Naše ocenění

V­tÄ›zov loading

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› odesl¡n­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data. / p >.

Co mohu udělat, abych to vyřešil?

V­tÄ›zov 15. ročn­ku W3 ocenÄ›n­ byli ozn¡meni Akademii interaktivn­ch a v½tvarn½ch umÄ›n­. PÅ™­jem pÅ™es 3 000 položek z celho svÄ›ta, W3 ocenÄ›n­ vyznamenal vynikaj­c­ internetov str¡nky, marketing, video, mobiln­, soci¡ln­ a podcasty vytvoÅ™en nÄ›kter½mi z nejlepÅ¡­ch tvůrců digit¡ln­ho obsahu v celm průmyslu.

O vivus

Vivus je Kalifornie založen¡ na v½voji softwaru pro v½voj software, kter¡ se zaměřuje na tom, že je v¡Å¡ soudržn½ produktov½ t½m omezen­m počtu klientů, s nimiž pracujeme najednou. To n¡m umožňuje poskytovat osobn­, individualizovanou pozornost každmu z¡kazn­kovi po celm v½voji rozvoji a směřuj­ pouze na naÅ¡e ºsil­ pÅ™i vytv¡Å™en­ projektů nejvyÅ¡Å¡­ kvality.

se specializujeme na zak¡zkov½ v½voj softwaru, mobiln­ aplikace, design produktu UI / UX a kreativn­ smÄ›r. Na VIVUS, jste v dobr½ch rukou s různorodou skupinou digit¡ln­ch strategistů, technologů, tinkerers a myÅ¡lenkov½ch vůdců. Vivus je v čele technologi­ a dÄ›l¡ v­ce než vytv¡Å™en­ Å¡pičkov½ch produktů - pracujeme s podniky, abychom vytvoÅ™ili neuvěřiteln, poutav zkuÅ¡enosti.

o w Awards

OcenÄ›n­ W3 osvÄ›tluje kreativn­ excelenci na webu a uzn¡v¡ tvůrč­ a marketingov profesion¡ly za ocenÄ›n webov str¡nky, video, marketing, mobiln­, soci¡ln­ a podcasty. JednoduÅ¡e Å™ečeno, W3 je pÅ™edn­ digit¡ln­ soutěž, kter¡ uzn¡v¡ nejvÄ›tÅ¡­ agentury, nejmenÅ¡­ firmy a vÅ¡ichni mezi nimi. Mal firmy jsou pravdÄ›podobn, že vyhraj­ jako Fortune 500 firem a mezin¡rodn­ agentury.

OcenÄ›n­ W3 je sankcionov¡na a posuzov¡na Akademie interaktivn­ch a v½tvarn½ch umÄ›n­ (Aiva), pozv¡nka-jedinho org¡nu, kter½ se skl¡d¡ z Å¡pičkov½ch odborn­ků z "kdo je kdo" uzn¡van½ch mdi­, reklamu a marketingov firmy.

švod Web Design, webov½ inžen½rstv­ a v½voj webu zahrnuje mnoho různ½ch dovednost­ a discipl­n ve v½robÄ› a pl¡nov¡n­ webov½ch str¡nek, online interaktivn­ch aplikac­ a softwaru založenho na cloudu. Webov½ design jako superdiscipl­na zahrnuje grafick½ design webu; design rozhran­; Autoring a kreativn­ psan­, softwarov inžen½rstv­ a k³dov¡n­, design uživatelsk½ch zkuÅ¡enost­; a optimalizace pro vyhled¡vače. Award "Web Design Award, je tedy multidisciplin¡rn­ kategorie ocenÄ›n­, kter¡ se zaměřuje na Å¡irÅ¡­ Definici webovho designu v½voje webu. Kategorie webovho designu je otevÅ™ena pro pod¡n­ webov½ch str¡nek, softwaru založen½m na cloudu, online aplikace, webov str¡nky, widgets a applety realizovan firmami a designov½mi studiemi po celm svÄ›tÄ›. / p >.

