Jak napsat vítěznou svědectví, která dělá lidi koupit

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› pÅ™edložen­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data.

Co mohu udělat, abych to vyřešil?

Tměř každ podnikov webov str¡nky nab­z­ alespoň nÄ›kolik testimoni¡ln­ch z¡kazn­ků, ale nejpravdÄ›podobnÄ›ji nem¡ vÄ›tÅ¡inu dopadu. Teoreticky by nemÄ›lo b½t nic tak cennho jako soci¡ln­ důkaz, kter½ poch¡z­ z vidÄ›n­ laskav½ch slov, potvrzen½ch a pÅ™­padov½ch studi­ od Å¡Å¥astn½ch klientů. Způsob, jak½m je vÄ›tÅ¡ina naps¡na a strukturovan¡, je vÅ¡ak velmi neºÄinn¡.

PotÅ™ebujete osvÄ›dčen­ od spr¡vn½ch lid­

Toto je jednoduch½ bod, ale ten, kter½ se často pÅ™ehl­Å¾­. ChceÅ¡ sv testimoni¡ly m­t velk½ dopad na kupuj­c­ a mus­te zv¡Å¾it, komu je to doporučen­ pro v¡s.

UrčitÄ› to pom¡h¡ m­t vysoce profilov jedince mluv­ ve vaÅ¡em zastoupen­. Celebrity, političt­ vůdci a autoÅ™i maj­ s nimi určit množstv­ mezipamÄ›ti. Jejich slova a doporučen­ pÅ™idaj­ v¡hu. Totž plat­ pro vedouc­ pracovn­ky v hlavn­ch společnostech, spolu s vedouc­mi sdružen­mi a členy tisku.

Ne vÅ¡echny vaÅ¡e testimoni¡ly mus­ b½t z veÅ™ejn½ch osobnost­. Existuje tak spousta moci v recenz­ch od každodenn­ch z¡kazn­ků nebo klientů, kteÅ™­ mohou vztahovat vaÅ¡e vyhl­dky. Jin½mi slovy, pokud pracujete se spoustou majitelů mal½ch podniků, pak maj­ posudky z jin½ch vlastn­ků podniků, kteÅ™­ čel­ podobn½m v½zv¡m, může b½t velk½m poč¡tečn­m bodem.

Siln¡ svÄ›dectv­ je kr¡tk¡ a do bodu

ide¡ln­, svÄ›dectv­, kter z­sk¡te z¡kazn­ky, by mÄ›li b½t nÄ›kolik vÄ›t, nebo mnÄ›, pokud je to možn. A sp­Å¡e než zdůrazňovat v¡gn­ v½hody jako "dobr¡ hodnota" nebo "mil­ lid," mÄ›li by se zaměřit, je pevnÄ› co nejpÅ™esnÄ›ji na specifika. Chcete kupuj­c­ zm­nit problmy, kter jste vyÅ™eÅ¡ili, džemy jste jim pomohli dostat se z, nebo konkrtn­ aspekty vaÅ¡eho z¡kaznickho servisu (jako pÅ™­klad), kter jdou nad a za to, co oček¡vali.

Chcete-li učinit svÄ›dectv­ vyniknout jeÅ¡tÄ› v­ce, mohlo by to zahrnovat specifika jako znaky dolaru a procenta. VaÅ¡i z¡kazn­ci nemus­ b½t pohodln­ sd­len­ tÄ›chto ºdajů v nÄ›kter½ch pÅ™­padech, samozÅ™ejmÄ›, ale t­m konkrtnÄ›jÅ¡­ je, že vÄ›tÅ¡­ dopad budou m­t na nÄ›koho, kdo pÅ™em½Å¡l­ o utr¡cen­ penÄ›z s vaÅ¡­ společnost­.

Vzhledem k tomu, že m¡te spoustu půdy na pokryt­ v nÄ›kolika vÄ›t¡ch, a pravdÄ›podobnÄ› se dozvÄ›dÄ›t v­ce o tom, co chcete, aby z¡kazn­ci Å™­ci, než oni dÄ›laj­, mohli byste pro nÄ› napsat svÄ›dectv­. To zvyÅ¡uje kurzy, kter dostanete použiteln½ koment¡Å™ a že ºkol nebude sedÄ›t nedokončen t½dny nebo mÄ›s­ce. Jen si ujistÄ›te, že dostanete jejich schv¡len­, než pÅ™ipoj­te jejich jmno na cokoliv, co jste napsali.

Je důležit zpÄ›t sv testimoni¡ly nahoru

t­m, že m¡te kr¡tk a konkrtn­ svÄ›dectv­, kter zdůrazňuj­ vaÅ¡i hodnotu a odbornost, jste již m­le pÅ™ed svou soutěži. Chcete-li skutečnÄ› d¡t svou důvÄ›ryhodnost zv½Å¡it, budete cht­t, aby tyto pozitivn­ koment¡Å™e a pÅ™­bÄ›hy byly podporov¡ny co nejpÅ™esnÄ›ji.

V tto souvislosti to znamen¡, že je to skutečn pro potenci¡ln­ z¡kazn­ky. UdÄ›l¡te to pÅ™id¡n­m fotografi­, pracovn­ch titulů a dokonce odkazy na pÅ™­padov studie nebo profily soci¡ln­ch mdi­. T­mto způsobem mohou vaÅ¡e vyhl­dky vidÄ›t, že Kudos vaÅ¡e společnost tvrd­, že poch¡z­ ze skutečn½ch lid­, kteÅ™­ s v¡mi skutečnÄ› pracovali.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.