnou vazbu a doporučen­; Je to jedin½ způsob, jak pÄ›stovat svůj profil, vaÅ¡e hodnocen­ a klientskou z¡kladnu. / p >.

Zadejte k³dov¡n­ soutěže

Ano, k³duj­c­ soutěže jsou vÄ›c a nab­zej­ peněžn­ ceny. NejvÄ›tÅ¡­ a nejobl­benÄ›jÅ¡­ je topcoder, s v­ce než 1 milionem členů. Existuj­ tÅ™i soutěžn­ oblasti; Design, vÄ›da o datech a v½voji. Soutěž­c­ v každ pr¡ci na re¡ln½ch svÄ›tov½ch v½zev pro 2000 glob¡ln­ch klientů, jakož i soutěž­c­ v jednotliv½ch kolech, bÄ›hem kter½ch je zdůraznÄ›no z¡bavn a dovednostn­ učen­. Je to velmi spolupracuj­c­ a velmi zaj­mav¡ komunita, aby skočila, a bez ohledu na to, co vaÅ¡e oblast odborn½ch znalost­, kter jste zaručili, že se hodnÄ› nauč­te. / p >.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.