Top 12 Web Design Trendy Musíte následovat v roce 2020

Design webov½ch str¡nek se v posledn­m desetilet­ vyvinul s technologi­. To pÅ™inutilo každho, kdo by si myslel, že mobil. Budova webov½ch str¡nek ve zb½vaj­c­ č¡sti tohoto desetilet­ a dalÅ¡­ bude zahrnovat estetiku a technologii. / p >.

Digit¡ln­ mdium vidÄ›lo Å¡pičkov trendy, zejmna ve webovm designu. ZmÄ›na technologie to považovala ve srovn¡n­ s tradičn­m tiskov½m mdiem znamen¡, že trendy tlačily k nekontrolovan kreativitÄ›. Bylo těžk držet krok s požadavky. / p >.

Když byly prvn­ webov str¡nky postaveny poč¡tkem devades¡t½ch let, vÄ›tÅ¡inou sest¡vali z textu a odkazů. Prvky n¡vrhu nebyly tak důležit. Je to 2019 a my jsme na konci dalÅ¡­ho ruÅ¡nho desetilet­ s ohledem na web design. / p >.

V průbÄ›hu let jsme vÄ›novali pozornost struktuÅ™e a uspoÅ™¡d¡n­ webov½ch str¡nek, což vedlo k prohl¡Å¡en­, "pod­vejte se a pocit". PotÅ™eba hodiny je vytvoÅ™it webov str¡nky, kter jsou informativn­, inovativn­ a pÅ™izpůsobiv pro vÅ¡echny zaÅ™­zen­. / p >.

Rapid Prototyping

Jak jsme zm­nili dÅ™­ve, webov str¡nky byly spoustu textu a odkazů na webov str¡nce. NepotÅ™ebovali moc času na vytvoÅ™en­ a nepotÅ™eboval mnoho pl¡nov¡n­ pÅ™ed vytvoÅ™en­m webov½ch str¡nek. Toto je ra prototypov¡n­ webov½ch str¡nek. Jeden takov½ prototypov½ n¡stroj, kter½ bychom chtÄ›li zm­nit, je inzerci. / p >.

Invision je n¡stroj, kde můžete vytvoÅ™it prototyp nebo maketa webov platformy nebo webov½ch str¡nek. Toto je n¡stroj vytvoÅ™en½ projektanti pro projektanty. N¡vrh¡Å™i mohou použ­vat Adobe XD nebo Photoshop a vytv¡Å™et n¡vrhy a nahr¡t je do inzerce. PÅ™ed vypracov¡n­m skutečnho produktu mohou sd­let tyto makety se sv½mi klienty. / p >.

jasn¡ typografie

typografie je mocn¡ a umožňuje n¡vrh¡Å™ovi d¡t vaÅ¡im webov½m str¡nk¡m osobnost. To může nastavit spr¡vn½ t³n na webov str¡nky a ºspěšnÄ› sdÄ›lit informace. Velk½ čiteln½ text evokuje důvÄ›ru od čten¡Å™Å¯ a bude to m­t zaj­mat o produktech a služb¡ch. / p >.

s využit­m ostÅ™ejÅ¡­ho rozliÅ¡en­ obrazu na vzestupu, popt¡vka po odv¡Å¾n½ch typografie se stala kritickou. Prohl­Å¾eče v tÄ›chto dnech mohou podporovat ručn­ p­sma, kter jsou povoleny pomoc­ CSS pro prohl­Å¾eče. / p >.

Pokud text nen­ prezentov¡n v dobrm m³dÄ›, klienti mohou pÅ™epnout na jinou webovou str¡nku, kter¡ dÄ›l¡. Použit­ fonty serifu jsou na vzestupu, protože jsou ide¡ln­ pro důraz. Serif fonty jsou adaptivnÄ›jÅ¡­ než lid si mysl­, že jsou star. Proto je designÅ™i preferuj­ nad ostatn­mi. / p >.

PÅ™id¡v¡n­ obr¡zků

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› odesl¡n­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data. / p >.

Co mohu udělat, abych to vyřešil?

V tomto posledn­m desetilet­ webovho designu jsme vidÄ›li spoustu akronymů: AR, VR, AI, AMP a mnoho dalÅ¡­ch. To znamen¡, že pokud nejste již na palubÄ› s tÄ›mi, bude to vaÅ¡e prvn­ poÅ™ad­ podniků j­t do roku 2020! Ale na v­ce vizu¡ln­ch aspektech se nÄ›kter webov designy dost¡valy v­ce "kreativn­", použ­vaj­ z¡Å™iv ilustrace nam­sto skladu (trapn usm­vaj­c­ se kancel¡Å™ stock fotky, kdokoli?), OdstranÄ›n­ mÅ™­Å¾ek, obj­mat odv¡Å¾n barevn schmata nebo odstranÄ›n­ barevn½ch schmat celkem (Dobr½ den, ÄŒern¡ a b­l¡!) a zkuÅ¡ebn­ asymetrick rozložen­. Strojn­ učen­ provedlo webov str¡nky chytÅ™ejÅ¡­ (ale moje dobro jste vyzkouÅ¡eli mobiln­ proch¡zen­ s chatboty, elektronick½mi koly spÅ™¡d¡n­ a dalÅ¡­ pop-up! Ne, d­ky!). V roce 2020, uvid­te techniku ​​a navrhneÅ¡ se d¡le spojit do nov½ch Å™­Å¡­ a uvid­te způsoby, jak½m je proch¡zen­ doh¡nÄ›n­ na způsob, jak½m skutečnÄ› použ­v¡me web (na naÅ¡ich mobiln­ch zaÅ™­zen­). Kter trendy jsou zde zůstat v roce 2020 a kter trendy budou pÅ™epracov¡ny?

