Vidět rozdíl s kompresí JPEG ve Photoshopu

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› odesl¡n­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data. / p >.

Co mohu udělat, abych to vyřešil?

Chcete-li zachovat optim¡ln­ rychlost str¡nky, navrhuje, aby byly obr¡zky komprimov¡ny pÅ™ed jejich použit­m na sv½ch webov½ch str¡nk¡ch. Optimalizovan sn­mky maj­ za n¡sledek rychlejÅ¡­ časy zat­Å¾en­, mnÄ› m­sta je pÅ™evzato na hostovac­ch serverech a vaÅ¡i uživatel budou m­t lepÅ¡­ zkuÅ¡enosti. / p >.

V½hody pro použit­ form¡tu souboru JPEGS

JPGS jsou ide¡ln­ pro komprimov¡n­ sn­mků s mnoha barvami, jako jsou fotografie nebo grafika pomoc­ st­nov¡n­ nebo pÅ™echodů. To je důvod, proč JPEGS jsou jedn­m z nejčastÄ›ji použ­van½ch typů obrazov½ch souborů. Použ­vaj­ ztr¡tovou kompresi, což znamen¡, že kvalita je m­rnÄ› zmÄ›nÄ›na pÅ™i každm uložen­ souboru. Lossy komprese je nevratn¡, takže se doporučuje z¡lohovat původn­ verzi obr¡zků. / p >.

Nev½hody použ­v¡n­ JPEGS

JPGS maj­ tak nev½hodu. DvÄ› hlavn­ st­Å¾nosti pro použ­v¡n­ jpgs je, že artefakty se mohou objevit v obraze a barvy by mohly b½t zmÄ›nÄ›ny na m­rnÄ› odliÅ¡n odst­ny. Pokud se negativy ºÄinky komprese JPG jsou pÅ™­liÅ¡ z¡važn, mohou b½t použity jin form¡ty, jako je PNG nebo GIF. Maj­ vÅ¡ak tak mnoho nev½hod. Artefakty

artefakty

Artefakty se mohou objevit v obraze, kter½ lze popsat jako mal tečky, kter se obvykle objevuj­ kolem ostÅ™ejÅ¡­ch hran, jako je napÅ™­klad text. SilnÄ›jÅ¡­ nastaven­ komprese, t­m v­ce artefaktů se zobraz­ v obraze. / p >.

komprese JPEG pomoc­ aplikace Photoshop

Primer pro autory a editory. Vzhledem k tomu, že vyhled¡vače pÅ™izpůsobuj­ jejich algoritmy, aby dos¡hly jeÅ¡tÄ› vÄ›tÅ¡­ důraz na v½kon mobiln­ho zaÅ™­zen­, je to dobr½ čas kart¡Äovat na nÄ›kter efektivn­ postupy pro udržen­ vaÅ¡ich str¡nek WordPress Bounding spolu v horn­ rychlosti. NÄ›kter z nejvÄ›tÅ¡­ch chůdel rychlosti z¡těže str¡nek jsou vaÅ¡e medi¡ln­ prostÅ™edky, zejmna obr¡zky, což je důvod, proč jsme si tuto pÅ™­ručku sestavili, abyste v¡m pomohli optimalizovat obr¡zky na WordPress. / p >.

Proč optimalizujeme obr¡zky

Pokažd, když nač­st webovou str¡nku, v¡Å¡ prohl­Å¾eč st¡hne des­tky, nÄ›kdy stovky souborů z webovho serveru. NÄ›kdy jsou tyto požadavky pro opravdu mal soubory, jako jsou soubory HTML, JavaScript nebo CSS, a nÄ›kdy jsou tyto požadavky pro obrovsk soubory jako hudba nebo videa. Sn­mky vÅ¡ak budou obsahovat hromadn (velikost) tměř libovolnho zat­Å¾en­ str¡nky. I když jsou obrazy obvykle mnohem menÅ¡­ než video soubory, vaÅ¡e průmÄ›rn¡ domovsk¡ str¡nka může m­t des­tky z nich, a oni opravdu doplňuj­. / p >.

V½choz­ nastaven­ nastaven­ s smartphone jako iPhone X je asi 6 MB na soubor. Profesion¡ln­ DSLR kamera jako Canon D6 bude produkovat obrazov soubory whopping 15-20MB (nebo v­ce!) Každ½. / p >.

Chcete-li d¡t, že v perspektivÄ›, nejvÄ›tÅ¡­, pln Å¡­Å™ky na tÄ›chto str¡nk¡ch jsou pouze asi 0,5 MB (asi 1% velikosti původn­ho obrazu), což je v­ce než dost na to, aby se kr¡snÄ› zobrazovalo na jakkoli zaÅ™­zen­. / p >.

Důvod: WordPress a vaÅ¡e tmata nemus­ optimalizovat sn­mky pro v¡s

Je to fakt života, pokud jde o pr¡ci s digit¡ln­mi fotografiemi a obr¡zky. NÄ›kdy je mus­me komprimovat, aby naÅ¡e velikosti souborů menÅ¡­, zvl¡Å¡tÄ› pokud je e-mailem klientovi nebo rodinn½m pÅ™­sluÅ¡n­kům, nebo je vys­lat na webov½ch str¡nk¡ch. / p >.

Vzhledem k tomu, že form¡t souboru JPEG je st¡le form¡t volby pro digit¡ln­ fotografie, i když je to už v­ce než 15 let, komprese sn­mků obvykle znamen¡ pomoc­ komprese JPEG, což znamen¡ skvÄ›lou pr¡ci snižov¡n­ souboru velikost. Bohužel tak snižuje kvalitu obrazu, i když to nen­ vždy snadn zjistit, jak½ druh negativn­ho dopadu je komprese na obr¡zku, zejmna pÅ™i prohl­Å¾en­ na monitoru poč­tače. Ale d­ky Photoshopu a jednomu z jeho zÅ™­dkakdy použ­van½ch režimů m­ch¡n­ se hrůzy komprese JPEG st¡vaj­ n¡padnÄ› jasn. / p >.

vyřešte komprese conundrum

Pokud jste se nÄ›kdy pokusili nahr¡t nebo vytisknout masivn­ obrazov½ soubor s vysok½m rozliÅ¡en­m, v­te, proč je komprese obrazu tak důležit¡. AÅ¥ už vyÅ™azuj­ nÄ›kter¡ data (ztr¡ta) nebo zachov¡vaj­ vÅ¡e (bezeztr¡tov), form¡ty obr¡zků, kter použ­vaj­ kompresi, usnadňuj­ ukl¡d¡n­ sn­mků pÅ™es zaÅ™­zen­, sd­let s pÅ™¡teli nebo tisku. Než pÅ™evedete soubory, v­te, co pracujete, pokud jde o kvalitu obrazu a komprese.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.