Award "Web Design je ukazatelem kvality a dokonalosti ve webovm designu a v½voji, cena je uzn¡v¡na po celm svÄ›tÄ› a vÄ›nuje pozornost n¡vrhov½ch společnost­, profesion¡lů a z¡jmov½ch skupin. V­tÄ›zstv­ A 'Award je certifik¡t excelence pro designry, v½znamn½ miln­k ve vaÅ¡­ kariÅ™e. M­t ocenÄ›n­ 'Award pÅ™itahuje oči orientovan½ch společnost­ na celm svÄ›tÄ›, v­tÄ›zov budou moci naj­t lepÅ¡­ a vyÅ¡Å¡­ profil pracovn­ m­sta a prodeje vede a dostanete krok dopÅ™edu v jejich životÄ›. / p >.

V­tÄ›zov ocenÄ›n­ "Web Design Awards jsou poskytov¡ny rozs¡hl a exkluzivn­ marketingov a komunikačn­ služby na podporu ºspÄ›chu v­tÄ›zstv­" ocenÄ›n­ ". KromÄ› toho se v½hern­ n¡vrhy objev­ na "nejlepÅ¡­ch n¡vrhech n¡vrhů, kter¡ je k dispozici po celm svÄ›tÄ›, tato kniha je d¡le distribuov¡na do vysoce profilovho časopisu editory, design orientovan½ch na design a pÅ™­sluÅ¡n½ch stran¡ch, aby pomohly Å¡­Å™it v­tÄ›ze ocenÄ›n­. V½hern­ n¡vrhy jsou tak vystaveny na naÅ¡­ v½stavÄ› v It¡lii a nejlepÅ¡­ n¡vrhy budou vybr¡ni pro st¡lou expozici (speci¡ln­ digit¡ln­ vybaven­ je pÅ™­tomno pro pÅ™ehl­dku webdesignů a videa jsou tak pÅ™edstaveny). V­tÄ›zov webovho designu se objev­ na časopisech, novin¡ch, webzinech a mnoha dalÅ¡­ch publikačn­ch mdi­ch.

V­tÄ›zstv­ "Web Design Award poskytuje pÅ™idanou hodnotu vaÅ¡im projektům a oddÄ›luje svou značku od zbytku webov½ch v½voj¡Å™Å¯, kteÅ™­ poskytuj­ komoditovan služby. V­tÄ›zstv­ v soutěži Web Design je omluvou pro sdÄ›len­ vaÅ¡­ značky pro mdia, důvod pro tiskov zpr¡vy.

Každ½ design v­tÄ›zů obdrž­ trofej, publikovanou online a na naÅ¡ich nejlepÅ¡­ch n¡vrhech, obdrž­ Å¡ablony certifik¡tu a n¡lepky, kter maj­ b½t pÅ™ipojeny k v½robkům, "tÄ›snÄ›n­ designu excelence je tak zahrnuta do bal­Äku v­tÄ›zů Toto pečeÅ¥ plat­ pro cel½ životn­ cyklus v½robku bez každoročn­ch poplatků.

KromÄ› toho, A 'Award obsahuje porotu Focus Group, kter¡ se skl¡d¡ z obyčejn½ch lid­, aby normalizovala bodov¡n­ t­m, že eliminuje zaujatost na estetiku a formov sekce, hlasov¡n­ profesion¡ln­, akademick a focusov skupiny jsou v¡Å¾eny pro stanoven­ konečnho v½sledku. / p >.

Co prezentovat? PÅ™i odesl¡n­ ocenÄ›n­ webovho designu mÄ›jte na pamÄ›ti, že vaÅ¡e pod¡n­ bude vyhodnoceno na z¡kladÄ› dostupn½ch demo a podan½ch sn­mků. V¡Å¡ web design je posuzov¡n spolu se sv½m obsahem a vhodn pro publikum. Pokud si pÅ™ejete, aby vaÅ¡e ocenÄ›n­ v½hry, kter½ m¡ b½t vystaven v It¡lii, tak nezapomeňte nahr¡t video (lze provst po udÄ›len­ udÄ›lov¡n­, ale může poskytnout lepÅ¡­ poznatky porotÄ›, pokud by mÄ›lo b½t nahr¡no dÅ™­ve). Pro tuto kategorii mus­ b½t tak poskytnuta adresa URL webov str¡nky. Ve vaÅ¡­ aplikaci pros­m tak zahrnout informace o ºÄelu, c­lov publikum, c­le, technick vlastnosti, použitelnost, speci¡ln­ funkce a v½zvy t½kaj­c­ se projektu Web Design. / p >.

