ještě jeden krok

NejlepÅ¡­ kan¡ly YouTube se učit:

Jako poč­tačov¡ vÄ›da nadÅ¡ence, existuje nÄ›kolik zdrojů informac­. Jedn­m z nich je YouTube. KromÄ› n¡vÅ¡tÄ›vy YouTube pro z¡bavu je spousta vÄ›c­ o informatice o poč­tači, kter se můžete naučit z tto gigiantn­ platformy pro sd­len­ videa. Chcete-li dos¡hnout, mus­te se pÅ™ihl¡sit k odbÄ›ru nejlepÅ¡­ch kan¡lů pro informatiku.

top youtube kan¡ly pro cs / it

Newboston je komplexn­ youtube kan¡l, kter½ je vhodn½ pro vÅ¡echny poč­tačov vÄ›dy studenta. M¡ tis­ce vide­, kter pokr½vaj­ tměř vÅ¡echny kl­Äov oblasti informatiky a technologie obecnÄ›.

Nejste schopni přistupovat k analyticsIndiaMagcom

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› pÅ™edložen­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data.

Co mohu udělat, abych to vyřešil?

V mm posledn­m blogu pÅ™­spÄ›vek jsem v¡m uk¡zal, jak se můžete naučit android v½voj od nuly a kter zač­naj­c­ zdroje můžete použ­t, abyste mohli zač­t bez zkuÅ¡enost­. Nedoporučoval jsem ž¡dn konkrtn­ tutori¡lov blogy nebo kan¡ly YouTube mimo ty kurzy zač¡tečn­ků, protože pÅ™­liÅ¡ mnoho materi¡lů by v¡s prostÄ› dostal do anal½zy paral½zy. Když se jen začnete učit, nemÄ›li byste si prohldnout tyto různ webov str¡nky a kan¡ly jako "Curricula", kde mus­te pracovat pÅ™es vÅ¡echny tutori¡ly jeden po druhm, dokud nebudete dobr½ v½voj¡Å™. M­sto toho byste mÄ›li vybudovat sv vlastn­ n¡pady projektu, Google jakkoli dotazy, kter pÅ™ich¡zej­ po cestÄ›, zkom­tte pÅ™es mnoho různ½ch v½sledků vyhled¡v¡n­, experimentovat s k³dem a nakreslete sv vlastn­ z¡vÄ›ry. V tomto procesu se automaticky zjist­te, kter webov str¡nky, blogy a kan¡ly YouTube jsou užitečn, kter by mÄ›ly n¡sledovat ºÄty soci¡ln­ch mdi­, kter byste mÄ›li n¡sledovat a kter z nich jsou prostÄ› neužitečn hluk.

NicmnÄ›, pokud již m¡te nÄ›jak dalÅ¡­ zkuÅ¡enosti s v½vojem Android (nebo pokud se nestar¡te o to, co jsem napsal v½Å¡e) a zaj­m¡ v¡s, zda existuj­ nÄ›jak cenn kan¡ly YouTube, kter byste mohli m­t ZmeÅ¡kan v minulosti by v¡m tento pÅ™­spÄ›vek mohl pomoci naj­t jeden nebo dva, kter nemůžete vÄ›novat pozornost.

Tento seznam obsahuje podle mho n¡zoru v současn dobÄ› nejlepÅ¡­ kan¡ly YouTube, aby se studoval v½voj Android zdarma. Seznam odr¡Å¾­ můj vlastn­ čestn½ n¡zor a j¡ doporučuji pouze kan¡ly, kter považuji za kvalitn­ a učit se cenn, důkladnÄ› prozkouman informace ve stručnm a srozumitelnm způsobu. Nebudu upÅ™ednostňovat ani pÅ™eskočit nikoho za osobn­ ani jin důvody, ale nebudu uv¡dÄ›t kan¡ly, kter dÄ›laj­ zbytečnÄ› zdlouhav videa, pÅ™eskočit důležit informace, nebo jinak učinit učen­ obt­Å¾nÄ›jÅ¡­.

JeÅ¡tÄ› jedna vÄ›c: Nebudu uv¡dÄ›t kan¡ly, kter nebyly vysl¡ny cokoliv android souvisej­c­ho v mÄ›s­c­ch. To neznamen¡, že tyto kan¡ly nemaj­ dobr konzultace Android, ale tyto konzultace najdete prostÅ™ednictv­m norm¡ln­ho vyhled¡v¡n­ Google a Youtube, když je potÅ™ebujete. Zaměřil se na kan¡ly, kter stoj­ za to pÅ™edplatit pr¡vÄ› teď, protože častÄ›ji uvolňuj­ nov a aktu¡ln­ videa.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.