Nejoblíbenější funkce Design dobrých webových stránek

Web Design zahrnuje skoro vÅ¡echno o vaÅ¡ich webov½ch str¡nk¡ch. Ze způsobu, jak½m to vypad¡ a způsob, jak½m funguje, dolů na podrobnosti o velmi obsahu na str¡nk¡ch. Proces n¡vrhovho designu je jedn­m z pl¡nov¡n­, jak budou vaÅ¡e webov str¡nky vypadat, jak½ ºÄel m¡, a jak budete navigovat kolem nÄ›j, a pak tento pl¡n do akce. / p >.

NÄ›kter z nich znamen¡ rozhodov¡n­ o rozložen­, barv¡ch, obsahu, p­smu a grafiky, kterou budete použ­vat na sv½ch webov½ch str¡nk¡ch, a rozhodnut­ učinÄ›n¡ bÄ›hem tohoto procesu jsou životnÄ› důležit¡, protože vaÅ¡e webov str¡nky jdou UdÄ›lat velk½ dojem na potenci¡ln­ch z¡kazn­ků, kteÅ™­ ho navÅ¡t­v­ stejnÄ› jako reprezentuj­ vaÅ¡i značku po cel¡ lta, ne-li desetilet­. SamozÅ™ejmÄ›, zmÄ›ny a opÄ›tovn branding mohou b½t vždy prov¡dÄ›ny podl cesty - nic nen­ nastaveno v kameni - ale dostat to jako spr¡vnÄ›, jak můžete poprv uÅ¡etÅ™it čas i pen­ze pozdÄ›ji po lince. / p >.

Projektov¡n­ webov str¡nky společnosti se může rychle st¡t ohromuj­c­. S tolika možnost­ pro design webu, může b½t obt­Å¾n zač­t v½bÄ›r funkc­, kter chcete začlenit. To je důvod, proč jsme sestavili seznam tÅ™­ n¡vrhov½ch funkc­, kter½m se vyhnout pÅ™i vytv¡Å™en­ webov½ch str¡nek vaÅ¡­ společnosti. / p >.

Infinite Scroll

Pokud vaÅ¡e společnost nen­ pinterest, nekonečn¡ svitka pro v¡s a vaÅ¡e podnik¡n­ nedÄ›l¡ ž¡dn laskav. Cel½ bod vaÅ¡ich webov½ch str¡nek je poskytnout n¡vÅ¡tÄ›vn­kům pÅ™edstavu o tom, kdo jste, jak½ je v¡Å¡ produkt, a jak v¡s kontaktovat, abyste ho koupili, nebo se o nÄ›m dozv­te. Infinite Scroll m¡ zpÄ›tn½ ºÄinek; Nam­sto v½zvy vaÅ¡ich n¡vÅ¡tÄ›vn­ků s v½zvou k akci, pÅ™evede uživatele s neomezen½m množstv­m obsahu. Můžete tak v tom, že každ½ n¡vÅ¡tÄ›vn­k webov½ch str¡nek na hlavÄ› s encyklopedi­, protože to je, jak to je to, jak je to obsah pÅ™et­Å¾en­ a bezc­ln½ navigačn­ pocit. / p >.

obt­Å¾n¡ navigace

Když už mluv­me o bezc­ln navigaci, vaÅ¡e webov str¡nky by mÄ›ly vst n¡vÅ¡tÄ›vn­ky prostÅ™ednictv­m vaÅ¡eho obsahu tak snadno, že uživatel ho najdou intuitivn­. Doporučujeme, aby webov str¡nky naÅ¡ich klientů zahrnuj­ odkaz na akci na akci na každ str¡nce. NapÅ™­klad domovsk¡ str¡nka může obsahovat kr¡tk½ popis produktu a tlač­tko "DalÅ¡­ informace", kter odkazy na str¡nku produktu hned vedle nÄ›j. Odtud nab­z­me pro n¡vÅ¡tÄ›vn­ky "zjistit v­ce" buď prostÅ™ednictv­m kontaktn­ho formul¡Å™e nebo s odkazem na kontaktn­ str¡nku. / p >.

Můžete tak udržovat snadnou navigaci t­m, že budete m­t omezenou obsah. Pro mnoho společnost­, webov str¡nky nepotÅ™ebuj­ v­ce než 10-15 str¡nek. N¡vÅ¡tÄ›vn­ci by mÄ›li m­t pocit, že si pÅ™ečetli vÅ¡echno, co tam je vÄ›dÄ›t o vaÅ¡­ společnosti a produktu, aniž by se pocit pož¡ry s informacemi. PÅ™­liÅ¡ mnoho str¡nek (nebo pÅ™­liÅ¡ mnoho obsahu na každ str¡nce) bude m­t za n¡sledek duÅ¡evnÄ› vyčerpan n¡vÅ¡tÄ›vn­ky, kteÅ™­ mohou opustit vaÅ¡e str¡nky nam­sto kontaktov¡n­ vaÅ¡ich pÅ™edstavitelů pro v­ce informac­ (protože kdo by chtÄ›l v­ce informac­ po pÅ™ečten­ každho kusu marketingovho kolater¡lu m¡te na webov½ch str¡nk¡ch ?). / p >.

