Definice reagujícího návrhu

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› pÅ™edložen­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data.

Co mohu udělat, abych to vyřešil?

Responsive Web Design se použ­v¡ k tomu, aby vaÅ¡e webov str¡nky vypadaly dobÅ™e a b½t snadno ovladateln - bez ohledu na to, jak zaÅ™­zen­ v¡Å¡ n¡vÅ¡tÄ›vn­k použ­v¡. To znamen¡, že obsah vaÅ¡eho webu / design / rozložen­ se zmÄ›n­ na z¡kladÄ› velikosti obrazovky / orientace / rozliÅ¡en­ obrazovky div¡ků. Reaguj­c­ uspoÅ™¡d¡n­ zajist­ dobr uživatelsk zkuÅ¡enosti napÅ™­Ä vÅ¡emi zaÅ™­zen­mi. VaÅ¡i n¡vÅ¡tÄ›vn­ci nebudou muset pinchovat pÅ™ibl­Å¾it sv telefony nebo maj­ problmy s navigac­ na obsah, kter½ hled¡.

Pokud navÅ¡tivte sv webov str¡nky pouze na jednom poč­tači, nikdy byste nev­te, zda vaÅ¡e webov str¡nky reaguj­ nebo ne. N­Å¾e je pÅ™­kladem silnho citlivho uspoÅ™¡d¡n­. VÅ¡imnÄ›te si, jak různ prvky rozvržen­ se smrÅ¡Å¥uj­, pohybuj­ a z¡sobn­ku - v z¡vislosti na zaÅ™­zen­.

Ne každ¡ citliv¡ webov¡ str¡nka je stejn¡. Existuje mnoho způsobů, jak implementovat citliv½ design na webov½ch str¡nk¡ch. Vyžaduj­ odpov­daj­c­ architekturu HTML, Media Dotazy CSS, možnosti mobiln­ navigace a mnoho dalÅ¡­ho.

Miluji sv webov str¡nky, proč to mus­ b½t reagovat?

Pokud m¡te starÅ¡­ statick½ design webov½ch str¡nek, je pravdÄ›podobnÄ› velmi obt­Å¾n použ­t na mobiln­ch zaÅ™­zen­ch. Hledali nÄ›kdy menu restaurace na sv½ch webov½ch str¡nk¡ch z telefonu? Vsad­m se, že jste zjistili, že je to velmi n¡ročn, aby se pinch zoom a navigovat na jeden z jejich nejdůležitÄ›jÅ¡­ch kusů obsahu. Pokud vaÅ¡e obchodn­ webov str¡nky neradou, zaručuji, že vaÅ¡i n¡vÅ¡tÄ›vn­ci maj­ stejn½ problm.

V½znam citliv½ch webov½ch str¡nek

Reagovat webov str¡nky jsou jedn­m z vaÅ¡ich nejvÄ›tÅ¡­ch kl­ÄÅ¯ k v­ce webov½ch str¡nk¡ch a konverz­ch. Vyhled¡vače znaj­, zda vaÅ¡e webov str¡nky reaguj­ a co to vypad¡ na mobiln­ch zaÅ™­zen­ch. Google je jednoduÅ¡e pravdÄ›podobnÄ›jÅ¡­, že bude sloužit vaÅ¡e webov str¡nky v mobiln­ch v½sledc­ch vyhled¡v¡n­, pokud spr¡vnÄ› použ­v¡ citliv½ design.

Pokud vaÅ¡e webov str¡nky nejsou mobiln­ pÅ™¡telsk, odhadl bych, že v¡Å¡ mobiln­ provoz je pÅ™ibližnÄ› 10-25% veÅ¡kerho provozu. VidÄ›li jsme, že toto č­slo je spike na pÅ™ibližnÄ› 40-50%, jakmile je realizov¡n reaguj­c­ design. Tato zmÄ›na je způsobena obrovsk½m n¡růstem provozu mobiln­ho vyhled¡v¡n­, jakmile web m¡ citliv½ design. S rostouc­m počtem mobiln­ch zaÅ™­zen­ na trhu, st¡le v­ce lid­ hled¡ m­stn­ podniky s telefony a tablety.

Jak mohu zjistit, zda moje webov¡ str¡nka reaguje?

NejrychlejÅ¡­ způsob, jak to Å™­ct, je vyt¡hnout vaÅ¡e webov str¡nky na ploÅ¡e / notebooku a mobiln­m zaÅ™­zen­ a zjistit, zda je rozložen­ jin. To by se mÄ›lo dÄ›je na každ str¡nce vaÅ¡ich webov½ch str¡nek, což zajist­, že veÅ¡ker½ obsah je mobiln­ pÅ™¡telsk½. Zkuste kontrolovat v­ce než jen domovskou str¡nku a pod­vejte se, co se stane.

Google pracuje na projektu s n¡zvem Zrychlen mobiln­ str¡nky, kter budou v roce 2016 odvalit. Jejich c­lem je zlepÅ¡it rychlost a kvalitu mobiln­ch str¡nek a v½sledků vyhled¡v¡n­. Od prvn­ch pÅ™­kladů se tyto str¡nky d­vaj­ na vrcholu mobiln­ch v½sledků vyhled¡v¡n­. NejstarÅ¡­ adopasti budou hlavn­mi zpravodaji, ale můžete vsadit, že se to stane a důležitou funkc­ pro mal podniky.

Automaticattic, společnost založen¡ z zakladatele platformy WordPress, již vyv­j­ svůj z¡suvn½ modul AMP WordPress. To umožn­ WordPress Sites snazÅ¡­ způsob, jak vytvoÅ™it zrychlen mobiln­ str¡nky Google. Jakmile jsou v½hody tÄ›chto str¡nek jasn, můžete zaručit Mockingbird implementovat to na vÅ¡ech naÅ¡ich str¡nk¡ch.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.