Jak prodávat služby webového designu

Prodej je vÅ¡e o vlivu dovednost­, ale m¡lo z n¡s se naučilo uplatňovat umÄ›n­ a vÄ›du o vlivu naÅ¡­ pr¡ce. Vliv nen­ nÄ›co, co se narod­me. Lze se dozvÄ›dÄ›t, a tam jsou četn studie, kter prok¡zaly principy ovlivňov¡n­ jin½ch lid­.

Bohužel, hodnÄ› z vÄ›dy o vlivu je pohoupena v akademickm mumbo jumbo. Jen m¡lo podnikatelů nÄ›kdy provst v½zkum o vlivu nebo zjistit, jak ji aplikovat na jejich situaci.

Tento čl¡nek identifikuje soubor principů, kter každ½ web designr nebo v½voj¡Å™ může použ­t k prodeji v­ce projektů. To pak vysvÄ›tluje, jak aplikovat tyto z¡sady v oblasti marketingu i prodeje situac­. V důsledku toho v¡m může pomoci:

Vliv je schopnost proaktivnÄ› posunout myÅ¡len­, akce a dokonce i emocion¡ln­ stavy jin½ch lid­. Vlivuj­c­ lid maj­ obr¡zek v jejich mysli, jak chtÄ›j­ ostatn­m reagovat na nÄ›, a vysok procento času, jsou schopni udÄ›lat tento obr¡zek skutečn½.

N¡sleduj­c­ dvan¡ct principů pÅ™edstavuj­ nÄ›kter z nejsilnÄ›jÅ¡­ch "pravidla" o ovlivňov¡n­ ostatn­ch. Jak si je pÅ™ečtete, hodnot­te sv vlastn­ siln a slab str¡nky. Kter principy již tvaruj­, jak každ½ den spolupracujete? Kter½ z principů v­te, že je to pravda, ale necvičte (a proč ne)? A kter jsou pro v¡s nov, "Aha je", že můžete zavst do akce hned?

V jakkoliv situaci ovlivňujete dvÄ› c­le: dos¡hnout konkrtn­ho v½sledku a pos­lit vztah. NÄ›kteÅ™­ lid jsou pÅ™­liÅ¡ siln­, když se snaž­ ovlivnit ostatn­, takže se setk¡vaj­ jako nepÅ™­jemn½ a donucovac­. Mohou dos¡hnout v½sledků, ale poÅ¡kozuj­ vztahy. V prodejn­ch situac­ch to nevede k dlouhodob½m vztahům klientů.

Ostatn­ jsou pÅ™­liÅ¡ pokorn½. Vyh½baj­ se konfliktu a možnosti zranÄ›n­ vztahu. PÅ™istoup­ jako pasivn­ a zÅ™­dka dosahuj­ c­lů vlivu. Ironicky, oni tak zranili sv obchodn­ vztahy, protože vyhl­dky nerespektuj­ jejich nesmÄ›l½ styl.

To může b½t složit vyrovnat v½sledky i vztahy. Různ­ lid maj­ jin½ pocit, když je nÄ›kdo pÅ™­liÅ¡ tlačit nebo pÅ™­liÅ¡ pasivn­. Lid, kteÅ™­ zvl¡dli, jsou schopni měřit vyrovn¡vac­ bod každho človÄ›ka.

šspěšnÄ› ovlivnit lidi, mus­te naj­t důvody, proč jim z¡lež­. N¡sleduj­ dva pokusy pÅ™esvÄ›dčit spolupracovn­k j­t ven do č­nskho j­dla s v¡mi na obÄ›d. Což je pÅ™esvÄ›dčivÄ›jÅ¡­?

PÅ™­klad Dva: Joe, pojďme do č­nskho j­dla. Ř­k¡te, že zde nejsou ž¡dn sluÅ¡n vegetari¡nsk restaurace, a m­sto, kde m¡m na mysli, m¡ v­ce než tÅ™icet vegetari¡nsk½ch pokrmů. Tak maj­ 15minutovou z¡ruku poledne, takže budete zp¡tky v dostatečnm čase pro vaÅ¡e odpoledn­ setk¡n­. Nemůžete použ­t mal½ čas od kancel¡Å™e?

nakonec, lid jednaj­ z emocion¡ln­ch důvodů - i ti, kteÅ™­ se zdaj­ b½t zcela analytick povahou. VÅ¡ichni podnik¡me kroky k potěšen­ a vyhnout se bolesti. Pokud můžete uk¡zat lidem, proč v¡m vaÅ¡e myÅ¡lenky pomohou c­tit potěšen­ a ne bolesti, budete ºspěšn­.

Pokud můžete d¡t dojem, že vaÅ¡e služby jsou exkluzivn­, že vaÅ¡e podnik¡n­ je pln, a že pracujete pouze s nÄ›kolika klienty najednou, budete atraktivnÄ›jÅ¡­ pro vyhl­dky. To proto, že lid chtÄ›j­, co nemohou m­t, zejmna zvl¡Å¡tn­, jedinečn vÄ›ci.

Chcete-li d¡t konkrtn­ pÅ™­klad, nastavit se jako n¡rodn­ nebo mezin¡rodn­ expert je skvÄ›l½ způsob, jak vytvoÅ™it smysl pro nedostatek. NapÅ™­klad můj poradensk½ podnik sundal, když jsem se začal zaměřit na mezin¡rodn­ tržiÅ¡tÄ›. Najednou jsem se zd¡lo daleko k mnoha sv½ch vyhl­dek a to vytvoÅ™ilo pocit nedostatku. Lid mÄ› začali vn­mat jako velmi vyhled¡van½ expert, m­sto jako jeden z tis­ců poradců na m­stn­m trhu. Proč nenastavit svou pevnou pr¡ci jako mezin¡rodn­ expert, a st¡t se pÅ™­slov­ guru na exotickm hory?

Tato princip ºzce spojuje s nedostatkem. Zdvojn¡sobil jsem si svůj prodej v ned¡vnm pÅ™­mm marketingu, jednoduÅ¡e pÅ™id¡n­m tto vÄ›ty: "Objedn¡vka dnes, protože ceny prob­haj­ na konci tohoto t½dne."

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.