pop-up

Navzdory 95% uživatelů hl¡Å¡en­, že najdou pop-up nepÅ™­jemn, webov str¡nky je i nad¡le použ­vat. Tito lid tvrd­, že vyskakovac­ okna jsou ºÄinn¡ pÅ™i z­sk¡v¡n­ n¡vÅ¡tÄ›vn­ků, aby pÅ™edložili sv kontaktn­ informace do datab¡ze společnosti. I když je důležit m­t v½zvu k akci, je jeÅ¡tÄ› důležitÄ›jÅ¡­, aby vaÅ¡e n¡vÅ¡tÄ›vn­ky vaÅ¡ich webov½ch str¡nek nepochyboval. Využijte prostor na webov str¡nce, abyste vložili to, co potÅ™ebujete na sv½ch str¡nk¡ch; NemÄ›lo by b½t nutn pro okno, kter blokuje obsah, vaÅ¡e n¡vÅ¡tÄ›vn­ci chtÄ›j­ č­st. Pokud hled¡te kompromis, zkuste použ­t rozÅ¡iÅ™itelnou formu, jako bychom dÄ›lali na naÅ¡ich webov½ch str¡nk¡ch (kliknÄ›te na červen "tipy 'bar v pravm horn­m rohu, abyste to otestovali). St¡le použ­v¡te mezeru, aniž byste zabr¡nili uživatelům pÅ™i čten­ obsahu na str¡nce. / p >.

PÅ™i vytv¡Å™en­ internetovho obchodu je obt­Å¾n orientovat se rychle a pochopit, jak by se webov str¡nky mÄ›ly hledat pozitivn­ dopad na pÅ™­jem majitele. Určuje, zda klienti zůst¡vaj­ na str¡nce Store, mÄ›li by důvÄ›ru v obchod a chtÄ›li by si koupit. / p >.

Ale co pÅ™esnÄ› je "spr¡vn½ elektronick½ web design" mÄ›l b½t? Ve skutečnosti neexistuj­ ž¡dn¡ pevn¡ pravidla pro n¡vrh str¡nky; VÅ¡e z¡lež­ na individu¡ln­ch vlastnostech každho obchodu a jejich c­lov publikum. Existuj­ vÅ¡ak techniky, kter funguj­ stejnÄ› dobÅ™e pro každho. / p >.

V tomto čl¡nku jsme systematizovali znalosti potÅ™ebn k vytvoÅ™en­ kvalitn­ho webu eCommerce a zaměřit se na nejdůležitÄ›jÅ¡­ aspekty. PÅ™idali jsme tak nÄ›kolik n¡padů na webov str¡nky eCommerce a tipy na to, jak optimalizovat webov str¡nky eCommerce v roce 2021, takže z¡kazn­ci budou dychtiv­ vr¡tit se. / p >.

Společn¡ doporučen­

Z¡kazn­ci jsou unaveni z irelevantn­ch informac­ a vždy upÅ™ednostňuj­ jednoduch a jasn webov str¡nky. VaÅ¡i z¡kazn­ci by se nemÄ›li rozpt½lit pomal nebo laggy str¡nky, reklamy a stovky odkazů na kliknut­, aby bylo možn naj­t to, co hledaj­. / p >.

Jednoduch½ design poskytuje mnÄ› voleb, což usnadňuje život sv½ch uživatelů. Když chcete nasmÄ›rovat vede k vaÅ¡im produktům, mnÄ› volba je lepÅ¡­. Proto je důležit pÅ™em½Å¡let prostÅ™ednictv­m toho, jak se chyst¡te zefektivnit možnosti nab­dky a str¡nky produktu, abyste udrželi sv str¡nky bez nepoÅ™¡dků a rozpt½len­. Pod­vejte se na pÅ™­klady n­Å¾e: Ž¡dn nadmÄ›rn informace, str¡nky se zaměřuj­ na produkty. / p >.

Zat­mco každ½ n¡vrh¡Å™ může m­t jin½ pl¡n, pokud jde o budov¡n­ webov½ch str¡nek, maj­ společn½ kontroln­ seznam. Bez ohledu na to, jak se snaž­te vyhnout tomu, existuje nÄ›kolik prvků Každ webov str¡nky by mÄ›ly (a obvykle dÄ›lat!) Zahrnout. / p >.

ze spousty whitespace a skvÄ›l obrazy, pro vyhled¡v¡n­ funkc­ a jasn vol¡n­-to-akce, tyto běžn prvky jsou vÄ›ci, kter uživatel oček¡vaj­, pokud jde o použit­ webu s lehkost­. Dnes se pod­v¡me na deset prvků, kter byste mÄ›li upÅ™ednostnit na sv½ch webov½ch str¡nk¡ch, dokonale navrhl pÅ™­klady každho, a tipy, jak použ­vat každ½ v dalÅ¡­m projektu navrhov¡n­ webov½ch str¡nek. Jak se Å™­k¡, "ď¡bel je v detailech."

Slideshare použ­v¡ cookies ke zlepÅ¡en­ funkčnosti a v½konu a poskytnout v¡m pÅ™­sluÅ¡nou reklamu. Pokud budete pokračovat v proch¡zen­ str¡nek, souhlas­te s využit­m cookies na tÄ›chto webov½ch str¡nk¡ch. Pod­vejte se na naÅ¡i uživatelskou dohodu a z¡sady ochrany osobn­ch ºdajů.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.