Význam wireframes ve webovém designu

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› pÅ™edložen­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data.

Co mohu udělat, abych to vyřešil?

Jako webov str¡nky design a rozvoj podnik¡n­ nemůžeme zdůraznit dostatečnÄ› důraz na důležitost rozv­jen­ webov½ch str¡nek dr¡tÄ›n½. Je to v podstatÄ› kostra vaÅ¡ich webov½ch str¡nek. To může vypadat velmi z¡kladn­ z vizu¡ln­ho hlediska, ale ºÄelem dr¡tovho modelu je rozv­jet uspoÅ™¡d¡n­ obsahu na str¡nce a určit, jak mohou b½t prvky funkčnosti integrov¡ny.

Webov¡ str¡nka wireframe by mÄ›lo tměř vypadat jako skica, skl¡d¡ z obrysů, z¡kladn­ ikony a z¡stupn prvky. Je to j¡dro vaÅ¡ich webov½ch str¡nek, s jednoduch½m černob­l½m rozložen­m, kter popisuj­ velikost a um­stÄ›n­ prvků str¡nky, funkce webu, oblasti konverze a navigace pro vaÅ¡e webov str¡nky.

Nem¡ barvu, styly p­sma, loga nebo ž¡dn½ skutečn½ designov½ prvek na m­stÄ›. To čistÄ› se zaměřuje na strukturu webov½ch str¡nek a čin­ celou Å™adu webov½ch str¡nek design a v½vojov½ proces jak hladk½, tak jednoduch½.

Každ¡ dobÅ™e vyvinut¡ společnost bude m­t pl¡n stanoven½ na m­stÄ›, pokud jde o rysy a obsah pÅ™i v½voji webov½ch str¡nek. Wireframes pom¡haj­ n¡vrh¡Å™Å¯m určit, kter prvky by mÄ›ly b½t zahrnuty na každ str¡nce a kter funkce funkčnosti mus­ b½t nastaveny na m­sto pro každ½ prvek.

Dr¡tov½ model umožňuje navrhovatele a v½voj¡Å™ovi spojit s klientem a spolupracovat v soudržnm způsobu s ohledem na c­l. PÅ™ed plnÄ› implementovan½m designem by mÄ›la b½t struktura solidn­ str¡nky.

Přeskočit odkazy

Tato z¡kladn­ dokumentace je dostatečnÄ› jednoduch¡, aby začala od nuly, ale dostatečnÄ› komplexn­, aby fungovala jako pevn¡ nadace. Dr¡tov½ model vytv¡Å™­ strukturu-p¡teÅ™ celho rozvržen­ projektu, což usnadňuje pozdÄ›jÅ¡­ sestaven­ jednotliv½ch č¡st­.

UX N¡vrh¡Å™i se zdaj­ b½t sm­Å¡en n¡zory na wireframing, s nÄ›kter½mi volaj­c­mi je ztr¡ta času. Ale teď, když nov¡ technologie umožňuje n¡vrh¡Å™Å¯m pÅ™id¡vat interaktivitu bÄ›hem nÄ›kolika vteÅ™in, nechat je rychle vytvoÅ™it prototypy s n­zkou vÄ›rnost­, statick dr¡tov r¡mečky již nejsou dodrženy.

Co je to wireframe?

Toto barebones styl dÄ›l¡ wireframes skvÄ›l½ n¡stroj brzy, což v¡m d¡v¡ čas na cementovat architekturu obsahu pÅ™ed pot¡pÄ›n­ do detailů. Jejich jednoduchost je nav­c odpouÅ¡tÄ›j­c­ chyby a umožňuje experimentovat, což vezme nÄ›kter z h¡dka z navrhov¡n­ celkov struktury.

wireframes ve srovn¡n­ s jin½mi dokumenty pro n¡vrh

PÅ™em½Å¡lejte o wireframes jako kostra. VolnÄ› tvaruj­ konečn½ produkt, což v¡m poskytne spolehlivou myÅ¡lenku, kde se vÅ¡e nakonec půjde. Obsahem je sval (a může b½t jako masit½ nebo lem, jak chcete).

wireframes vs makety

D¡le pÅ™ich¡z­ maketa-kůže. Maketa jsou pÅ™­snÄ› vizu¡ln­. Toto je dokumentace, kdy ztuhnete vizu¡ln­ rozhodnut­, experimentujte s variantami a (volitelnÄ›) vytv¡Å™et pixel-perfektn­ n¡vrhy.

Nemůžete přistupovat k dumescom

Budeme vytv¡Å™et dr¡tov½ model a uk¡zat, jak to umožňuje rychl½, iterativn­ n¡vrhov½ proces. To vytvoÅ™­ živou dokumentaci, kterou můžete použ­t pro sebe a pro klienta. A můžete to použ­t k rozumu prostÅ™ednictv­m pl¡nov¡n­ - vÅ¡e pÅ™ed investov¡n­m kdykoliv ve skutečnosti k³dov¡n­.

krok #: pl¡nov¡n­ sitemap

Zač­n¡me s wireframing zač­n¡ dobr½m sitemapem. Než vytvoÅ™­te str¡nku Wireframe, sitemap v¡m d¡ určitou strukturu. T­mto způsobem pochop­te, kter str¡nky budete stavÄ›t, a jak se vÅ¡ichni spojit.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.