Složitost jednoduchosti ve webovém designu

 • bootstrap r¡mec
 • css
 • konstrukčn­ trendy
 • fonty
 • design na voln noze
 • Obecn½ design
 • Ikony
 • Design inspirace
 • javascript
 • logo design
 • n¡vrh
 • Fotografie
 • tiskov½ design
 • UI Design
 • UX Design
 • web design
 • wordpress
 • wordpress pluginy
 • wordpress motivy
 • Adobe After Effects
 • Adobe Illustrator
 • Adobe InDesign
 • Adobe Lightroom
 • Adobe Lightroom
 • Adobe Photoshop <
 • Adobe Premiere PRO
 • Apple Keynote
 • Apple Motion
 • fin¡le cut Pro
 • Microsoft PowerPoint
 • Procreate
 • skica aplikace

ZkuÅ¡enost z jednoduchho a brilantn­ho webovho designu je bezproblmov¡. Uživatel se snadno pohybuj­ z jednoho kusu obsahu k dalÅ¡­ s důvÄ›rou a pohodl­. Zat­mco v½sledek je tak rozpoznateln½, dosažen­ jednoduch a ºpln uživatelsk zkuÅ¡enosti ve webovm designu je jedn­m z nejtěžš­ch ºkolů, kter½m čel­ n¡vrh¡Å™i a v½voj¡Å™i. / p >.

PÅ™ehybnost vÄ›c­, n¡padů a obsahu v posledn­ch nÄ›kolika letech vedlo k pohybu smÄ›rem k jednoduchosti. Pr¡vn­ žargon se obchoduje v podm­nk¡ch laiků. Spisovatel se nyn­ snaž­ sp­Å¡e doručit stručn pojmy než kvÄ›tinov pr³zy. Majitel domů obchodovat s prostorn½mi rances pro mal, efektivn­ domy. Dokonce i kuchaÅ™i mohou sn­Å¾it nab­dku menu na čist a jednoduch pÅ™­chut­ profilů. / p >.

Francouzsk½ spisovatel Antoine de Saint-Exuppery Å™ekl: "Dokonalost je dosaženo, ne, když nen­ nic v­c pÅ™idat, ale když nen­ nic, co by odeÅ¡lo." Tato nab­dka by mohla b½t vedouc­ principem estetiky jednoduchosti, ale co to znamen¡ navrhnout?

Jakou jednoduchost v webovm designu je

Jednoduchost v designu je - na jeho nejz¡kladnÄ›jÅ¡­ - odstranÄ›n­ vÅ¡ech zbytečn½ch prvků z designu. To se obvykle skl¡d¡ z čistho rozložen­, dvou nebo tÅ™­barevn½ch schmatu a spoustu b­lho prostoru. ÄŒist rozložen­ obsahuje nÄ›kolik vynikaj­c­ch prvků, ale do značn m­ry se spolh¡ na barevn schma a b­l m­sto pro vytvoÅ™en­ dramatu a z¡jmu. / p >.

Jednoduch barevn schma obvykle nem¡ obvykle v­ce než tÅ™i barvy, i když samozÅ™ejmÄ› mohou b½t v½jimky. Ale protože jednoduchost v designu znamen¡ vymaz¡n­ vÅ¡ech zbytečn½ch vÄ›c­, barevn schma, kter je omezeno na text, akcent a možn¡ barvu pozad­ je vÅ¡e jednoduch½ design opravdu potÅ™ebuje. / p >.

B­l½ prostor, tak zn¡m½ jako negativn­ prostor, je barva pozad­ designu, takže nemus­ b½t b­l¡. Mus­ to b½t prostor mezi prvky. V nejjednoduÅ¡Å¡­ch proveden­ch dominuje str¡nka B­l½ prostor. / p >.