pÅ™in¡Å¡­ serif!

Serif fonty jsou často vyhrazena pro tiskov mdia, ale nÄ›kter tučn webov designÅ™i pÅ™in¡Å¡ej­ srify na obrazovce. V minulosti se zd¡, že ty fussy flicks (myslet na ocase na dopisu "A" jako pÅ™­klad) byly obt­Å¾nÄ›jÅ¡­ č­st na obrazovce, ale zd¡ se, že nÄ›kter webov n¡vrhy zahrnuj­ tato p­sma do dobrho efektu. V minulosti, web designÅ™i c­tili, že Sans-Serifs bylo nejlepÅ¡­ pro n­zko-res displeje, dÄ›ti, když použ­vaj­ spoustu barev nebo n­zk½ch kontrastn­ch vzorů, a když byl text ºzk½ nebo mal½, ale s vÄ›tÅ¡inou mobiln­ proch¡zen­ tÄ›chto problmů jsou vÅ¡e, ale mizej­c­. Na konci dne bez ohledu na to, pokud použ­v¡te serif nebo sans-Serif, mus­ b½t čiteln½. / p >.

v­ce chatboty

Už jste nÄ›kdy zesl¡vali podnik¡n­ na facebooku a dostanete rychl½ chat bot zpr¡vu? A co navÅ¡t­vit něč­ webov str¡nky a "Alan" byl na chatu, aby v¡m Å™ekl vÅ¡e o produktech a služb¡ch jeho podnik¡n­? Facebook začal rozv­jet roboty pÅ™es aplikaci Messenger a teď jsou vÅ¡ude! V roce 2017 bylo v­ce než 100 000 aktivn­ch botů a obraj­m se, abychom si mysleli, co tato č­sla jsou nyn­. / p >.

Sephora, cel¡ j­dla, n¡rodn­ geografick¡, a jin­ je použ­vaj­ v jejich marketingu. Asistent Sephora zv½Å¡il svou m­ru rezervace o 11% a průmÄ›rn pÅ™­růstkov str¡ven­ klientsk služby v obchodÄ› je nyn­ 50 dolarů. / p >.

OsobnÄ› nejsem nejvÄ›tÅ¡­ fanouÅ¡ek bots - ne, že jsem mÄ›l negativn­ zkuÅ¡enosti s jedn­m - ale jak se dost¡vaj­ opravdu konverzačn­ jako technologick½ pokrok, mohou se uk¡zat jako užitečn zejmna v Ot¡zka a situaci. MÄ›li jste pozitivn­ zkuÅ¡enosti s chatbotem? Považujete za užitečn?

Využit­ negativnÄ›jÅ¡­ho prostoru

"negativn­ prostor" je fancy slovo designÅ™i použ­vaj­ pro "whitespace". Takže ve webu webu bude existovat v­ce m­sta mezi možnostmi vytv¡Å™et vizu¡lnÄ› čist prostory. Whitespace a rozložen­ otevÅ™en½ch str¡nek jsou mobiln­ pÅ™¡telsk a snadnÄ›jÅ¡­ pro osoby k použit­. Mohou b½t menÅ¡­ design-těžkou, ale pom¡haj­ s požadavky n¡vÅ¡tÄ›vn­ka n¡vÅ¡tÄ›vn­ků, jako je skenov¡n­ obsahu. ÄŒten¡Å™i mohou zůstat soustÅ™edÄ›ni na str¡nku, aniž by byli ohromeni v­ce barevn½mi prvky nebo pohybliv½mi sn­mky. To neÅ™­k¡, že design nen­ začlenÄ›na t­m, že je to mnohem ºÄelnÄ›jÅ¡­. Webov¡ str¡nka Asana využ­v¡ spoustu negativn­ho prostoru pro orientaci pozornosti uživatele na jeden ºkol najednou. V tomto pÅ™­padÄ› se dost¡v¡ uživatele, aby se zaregistrovali na sv nab­dky produktů. Pokud tedy m¡te specifick marketingov c­le nebo akce, kter chcete, aby vaÅ¡i uživatel pÅ™ijali, budete možn¡ muset začlenit v­ce negativn­ho prostoru do vaÅ¡eho n¡vrhu 2020. / p >.

mobiln­ poch¡z­ do stoln­ho poč­tače

Existuj­ v­ce mobiln­ch prohl­Å¾ečů než uživatel desktopu, což znamen¡, že nam­sto vaÅ¡eho mobiln­ho designu je pÅ™enesen z desktopovho designu, v¡Å¡ mobiln­ design bude pÅ™enesen na pracovn­ plochu. Jin½mi slovy, mobiln­ nyn­ ovlivňuje design desktopu nam­sto druhho způsobu, kter½ ovlivňuje modern­ trendy designu webu. PÅ™edt­m, než tentokr¡t Hamburger menu byli pouze na mobiln­ch vzory, ale nyn­ je vid­te na desktopov½ch vzorech i velk typografii.

