Spider nohy stavět pásy bez mozky pomáhají poskytovat model pro budoucí robotlinbs

pavouci spinuj­ sv p¡sy různ½mi rychlostmi a ž¡dn dva pavučiny jsou stejn. To trv¡ asi jednu hodinu pro průmÄ›rn½ pavouk konstruovat propracovan½ web hedv¡bnho vl¡kna, zvanho Orb Web. Orb Web je srie kol ve tvaru kol, soustÅ™edn½ch obrysů, s paprsky prob­haj­c­mi ze stÅ™edu. Mnoho druhů pavouků Weave Orb Webs, kter jsou nejv­ce patrn v rann­ rosy. StejnÄ› jako ostatn­ p¡sy, pavouci použ­vaj­ orbov p¡sy k zachycen­ hmyzu pro potraviny. Orb Web je nejºÄinnÄ›jÅ¡­m typem pavučiny, protože pokr½v¡ nejvÄ›tÅ¡­ oblast s nejmenÅ¡­m množstv­m hedv¡b­. Libra pro libru, pavučina hedv¡b­ je asi pÄ›tkr¡t silnÄ›jÅ¡­ než ocel a dvakr¡t tak silnÄ›jÅ¡­ jako kevlar. Spider hedv¡b­ m¡ tak schopnost nat¡hnout asi 30% dle než jeho původn­ dlka bez poruÅ¡en­, takže jeho nitÄ› velmi pružn¡. St¡le, pavouk obvykle toč­ nov½ objekt Orb každ½ den, aby mu pomohl udržet svou lepivost a schopnost zachycen­ hmyzu. Po cel½ den je pavouk čast opravy poÅ¡kozen½ch nit­.

pavučina pavučina

Jak obrůst¡ web pavouk? Nejtěžš­ č¡st se jev­ jako prvn­ vl¡kno. M¡ pavouk moucha? Hod­ na druhou stranu linku? Chod­ dolů a na druh stranÄ› nesouc­ nitÄ›, kterou se pÅ™ipojuje mezi obÄ›ma stranami?

Ne, ž¡dn½ z tÄ›chto myÅ¡lenek nen­ pravdiv½. ŘeÅ¡en­ je jednoduch. Pavouk uvoln­ lepkav½ z¡vit, kter½ je odfouknut½ s vÄ›trem. Pokud v¡nek nesl hedv¡bnou linku na m­sto, kde se tvoÅ™­ prvn­ most. Pavouk opatrnÄ› kÅ™­Å¾­ podl tenk linie posiluj­c­ ji s druh½m Å™¡dkem. Vynucuje linku, dokud nebude dostatečnÄ› siln¡.

Nakonec lepkav½ z¡vit je tkan½ mezi kruhov½m z¡vitem. PÅ™i pÅ™ipojov¡n­ lep­c­ho z¡vitu do polomÄ›ru je konstrukčn­ z¡vit odstranÄ›n pavoukem. Pak je web doplnÄ›n non lepkav polomÄ›ry a lepkav kruhov nitÄ› a pavouk může odpoč­vat a sedÄ›t ve stÅ™edu p¡su s hlavou dolů.

po noci love web se opotÅ™ebov¡v¡. Pavouk odstran­ hedv¡bn r¡no t­m, že ho jedne, zanech¡v¡ jen prvn­ mostovou linii. Po denn­m odpočinku postavit pavouk ve večern­ch hodin¡ch nov½ web. Pokud byl ºlovek n­zk½ a web nen­ silnÄ› poÅ¡kozen, web může zůstat bÄ›hem dne a b½t znovu použit po menÅ¡­ opravÄ›. Na tomto typu Orb Web existuje mnoho variant. Pavouci mohou opustit d­ru v centru, vynechat jeden sektor nebo jen jeden sektor (jako kus kol¡Äe) a extrmn­ forma je jedin½ Å™¡dek.

Zpět Home

  • > Å kůdce Å¡kůdce
  • odtok čiÅ¡tÄ›n­ a lčen­ lčby
  • kontrola pt¡ků
  • click ºklid
  • Průmyslov¡ Å™eÅ¡en­
  • s­Å¥ov služby
  • dezinfikuv: dezinfekčn­ služba
  • ovl¡d¡n­ termitů
  • ovl¡d¡n­ chyb

blog

kde pavouk stav­ svůj web, z¡vis­ na tom, jak½ typ pavouka je. Různ rodiny pavouků maj­ jedinečn schopnosti a potÅ™eby. Od vytvoÅ™en­ webov misky pod stromy na linky hedv¡b­, kter působ­ jako detektory koÅ™isti, pavouci jsou strategičt­, pokud jde o nalezen­ jejich dalÅ¡­ho j­dla.

ObecnÄ›, pavouci vytv¡Å™ej­ sv p¡sy chytit koÅ™ist. Bez ohledu na to, jak se c­t­te o pavouci, je těžk popÅ™­t složitost sv½ch p¡sů. Nejen, že je design pavučiny impozantn­, s­la je tměř nepochybn¡. Pavouč­ hedv¡b­ je pÄ›tkr¡t silnÄ›jÅ¡­ než ocel stejnho průmÄ›ru. Je jasn, že pavouci jsou odborn­ci, pokud jde o tkan­ sv½ch p¡sů ... ale jak se rozhodnou, kam to točit?

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.