Nejlepší postupy a průvodce webových aplikací

Nemůžete pÅ™istupovat ke stÅ™edn­m prostÅ™ed­

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› odesl¡n­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data. / p >.

v½voj webu a v½voj softwaru

2019 je formov¡n­ až jeden z nejv­ce vzruÅ¡uj­c­ch let pro v½voj¡Å™e webov½ch aplikac­ d­ky vÅ¡em neuvěřiteln½m pokrokům, kter byly provedeny v roce 2018. RozhodnÄ› se těš­me na hran­ se vÅ¡emi tÄ›mito nov½mi hračkami, kter jsou k dispozici Pro n¡s a dÄ›lat nÄ›jak n¡dhern produkty. Mysleli jsme si, že jsme tu nÄ›kteÅ™­ z nich zmiňovali a promluvili si trochu o tom, proč jsme v roce 2019 vzruÅ¡eni pro jejich potenci¡l. Takže s t­m uvedl, zde jsou naÅ¡e top 5 pÅ™edpovÄ›di pro trendy v½voje webov½ch aplikac­ v roce 2019:

  • Produkty
  • ŘeÅ¡en­
  • Ceny
  • Dokumentace
  • Partnersk¡ s­Å¥
  • AWS tržiÅ¡tÄ›
  • Z¡kazn­k Enablement
  • ud¡losti
  • Prozkoumejte v­ce

ve v½voji webu, takov term­ny jako "webov¡ aplikace", "architektura front-end", "Web 2.", "Web 2.", a "HTML5 Apps" jsou často použ­v¡ny v zav¡dÄ›j­c­m kontextu, kter½ nepovažuje Pln specifika implementace a využit­ webov½ch architektur. Dnes se dozv­te v­ce o typech architekturu webov½ch aplikac­ ve svÄ›tle nejnovÄ›jÅ¡­ch webov½ch trendů a kl­Äov½ch problmů, kter z¡lež­ na vlastn­kech softwarov½ch produktů. / p >.

Můžeme nast­nit 3 hlavn­ typy architektury webov½ch aplikac­ a diskutovat o jejich v½hod¡ch a nev½hod¡ch. Můžeme je vyhodnotit podle tÅ™­ pohled¡vek: vlastn­k softwaru, v½voj¡Å™ softwaru (člen oddan½ t½m pÅ™idÄ›len½ projektu) a koncovho uživatele. DalÅ¡­ možn pÅ™­klady v podstatÄ› sestupuj­ na tyto tÅ™i jako subtypy. / p >.

Nejprve pojďme definovat webovou aplikaci: Je to aplikace klient-server, kde je prohl­Å¾eč (klient) a webov½ server. Logika webov aplikace je distribuov¡na mezi serverem a klientem, je zde kan¡l pro v½mÄ›nu informac­ a data jsou uložena hlavnÄ› na serveru. DalÅ¡­ podrobnosti z¡vis­ na architektuÅ™e: různ m­sto a distribuovat logiku různ½mi způsoby. / p >.

kritria uživatele

Jsem si jist½, že jste narazili na slovo jamstack, než jste nemohli pochopit, co to opravdu znamenalo. VidÄ›l jsem toto slovo pÅ™edt­m, ale nestaral jsem to zkontrolovat, dokud Egwuenu D¡rek organizoval Jamstack Lagos. Pak jsem si uvÄ›domil, že už buduje aplikace Jamstack. / p >.

Jamstack je modern­ architektura v½voje webu. Nen­ to programovac­ jazyk nebo ž¡dn¡ forma n¡stroje. Je to sp­Å¡e z praxe pro rozvoj webu zaměřen¡ na prosazov¡n­ lepÅ¡­ho v½konu, vyÅ¡Å¡­ bezpečnosti, nižš­ n¡klady na Å¡k¡lov¡n­ a lepÅ¡­ developersk½ z¡Å¾itek. / p >.

švod

Architektura webov½ch aplikac­ je vÅ¡e o učen­, jak vytvoÅ™it stabiln­ ekosystm pro vaÅ¡e webov aplikace. Zahrnuje se naučit o infrastruktuÅ™e, co funguje nejlepÅ¡­ a jak½ druh n¡strojů, kter potÅ™ebujete, aby se vÅ¡ichni spojili. / p >.

Nen­ snadn pÅ™ijmout jedin½ pÅ™­stupov½ pÅ™­stup k tomu a m­sto toho bychom mÄ›li pÅ™ijmout pÅ™­stup k pozn¡n­ toho, co potÅ™ebujeme pomoc, a zda můžeme naj­t Å™eÅ¡en­ tohoto problmu, protože v jin½ch pÅ™­padech - Mus­me to použ­t, kter jsme dostali. / p >.

Shrom¡Å¾dil jsem p¡r zdrojů, kter v¡m pomohou zač­t studovat architekturu webov½ch aplikac­ a silnÄ› věř­m, že do konce tÄ›chto knih / kurzů budete vÄ›dÄ›t mnohem lpe, jak½ smÄ›r Take, a zda v¡m chyb­ nÄ›co důležitho. / p >.

Můžete vidÄ›t na v½Å¡e uvedenm obr¡zku, standardn­ architekturu webov aplikace a tak v tÄ›chto nÄ›kolika zdrojech; Dozv­te se v­ce o každm a lpe pochopit, jak spr¡vnÄ› nakonfigurovat a nastavit dalÅ¡­ projekty webov½ch aplikac­.

Ve v½Å¡e uvedenm videu je spousta cenn¡ diskuse k architektuÅ™e webov½ch aplikac­ a jak spr¡vnÄ› provst spr¡vn¡ rozhodnut­, založen¡ na potÅ™eb¡ch vaÅ¡­ aplikace. Je to těžce AWS zaměřen¡ mluvit, ale stoj­ za to sledovat, pokud jste na tma nov­.

Nemůžete pÅ™istupovat ke stÅ™edn­m programu

V tomto kurzu budou v½voj¡Å™i dostat solidn­ porozumÄ›n­ modern­m způsobem vybudovat webov aplikace. Začneme na stranÄ› serveru, kde společnost Microsoft zavede ASP. Et j¡dro, nov½ způsob stavby ASP. Et aplikac­. Tento kurz pokr½v¡ ASP. ET Core 3 MVC (nejnovÄ›jÅ¡­ verze). PÅ™i zkoum¡n­ mnoha aspektů ASP. ET Core, studenti pochop­ vzor MVC a jak je implementov¡n společnost­ Microsoft. Pr¡ce s daty je vysvÄ›tleno pomoc­ entity Grafe Core 3.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.