Postgraduální vývoj webových stránek

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› pÅ™edložen­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data.

 • Studium na hranÄ› hill
 • bakal¡Å™sk kurzy
 • postgradu¡ln­ kurzy
 • mezin¡rodn­ studenti
 • informace pro Žadatel
 • Proč studovat na Edge Hill? <
 • NavÅ¡tivte n¡s a virtu¡ln­ ud¡losti
 • kampus a zaÅ™­zen­
 • Jak použ­t
 • Poplatky a financov¡n­
 • Ubytov¡n­
 • Studentsk½ z¡Å¾itek
 • Co dÄ›lat v severoz¡padn­ angličtinÄ›
 • pož¡dat o prospekt
 • v½zkum na hranÄ› hill
 • V½razov stupnÄ›
 • postgradu¡ln­ Å¡kola
 • v½zkumn½ archiv
 • Å™­zen­ & Etika
 • šstav pro kreativn­ podnik (ICE)
 • šstav pro soci¡ln­ odpovÄ›dnost (ISR)
 • Health Research Institut
 • V½zkumn¡ centra
 • fakulty a služby na okraji hill
 • pedagogick¡ fakulta
 • Filozofick¡ fakulta a vÄ›dy
 • Zdrav­ zdrav­, soci¡ln­ Pče a lkaÅ™stv­
 • Centrum pro učen­ a v½uku
 • Jazykov centrum
 • Knihovna a učen­ služby
 • Studentsk služby
 • Karira
 • Arts Center
 • Edge Hill Sport
 • o univerzitÄ›
 • absolventy
 • zpr¡vy
 • ud¡losti
 • Historie
 • < LI> ZamÄ›stn¡n­
 • Podnik¡n­ a podnik
 • firemn­ informace
 • Um­stÄ›n­
 • Kontaktujte n¡s

Rozv­jet odborn znalosti v oblasti designu uživatelů, webov k³dov¡n­ a skriptov¡n­, jak vytvoÅ™­te a implementujete dynamick½ webov½ obsah a aplikace na stupni akreditovanm BCS, autorizovan½m institutem pro nÄ›j.

kurz

 • bakal¡Å™sk kurzy
 • Prospekt (bakal¡Å™sk½)
 • nab­dka-drž¡ky
 • bakal¡Å™sk v½uky a učen­
 • RozÅ¡iÅ™ov¡n­ studia (bakal¡Å™sk)
 • po absolvov¡n­ (bakal¡Å™sk)
 • bakal¡Å™sk aplikace
 • bakal¡Å™sk studentsk finance
 • wwinars (bakal¡Å™sk½)
 • kontextov¡ pÅ™ij­m¡n­
 • ZÅ™edn­ studenti
 • Rodiče a pÅ™­znivci
 • Kontaktujte n¡s (vysokoÅ¡kol¡k)

V­tejte v port¡lu novho kurzu!

15. Å™­jna, hotcourses.com se pÅ™estÄ›hoval do findcourses.co.uk - což znamen¡, že nyn­ můžete naj­t vÅ¡echny sv obl­ben kurzy. Neboj se - st¡le můžete dÄ›lat vÅ¡echny vÄ›ci, kter byste mohli udÄ›lat dÅ™­ve.

vÅ¡e, co mus­te udÄ›lat, je vyhled¡vat

 • Z­skat pevn½ z¡klad v Å™adÄ› kl­Äov½ch technick½ch oblast­, včetnÄ› webovho designu, grafickho designu, produkce digit¡ln­ho obsahu, interakčn­ch technologi­ lidsk½ch poč­tačov½ch poč­tačů a v½voje webu
 • SmÄ›s praktick½ch cvičen­ a pÅ™edn¡Å¡ek z Å™ady průmyslu a akademickho profesion¡lu s využit­m nejnovÄ›jÅ¡­ho softwaru
 • pÅ™­ležitost k vytvoÅ™en­ kreativnÄ› v designu a v½robÄ› digit¡ln­ch / interaktivn­ch produktů
 • zv½Å¡it vaÅ¡e důvÄ›ra a schopnost zadat prostÅ™ed­ na pracoviÅ¡ti nebo pracovat na voln noze

Co je na tomto kurzu zvl¡Å¡tn­?

HNC digit¡ln­ design a v½voj webov½ch str¡nek v¡m poskytne profesion¡ln­ znalosti ve v½voji interaktivn­ch a digit¡ln­ch medi¡ln­ch v½robků. Poskytne v¡m aktu¡ln­ kvalifikaci v neust¡le se mÄ›n­c­m průmyslu.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.