šÄinek jednoduchosti na web design

Jednoduchost m¡ tÅ™i hlavn­ ºÄinky na web design speci¡lnÄ› na advok¡tn­ kancel¡Å™sk webov str¡nky design. Za prv, zlepÅ¡uje čitelnost n¡vrhu. Micro White Space, prostor mezi Å™¡dky a znaky, může usnadnit text. Může tak vst čtečky k nejdůležitÄ›jÅ¡­m č¡stem designu: Extra množstv­ b­lho prostoru kolem prvku může působit jako jemn½ zv½raznÄ›n­ pro nÄ›j. To tak umožňuje čten¡Å™Å¯m z­skat informace, kter chtÄ›j­ rychle t­m, že je snadn pro nÄ› skenovat design snadno. / p >.

za druh, zlepÅ¡uje prvn­ dojmy. Schopnost skenov¡n­ dÄ›l¡ lepÅ¡­ dojem na dneÅ¡n­m časovÄ› chudm div¡ka a oceňuj­ design, kter½ se může dostat do bodu. KromÄ› toho, jednoduch½ design d¡v¡ dojem luxusu. Levn vÄ›ci mus­ učinit tvrd½ prodej, takže si cram tolik informac­ do prostoru co nejv­ce. Jednoduch½ design naznačuje opak: že to, co je design, je tak upmarket, že nepotÅ™ebuje pracovat, aby pÅ™esvÄ›dčil div¡k jeho kvality. Rozd­l v n¡vrhu pÅ™­m½ch poÅ¡tovn­ch reklam a časopisov½ch reklam pro luxusn­ produkty to dokonale ilustruje. / p >.

tÅ™et­, je snazÅ¡­ zmÄ›nit nebo aktualizovat jednoduch½ design. Jednoduch n¡vrhy se neopakuj­ sami a nepÅ™ep­n¡ str¡nku se spoustou v½plnÄ›. Je-li tÅ™eba aktualizovat jednoduch½ design, mus­ b½t zmÄ›nÄ›ny pouze vÄ›ci jako barvy, p­sma, pÅ™echody a text. ÄŒ­m složitÄ›jÅ¡­ design, t­m v­ce je tÅ™eba zmÄ›nit, kdy je n¡vrh aktualizov¡n. / p >.

Jak začlenit jednoduchost do webovho designu

Řeknou v¡m, jak nastavit a spustit produkt, kter½ jste pr¡vÄ› koupili. VÄ›tÅ¡ina z nich je oÅ¡kliv¡ čern¡ a b­l¡ barva, maj­ Å¡patn diagramy, obsahuj­ odstavci textu a jsou vytiÅ¡tÄ›ny na levn knize. Mohou to b½t pot­Å¾e a nemaj­ v­t¡n­ uživatele k produktu. Mohou dostat vÅ¡echno docela Å¡patn a frustruj­c­ start. / p >.

Co když vÅ¡echno fungovalo pÅ™­mo z krabice? Kolik produktů jste se setkali? Pro ty, kter pracovaly pÅ™­mo z krabice, pravdÄ›podobnÄ› skončili jsou skvÄ›l produkty. NepotÅ™ebovali pÅ™­ručky. Ano, pro nÄ›kter produkty, můžete odhodit manu¡l, protože se nikdy nebudete muset naučit, jak provst funkci. VÅ¡echno je pÅ™­mo pÅ™ed v¡mi a je to vÅ¡echno intuitivn­. / p >.

Drtiv¡ vÄ›tÅ¡ina lid­ nem¡ r¡da uživatelsk pÅ™­ručky. Proč? Protože když lid otev­raj­ svůj produkt, je tu poč¡tečn­ vzruÅ¡en­ "dostat do toho. Manu¡ly tup tup vzruÅ¡en­. Apple dÄ›l¡ dobr pÅ™­pady pro sv v½robky s touto reklamu. / p >.

Teď, samozÅ™ejmÄ› neÅ™­k¡m, že vÅ¡echny uživatelsk pÅ™­ručky jsou zbytečn. PÅ™­ručky automobilů, pÅ™­ručky pro dom¡c­ spotÅ™ebiče a pÅ™­ručky letadel jsou jen nÄ›kter zcela nezbytn. Ale pro vÄ›ci jako elektronika by nemÄ›lo b½t opravdu manu¡l. A jistÄ›, pokud existuje jedna, nemÄ›la by b½t tak dlouho, dokud rom¡nov¡ dlka zahrnuje modern­ pÅ™­ručky. / p >.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.