Jak strukturovat svůj obsah pro lepší domovskou stránku

Profesion¡ln­ webov v½voj¡Å™i zač­naj­ projekty t­m, že shromažďuj­ cel½ svůj obsah a na z¡kladÄ› jejich prim¡rn­ho publika a c­le, organizov¡n­ tohoto obsahu do logick½ch odd­lů založen½ch na relevanci pro c­lov publikum. Tato f¡ze informačn­ architektura typicky konč­ vytvoÅ™en­m mapy webu. / p >.

Webov str¡nky, kter budete dÄ›lat v tomto kurzu pravdÄ›podobnÄ› se skl¡daj­ z pouh½ch 5-6 sekc­ nebo str¡nek. Protože zač­n¡me mal, nebudeme se starat o vytvoÅ™en­ webov str¡nky mapy, i když se nauč­te, jak tyto v DGM 2740 - Web Design. M­sto toho se budeme spolhat na n¡Å¡ design struktury str¡nky, abychom implicitnÄ› mapovali strukturu str¡nek. / p >.

Z¡kladn­ c­le pro n¡vrh str¡nky

Zat­mco webov¡ str¡nka mapa popisuje, jak jsou uspoÅ™¡d¡ny vÅ¡echny str¡nky na webu, můžeme použ­t statick dr¡tov r¡mečky (aka str¡nka schmata), abyste popsali, jak jsou vÅ¡echny tyto informačn­ prvky organizov¡ny na jednotliv½ch webov½ch str¡nk¡ch. Statick½ r¡mov½ r¡meček je jedin½ v½kres jednotliv½ch Å¡ablon str¡nek, kter¡ ukazuje informačn­ komponenty, zejmna navigace, kter¡ se objev­ na str¡nce v hrub podobÄ›, takže navigačn­ komponenty mohou b½t dokumentov¡ny a vyhodnoceny. V½kres může navrhnout z¡kladn­ vizu¡ln­ uspoÅ™¡d¡n­, ale nezavazuje ž¡dn½ konkrtn­ vzhled. / p >.

Zat­mco jasnÄ› nen­ grafick½ design (povrchov½ vzhled a patrn½) webov½ch str¡nek, dobr½ statick½ dr¡tov½ r¡m může v¡m pomoci napl¡novat, jak budete použ­vat sv "obrazovky nemovitost­", jak začnete pracovat na grafick½ design. Statick½ dr¡tÄ›n½ r¡m je jako prvn­ n¡vrh vaÅ¡eho n¡vrhu, kter½ se zaměřuje na použitelnost a um­stÄ›n­ hlavn­ch prvků.

statick dr¡tÄ›n r¡my a použitelnost

Použitelnost je znepokojen t­m, jak snadn je pro uživatele z­skat to, co chce z webov str¡nky. Z hlediska použitelnosti mÄ›jte na pamÄ›ti, že vÄ›tÅ¡ina vaÅ¡­ str¡nky by mÄ›la b½t použita pro obsah, kter½ je nejv­ce relevantn­ pro zam½Å¡len publikum. ObecnÄ› Å™ečeno, jednoduchost vyhr¡v¡ pÅ™es složitost. Pod­vejte se na Google. To neznamen¡, že nemůžete m­t spoustu obsahu nebo prostÅ™edků na sv½ch str¡nk¡ch, je to jen, že by mÄ›li vÅ¡ichni sloužit konkrtn­mu ºÄelu.

Použitelnost FREAK JAKOB NIELSON Å™­k¡, že "jako pravidlo by mÄ›l obsahovat obsah alespoň polovinu n¡vrhu str¡nky a s v½hodou bl­Å¾e k 80%." PÅ™i stanoven­ obsahu je důležit vždy udržovat sv c­lov publikum. / p >.

