Význam SEO v roce 2021

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› pÅ™edložen­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data.

Co mohu udělat, abych to vyřešil?

Optimalizace pro vyhled¡vače (SEO) Profesion¡ly maj­ Å¡irokou Å¡k¡lu strategi­ vyhled¡vačů. NÄ›kter SEO profesion¡lov zdůrazňuj­ v½voj propojen­ nad vÅ¡emi ostatn­mi faktory hodnocen­. Jin­ tvrd­, že znaj­ tajnou om¡Äku - algoritmy vyhled¡vače. Kde se vhodn½ design pro vyhled¡vače? Kter½ mÄ› vede k ot¡zce čten¡Å™e:

PÅ™ed deseti lety, vÅ¡e, co jsem slyÅ¡el od SEO odborn­ků, byla kl­Äov¡ slova, kl­Äov¡ slova, kl­Äov¡ slova. Teď už jsem slyÅ¡el, je odkazy, odkazy, odkazy a soci¡ln­, soci¡ln­, soci¡ln­. Důležit¡ je, že kl­Äov¡ slova. Ch¡pu, že odkazy mohou b½t důležitÄ›jÅ¡­ než cokoliv jinho. Mysl­te si, že design je stejnÄ› důležit½ jako odkazy?

M¡m velmi odliÅ¡n½ perspektivu než mnoho sv½ch kolegů. Nevěř­m, že v½voj propojen­ je důležitÄ›jÅ¡­ než jak½koli jin½ faktor hodnocen­. Nevěř­m, že kl­Äov¡ slova jsou mnÄ› důležit¡, než b½vala. Sp­Å¡e věř­m, že design pÅ™¡telsk½ k vyhled¡v¡n­ je stejnÄ› důležit½ jako kl­Äov¡ slova. A věř­m, že design pro vyhled¡vače-motoru je stejnÄ› důležit½ jako objektivn­, extern­ rozvoj spojen­ tÅ™et­ch stran.

design pro vaÅ¡e c­lov publikum

Ve studii od spotÅ™ebitelsk½ch webov½ch hodinek, v­ce než 2 600 ºÄastn­ků bylo pož¡d¡no o m­ru důvÄ›ryhodnosti webov½ch str¡nek založen½ch na různ½ch faktorech. V½sledky studie uk¡zaly, že dvÄ› nejdůležitÄ›jÅ¡­ faktory důvÄ›ryhodnosti byly "design vzhled" (46,1%) a "Informačn­ design / struktura" (28,5%). I když je tato studie "star¡" webov½mi standardy, studie vyvol¡v¡ důležit½ bod: lid se mus­ pod­vat na webovou str¡nku dÅ™­ve, než budou skutečnÄ› č­st jeho obsah.

PÅ™edstavte si, že webov str¡nky, kter jsou postaveny pouze se slovy form¡tovan½mi v textu XHTML. Ž¡dn fotky produkty, loga, nic kromÄ› kl­Äe-bohat½ text HTML. ChtÄ›li byste upÅ™­mnÄ› nakupovat produkty z webu, kter½ nem¡ ž¡dn fotografie produktu?

Problm s mnoha optimalizačn­mi firmami pro vyhled¡vače je to, že si mysl­, že se slep½mi svorkami. Jedn¡ se pouze o tom, že z¡lež­ na nich je nejvyÅ¡Å¡­ pozice, nebo se zaměřuj­ na kl­Äov¡ slova, nebo se zaměřuj­ pouze na odkazy. NeÅ™­k¡m, že kl­Äov fr¡ze a odkazy nejsou důležit (protože jsou - jsou to každ½ z¡kladn­ prvek optimalizace pro vyhled¡vače). Ř­k¡m, že existuje mnohem v­ce pro proces optimalizace pro vyhled¡vače, než um­stÄ›n­ slov na str¡nce a / nebo budov¡n­ odkazů na webov str¡nky.

design pro lidi, kteÅ™­ použ­vaj­ vyhled¡vače

SamozÅ™ejmÄ›, vÅ¡echny webov str¡nky by mÄ›ly b½t navrženy a naps¡ny pÅ™edevÅ¡­m s ohledem na c­lov publikum, ale vaÅ¡e c­lov¡ publikum bude pravdÄ›podobnÄ› použ­vat komerčn­ webov vyhled¡vače, aby naÅ¡li produkty, služby a informace nab­zen tvoje str¡nka.

ŘeknÄ›me, že vaÅ¡e copywriters napsali text bohat½ na kl­Äov¡ slova, kter½ potÅ™ebujete. Pokud vytvoÅ™­te sv str¡nky s různ½mi technologiemi (flash, ID relace, jQuery, citliv½m designem, ajaxem atd.), Pak mohou m­t pavouky pro vyhled¡vače velmi obt­Å¾n½ čas pÅ™istupovat k tomuto kl­Äovmu textu bohužel. Nebo nebudou moci pÅ™istupovat vůbec. V½sledek? Mal¡ nebo ž¡dn¡ viditelnost vyhled¡vače.

Tak, popularita je velmi důležit¡ složka algoritmů vyhled¡vačů. Takže vaÅ¡i lidÅ¡t­ n¡vÅ¡tÄ›vn­ci mus­ vlastnÄ› jako vaÅ¡e str¡nky. Jin½mi slovy, mÄ›li by naj­t vaÅ¡e str¡nky snadno navigovat a snadno použiteln. Pokud vaÅ¡e n¡vÅ¡tÄ›vn­ci najdou vaÅ¡e str¡nky obsahuj­ obsah kvality a snadno se použ­vaj­, jsou s vÄ›tÅ¡­ pravdÄ›podobnost­ propojit.

Proto, design z¡lež­ na vyhled¡vače, takže mohou pÅ™istupovat ke svmu kl­Äovmu textu bohatmu na kl­Ä a z¡lež­ na tom sv½m lidsk½m n¡vÅ¡tÄ›vn­kům, takže mohou snadno naj­t text bohat½ na kl­Ä, jakmile doraz­ na vaÅ¡e str¡nky. <

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.