UdÄ›l¡v¡n­ kritri­ NejlepÅ¡­ projekty webovho designu jsou považov¡ny za jejich celkov zkuÅ¡enosti se zaměřen­m na aspekty, jako jsou: obsah, struktura a k³dov¡n­, navigačn­ a uživatelsk½ tok, vizu¡ln­ / grafick½ design, funkčnost, interaktivita a pÅ™­stupnost .

Ž¡dn dalÅ¡­ poplatky na rozd­l od nÄ›kter½ch dalÅ¡­ch ocenÄ›n­ a soutěž­, nejste povinni učinit dalÅ¡­ poplatky za z­sk¡n­ jakkoli dalÅ¡­ poplatky za v­tÄ›zstv­ "Web Design Award a vÅ¡e, co je uvedeno ve v½hern­ch v½hod¡ch, bude poskytnuta bezplatnÄ›. / p >.

C­le a vize C­lem ceny webovho designu je pÅ™il¡kat pozornost designov½ch mdi­, časopisů a průmyslu vede k vaÅ¡emu podnik¡n­ prostÅ™ednictv­m vytv¡Å™en­ publicity a Å¡­Å™en­ prostÅ™ednictv­m udÄ›lov¡n­ a tak oddÄ›len­ od v¡s Zbytek herců v sektoru v½voje webu ct­t vaÅ¡i instituci s prestižn­m ocenÄ›n­m. / p >.

 • jasn značky jako ofici¡ln­ str¡nky obecn­ vl¡dy, s adresou m­stn­ samospr¡vy a hodiny prominentnÄ› uveden
 • intuitivn­ navigačn­ n¡stroje a organizace materi¡lu
 • robustn­ vyhled¡v¡n­ Funkce
 • Aktu¡ln­ a včasn informace
 • Dostupnost veÅ™ejn½ch z¡znamů
 • mobiln­-pÅ™¡telsk½ nebo mobiln­ reaguj­c­ design
 • Zdroje pro obyvatele, jako je Schopnost pož¡dat o licence a povolen­, platit ºÄty, objedn¡vat dokumenty a navrhnout n¡vrhy
 • n¡stroje na podporu hospod¡Å™skho rozvoje (e., Schopnost z­skat licence a povolen­ nebo zobrazen­ seznamu rozvojov½ch pozemků a voln½ch m­st )
 • Informace o oddÄ›len­ch (e., Kl­Äov½m person¡lem, kontaktn­m informac­m, ºÅ™adům a mis­ oddÄ›len­ nebo ºÄelu)
 • Použit­ soci¡ln­ch mdi­ a n¡strojů pro online komunitn­ angažovanost
 • vizu¡ln­ odvol¡n­ a celkov zkuÅ¡enosti

Ročn­ obce Webov str¡nky Awards uznat excelenci v z¡kaznickm servisu, funkčnosti, pohodl­ a vl¡dn­ transparentnosti dodan mÄ›stskou str¡nkou (pozn¡mka: Neexistuj­ ž¡dn¡ ocenÄ›n­ webov½ch str¡nek)

Ceremoni¡l Web Awards bude v Dublinu 28. z¡Å™­ v divadle Svavice Hall. Vstupenky na poč¡tku pt¡ků jsou € 35 s pln½mi cenov½mi vstupenky, kter jsou € 50 od 12. z¡Å™­, last minute vstupenky jsou € 70 z 26. a vstupenky na dveÅ™e je € 100. Kupte si vstupenky zde pro akci. Pln¡ cena po 12. z¡Å™­. / p >.

SponzoÅ™i nevyhraj­ ceny na naÅ¡ich ocenÄ›n­ch a sponzoÅ™i nemaj­ vůbec Å™­kat vůbec, kdo vyhraje, nejsme ven, abychom učinili tolik penÄ›z z nomin¡ln­ch nebo sponzorů, z­sk¡n­ m­st, kter jsou pomÄ›rnÄ› posuzov¡ny bez vlivu NaÅ¡e hlavn­ c­le je druh¡ bytost zdůraznit velkou pr¡ci majitelů str¡nek a tvůrců. / p >.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.