DalÅ¡­m vlivem mobiln­ho telefonu do desktopu je, že lepkav prvky mohou zůstat pevnÄ› v doln­ č¡sti str¡nky nam­sto mizen­ pÅ™i posouv¡n­. NÄ›kter½ ned¡vn½ mobiln­ design je um­stÄ›na navigačn­ a hello bary na spodn­ stranÄ› str¡nky, aby bylo snadnÄ›jÅ¡­ kliknout a pÅ™­stup. Jako lid "učit se" a sezn¡mit se s tÄ›mito n¡vrhy a růst, aby oček¡vali, uvid­me posun k tomuto typu konstrukčn­ho prvku. Jak dalÅ¡­ způsoby vid­te mobiln­ design ovlivňuj­c­ způsob, jak½m desktop webov str¡nky vypadaj­ a vykon¡vaj­?

mikro-interakce

mikro-interakce jsou interakce jako na facebooku (myslet na facebook r¡d, koment¡Å™e atd.), Kter ukazuj­ jemn angažm¡ nebo ž¡daj­ uživatelům, aby provedli mal, jednor¡zov akce (pÅ™ipojen­ jednoho zaÅ™­zen­ do druh, l­b­ se pÅ™­spÄ›vku, Manipulace s nastaven­m). Mikro-interakce podporuj­ a pÄ›stounskou angažovanost. Co si mysl­te o webovm designu zahrnuj­c­ soci¡lnÄ›-medi¡ln­ interakce v každodenn­m prohl­Å¾en­? VÄ›tÅ¡inou tyto interakce umožn­ dÄ›lat funkce, jako je "jako" nebo "tleskat" blogu, nebo ji uložit pro pozdÄ›jÅ¡­ a tak d¡le. Zaj­mav½ způsob, jak implementovat na vaÅ¡e webov str¡nky nyn­ použ­v¡ ozn¡men­ o widgetu (napÅ™­klad čist½ kvalifikace), aby z¡kazn­ci mohli rychle spolupracovat s v¡mi a poskytnout okamžitou zpÄ›tnou vazbu, takže můžete poskytnout pÅ™­jemnÄ›jÅ¡­ zkuÅ¡enosti. / p >.

Nemůžete pÅ™istupovat ke stÅ™edn­m programu

Design UI je prvn­m dojmem mobiln­ aplikace. PÅ™ipojuje uživatele se značkou, dÄ›l¡ uživatelskou cestu hladkou v aplikaci a zvyÅ¡uje celou ROI aplikace. Když je Design UI aplikace klient-centric a zapojil se obsah, nic nemůže zastavit jeho ºspÄ›ch. / p >.

NicmnÄ›, krajina UX se nepÅ™etržitÄ› transformuje - nov vÄ›ci se vyvinuly čas. Design UI je nejv­ce mÄ›n­c­ se oblast­ v mobiln­m průmyslu, kter¡ ovlivňuje mnoho dalÅ¡­ch oblast­ průmyslu. / p >.

UI design aplikace nen­ omezen na jeho vzhled. Aplikace datov¡ architektura by mÄ›la ºspěšnÄ› kombinovat s pokyny pro n¡vrh UI, kter organizovat, strukturu a označit obsah aplikac­ udržitelnÄ› a dostupnosti. / p >.

mobiln­ ui / ux konstrukčn­ trendy pro

tento rok, mobiln­ aplikace personalizace bude možn¡ z­skat v­ce hybnosti. Na m­ru UX se st¡v¡ nezbytn½m v mobiln­m v½voji. Strojn­ učen­ a umÄ›l¡ inteligence jsou toto pÅ™izpůsoben­ bezeÅ¡v. / p >.

Nemůžete pÅ™istupovat ke stÅ™edn­m programu

My a tÅ™et­ strany, jako jsou naÅ¡e z¡kazn­ci, partneÅ™i a poskytovatel služeb použ­vaj­ soubory cookie a podobn technologie ("cookies") poskytovat a zajistit naÅ¡e služby, porozumÄ›t a zlepÅ¡it jejich v½konnost a sloužit pÅ™­sluÅ¡n½m reklam¡m (včetnÄ› ºloh) zapnuto a vypnuto LinkedIn. DalÅ¡­ informace naleznete v naÅ¡­ politice cookie. / p >.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.