Jak¡ dobr¡ struktura str¡nky může dos¡hnout

Dobr¡ str¡nka struktura vede k dobrmu uspoÅ™¡d¡n­ informac­, což pom¡h¡ uživatelům naj­t a str¡vit informace, kter pÅ™iÅ¡ly. Dobr uspoÅ™¡d¡n­ může tak sdÄ›lit pocit profesionality. Může se zd¡t, že nez¡lež­ na tom, co vaÅ¡e str¡nky mohou dÄ›lat, pokud lid jsou tak odloženi pohledem a pocitem vaÅ¡ich str¡nek, kter nemohou st¡t tam. Zvažte tyto v½hody dobr dispozice:

  • Zapojen­ čten¡Å™Å¯
  • SmÄ›rov¡n­ čten¡Å™sk pozornosti
  • Důraz informac­
  • nÄ›kter množstv­ důvÄ›ryhodnosti a platnosti
  • vod­tka, jak navigovat a použ­vat web

St¡hnÄ›te si modern­ prohl­Å¾eč:

švod: Ve srovn¡n­ s tradičn­m prost½m textem m¡ webov¡ str¡nka v­ce struktury. Webov str¡nky jsou tak považov¡ny za polostrukturovan daty. Z¡kladn­ struktura webov str¡nky je struktura Dom4 (Document Object Model). Struktura domova webov str¡nky je stromov¡ struktura, kde každ¡ značka HTML na str¡nce odpov­d¡ uzlu ve stromu Dom. Webov¡ str¡nka může b½t segmentov¡na nÄ›kter½mi pÅ™eddefinovan½mi struktur¡ln­mi značkami. Užitečn tagy zahrnuj­ p (odstavec), tabulka (tabulka), ul (seznam), [H1 ~ H6 (z¡hlav­), atd. Struktura DOM tak může b½t použita k usnadnÄ›n­ extrakce informac­. / p >.

Bohužel, vzhledem k flexibilitÄ› syntaxe HTML, mnoho webov½ch str¡nek neposlouch¡ specifikace W3C HTML, což může m­t za n¡sledek chyby ve struktuÅ™e stromu DOM. Strom Domem byl nav­c zpoč¡tku zaveden pro prezentaci v prohl­Å¾eči sp­Å¡e než popis smantick struktury webov str¡nky. NapÅ™­klad, i když dva uzly ve stromu Dom maj­ stejn½ rodič, dva uzly nemus­ b½t v­ce smanticky pÅ™­buzn k sobÄ›, než na jin uzly. Obr¡zek 10. Zobrazuje pÅ™­kladovou str¡nku. Obr¡zek 10. (A) Zobrazuje č¡st htmlovho zdroje (pouze p¡teÅ™n­ k³d) a obr¡zek 10. (b) zobrazuje strom stromu str¡nky. I když m¡me obklopuj­c­ popis textu pro každ½ sn­mek, stromov¡ struktura domov Å™¡dnÄ› identifikuje smantick vztahy mezi různ½mi č¡stmi.

Ve smyslu lidskho vn­m¡n­ lid vždy zobrazuj­ webovou str¡nku jako různ smantick objekty sp­Å¡e než jako jeden objekt. NÄ›kter v½zkumn ºsil­ ukazuj­, že uživatel vždy oček¡vaj­, že určit funkčn­ č¡sti webov str¡nky (e., Navigačn­ odkazy nebo reklamn­ bar) se objev­ v určit½ch pozic­ch na str¡nce. Ve skutečnosti, když je webov¡ str¡nka prezentov¡na uživateli, mohou prostorov a vizu¡ln­ podnÄ›ty pomoci uživateli podvÄ›domÄ› rozdÄ›lit webovou str¡nku do nÄ›kolika smantick½ch d­lů. Proto je možn automaticky segmentovat webov str¡nky pomoc­ prostorov½ch a vizu¡ln­ch podnÄ›tů. Na z¡kladÄ› tohoto pozorov¡n­ můžeme vyvinout algoritmy pro extrahov¡n­ struktury obsahu webov str¡nky na z¡kladÄ› prostorov½ch a vizu¡ln­ch informac­.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.