Promiň, byl jsi blokován

Pokud jste n¡vrh¡Å™ na voln noze nebo pokud hled¡te svou dalÅ¡­ designovou pr¡ci, je nezbytn portfolio pr¡ce. Klienti a zamÄ›stnavatel chtÄ›j­ vidÄ›t vaÅ¡e schopnosti a vytvoÅ™it rychl½ dojem. Pokud jeÅ¡tÄ› nem¡te portfolio, možn¡ budete cht­t zač­t s kurzem, jak vytvoÅ™it webov str¡nky na treehouse, ve kterm zobrazuji proces budov¡n­ webov½ch str¡nek portfolia krok za krokem. Pokud jeÅ¡tÄ› nem¡te ž¡dnou pr¡ci, je zde pÅ™­spÄ›vek o tom, jak z­skat z¡Å¾itek z webovho designu. / p >.

Å¡aty pro pr¡ci, kterou chcete

PÅ™enos "Å¡aty pro pr¡ci, kterou chcete, ne ten, kter½ m¡te" plat­ pro navrhov¡n­ portfolia. Pokud chcete dÄ›lat webovou pr¡ci, pak se ujistÄ›te, že je to pÅ™esnÄ› to, co zv½razňujete na svm portfoliu. Pokud jste jen jeden n¡vrh¡Å™ nebo mal½ t½m, se zaměřen­m na konkrtn­ trh v½klenek může b½t velmi prospěšn½. Když vÅ¡ichni vaÅ¡i klienti sd­lej­ společn½ průmysl, je snazÅ¡­ pÅ™edv­dat sv potÅ™eby, jeÅ¡tÄ› pÅ™ed schůz­. Pokud chcete se specializovat na konkrtn­ vertik¡ln­ (napÅ™. Webov str¡nky pro bytov komplexy nebo kancel¡Å™e lkařů), pak byste mÄ›li zdůraznit tento typ pr¡ce. / p >.

Každ½ m¡ sm­Å¡en½ pytel zkuÅ¡enost­, takže i když se nec­t­te jako designr, pravdÄ›podobnÄ› jste udÄ›lali nÄ›jakou designovou pr¡ci. Pokud nÄ›kdo proch¡z­te vaÅ¡e str¡nky, hled¡ dobr½ web designer, nemus­ cht­t vidÄ›t vÅ¡echny vaÅ¡e video pr¡ce, trička, kter jste učinili, a tak d¡le (pokud, samozÅ™ejmÄ›, že jste zn¡m½ a chcete DÄ›lat v­ce). / p >.

To je tak pravda, pokud se snaž­te pÅ™echod na nov zaměřen­. Pokud jste udÄ›lali spoustu webovho designu, ale chcete nam­sto toho navrhnout loga, pak izolovat jakoukoliv pÅ™edchoz­ grafickou pr¡ci, kterou jste provedli. V designu průmyslu je vn­m¡n­ reality, takže pokud jste schopni uk¡zat dobr logo design pr¡ce, pak lid vezme vaÅ¡e slovo pro to, že jste skutečnÄ› logo designr. / p >.

upravit sebe

M­sto toho je lepÅ¡­ vytvoÅ™it siln½ mix vaÅ¡­ nejlepÅ¡­ pr¡ce. Když lid hledaj­ designra, nemaj­ čas kopat stovky portfoli­ a pot n¡slednÄ› vykopat veÅ¡kerou vaÅ¡i pr¡ci. Dojmy jsou vytvoÅ™eny okamžitÄ›, takže mal½ v½bÄ›r kvality by mÄ›l b½t pÅ™edn­ a stÅ™ed. VaÅ¡e portfolio by mÄ›lo b½t st¡le vy, ale jen ty nejlepÅ¡­. / p >.

Řekl jsem, včetnÄ› vÅ¡eho je obvykle chyba. NicmnÄ›, pokud v­te, že veÅ¡ker¡ vaÅ¡e pr¡ce je na velmi vysok ºrovni kvality, pak naplnÄ›n­ obrazovky s obrovsk½m množstv­m hvÄ›zdn½ch d­lů může vytvoÅ™it v½konn½ ºÄinek. Jessica Hische je skvÄ›l½m pÅ™­kladem tohoto; Jej­ samo popsan "nezakl¡dan portfolio" pÅ™evede str¡nku (v dobrm cestÄ›) a zanech¡v¡ trval½ dojem. / p >.

ŘeknÄ›te pÅ™­bÄ›h

Každ½ kus, kter½ se rozhodnete zahrnout do portfolia, by mÄ›l vypr¡vÄ›t pÅ™­bÄ›h, a to buď vizu¡lnÄ› nebo se slovy. Pokud jste udÄ›lali webov str¡nky pro m­stn­ potravin¡Å™sk½ vůz, kter½ je zn¡m½ pro gurm¡nsk kvalitn­ j­dlo, estetika by mÄ›la odpov­dat a fit zpr¡vu. Webov str¡nky jsou komunikačn­m mdiem, takže klienti chtÄ›j­ vidÄ›t pr¡ci, kter¡ opravdu nÄ›co Å™­k¡. / p >.

  • Diskutujete z¡kazn­ky velmi snadno bez mnoha ºsil­
  • budete m­t schopnost pracovat pro high-end firem a asociace
  • Å ance, že pracujete pro neziskov organizace, budete pÅ™ispÄ›t a nab­zet zpÄ›t na vaÅ¡e n¡rodn­ prostÅ™ed­ a společnost obecnÄ›.
  • VaÅ¡e bezplatn¡ z¡kazn­ci budou nejživÄ›jÅ¡­, aby v¡m poskytli skvÄ›l recenze a nab­dnout vaÅ¡e informace s jejich kontakty

portfolio webovho designu

Toto konkrtn­ tma je apt pÅ™­kladem catch 22 situace. JednoduÅ¡e Å™ečeno, nemůžete z­skat z¡kazn­ky bez portfolia, ale nebudete m­t portfolio, protože nem¡te z¡kazn­ky, kteÅ™­ maj­ čerstvÄ› s nulov½m pracovn­m z¡Å¾itkem. / p >.

Je to v­c než apt Å™­ci, že jste dalÅ¡­ specialista nebo čerstvÄ› uv­zl v pÅ™­kopu bez koncertu? Ve vÅ¡ech aktu¡lnost, ne jedin½ platebn­ z¡kazn­k v¡s obst¡lež­ bez pohledu pÅ™es portfolio nebo životopis nebo nÄ›co k tomuto ºÄinku. NaÅ¡tÄ›st­ můžete vyr¡bÄ›t sv portfolio z ničeho a dobr¡ č­sla jednotlivců to udÄ›lal pÅ™ed v¡mi. V tomto čl¡nku se zab½v¡m metody vytvoÅ™it portfolia web design od nuly navzdory nulov½m z¡Å¾it­m.

i) Přesunout svůj postoj:

Jako UX Recruiter, moje role zahrnuje pouze identifikaci a rozvoj technickho talentu, ale tak po odvÄ›tv­ pozornÄ›; J­t na ud¡losti, workshopy a konference, aby se ujistil, že jsem v silnm postaven­ pÅ™ipojit tečky a ºspěšnÄ› odpov­dat společnostem s perfektn­mi zamÄ›stnanci.

pÅ™es konverzace, kter m¡m den-to-day, podaÅ™ilo se mi d¡t dohromady jasn½ obraz průmyslu, protože stoj­ a jak¡ oček¡v¡n­ jsou pro vÅ¡echny ºrovnÄ› UX designr, od absolutn­ch zač¡tečn­ků Senior Uxers a UX Å™editel.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.