Tech 101 Konečný průvodce CSS

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› pÅ™edložen­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data.

Co mohu udělat, abych to vyřešil?

Slideshare použ­v¡ cookies ke zlepÅ¡en­ funkčnosti a v½konu a poskytnout v¡m pÅ™­sluÅ¡nou reklamu. Pokud budete pokračovat v proch¡zen­ str¡nek, souhlas­te s využit­m cookies na tÄ›chto webov½ch str¡nk¡ch. Pod­vejte se na naÅ¡i uživatelskou dohodu a z¡sady ochrany osobn­ch ºdajů.

Obsah

css (kask¡dov styl listy) umožňuje vytv¡Å™et skvÄ›le-vypadaj­c­ webov str¡nky, ale jak to funguje pod kapotou? Tento čl¡nek vysvÄ›tluje, co CSS je s jednoduch½m pÅ™­kladem syntaxe a tak pokr½v¡ nÄ›kter kl­Äov pojmy o jazyce.

V ºvodu do modulu HTML jsme pokryli to, co je HTML, a jak se použ­v¡ k označen­ dokumentů. Tyto dokumenty budou čiteln ve webovm prohl­Å¾eči. Rubriky budou vypadat vÄ›tÅ¡­ než běžn½ text, odstavce se rozbij­ na novou linku a maj­ prostor mezi nimi. Odkazy jsou zbarveny a podtrženy, aby je odliÅ¡ovaly od zbytku textu. Co vid­te, je v½choz­ styly prohl­Å¾eče - velmi z¡kladn­ styly, kter prohl­Å¾eč plat­ pro HTML, aby se ujistil, že bude v podstatÄ› čiteln, i když autorem str¡nky nen­ uveden ž¡dn½ explicitn­ styling.

NicmnÄ›, web by byl nudn½ m­sto, pokud vÅ¡echny webov str¡nky vypadaly takto. Použit­ CSS můžete pÅ™esnÄ› ovl¡dat, jak prvky HTML se d­vaj­ v prohl­Å¾eči, prezentovat značen­ pomoc­ jakhokoli n¡vrhu.

co je css?

Prezentace dokumentu uživateli znamen¡ pÅ™ev¡dÄ›n­ do formy použiteln vaÅ¡­m publikem. Prohl­Å¾eče, jako je Firefox, Chrome nebo Edge, jsou navrženy tak, aby zobrazily dokumenty vizu¡lnÄ›, napÅ™­klad na obrazovce poč­tače, projektor nebo tisk¡rnÄ›.

Pozn¡mka: Prohl­Å¾eč je nÄ›kdy naz½v¡n agentem uživatele, kter½ v podstatÄ› znamen¡ poč­tačov½ program, kter½ pÅ™edstavuje osobu uvnitÅ™ poč­tačovho systmu. Prohl­Å¾eče jsou hlavn­m typem uživatelskho agenta, o kterm si mysl­me, když mluv­ o CSS, nicmnÄ› to nen­ jedin½. K dispozici jsou i dalÅ¡­ uživatelsk¡ agenta - napÅ™­klad ty, kter pÅ™ev¡dÄ›j­ dokumenty HTML a CSS do PDF, kter maj­ b½t vytiÅ¡tÄ›ny.

css lze použ­t pro velmi z¡kladn­ styl textu dokumentu - napÅ™­klad zmÄ›na barvy a velikosti z¡hlav­ a odkazů. Lze jej použ­t k vytvoÅ™en­ rozložen­ - napÅ™­klad otočen­m jedinho sloupce textu do uspoÅ™¡d¡n­ s hlavn­ oblast­ obsahu a postrann­m panelu pro souvisej­c­ informace. Může b½t dokonce použit pro ºÄinky, jako je animace. Pod­vejte se na odkazy v tomto odstavci pro konkrtn­ pÅ™­klady.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.