Web Design od roku 2000 do roku 2016

Budu dokonale upÅ™­mn½: Jsem web designer, protože jsem byl členem myspace v jeho prvoč­slu (pÅ™em½Å¡let 2005 až 2008). PÅ™izpůsoben­ mho profilu MySpace byl velk½m ºvodem do k³du, protože mi umožnilo ve stylu m str¡nky s HTML a CSS. Mohl jsem drtič s kotevn­mi a stylov½mi značkami bez pÅ™edchoz­ho k³dov¡n­ znalost­.

hlavn­ navigace

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› pÅ™edložen­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data.

Co mohu udělat, abych to vyřešil?

Mysl­m, že nedostatek současn denn­ produktivity je kvůli tomu, že je k dispozici mnohem v­ce vstupů. 15-20 lety jste byli nuceni dostat se do mixu vÄ›c­ a vyzkouÅ¡et si vÄ›ci, protože tam nebylo 800 blogů a 227 YouTube videa na tma, kter se snaž­te naučit.

Pod­v¡m se na nÄ›kter star php projekty, kter jsem udÄ›lal na poč¡tku 2000s. Projekty, kter maj­ 7500 Å™¡dků PHP souborů se sm­Å¡en½m v HTML, JS, PHP, SQL atd., Ale legračn­ vÄ›c­ je, nÄ›kter z tÄ›chto projektů st¡le běž­ dnes, neuspoÅ™¡dan pro 10+ let, ale pr¡ce bezchybnÄ› na nÄ›jakm starm mizernm sd­lenm hostiteli . Drag / Drop FTP nasazen­ bez ovl¡d¡n­ verz­ samozÅ™ejmÄ›.

StejnÄ› jako my, internet proÅ¡el nÄ›kter½mi f¡zemi jako jeho dospÄ›l½. Z jeho velmi z¡kladn­ch a primitivn­ch zač¡tků v polovinÄ› 90. letech, na svou vzpurnou f¡zi v roce 2000 a jeho Prevokous f¡zi v roce 2010 do jeho mnohem stabilnÄ›jÅ¡­m a vhodn½m j¡ dnes, jsme schopni pÅ™em½Å¡let o tom, jak technologie umožnila pÅ™izpůsobit webov str¡nky aby vyhovovaly jakkoli potÅ™ebÄ› a estetick.

PÅ™ed osmn¡cti lety, na pÅ™elomu tis­cilet­, v­ce lid­ než kdy pÅ™edt­m, kdy si koupil svůj prvn­ poč­tač s vyj¡dÅ™en½m c­lem z­skat online, a internet se zač­nal zakl­dit do toku každodenn­ho života . Když jsem poprv pustil online bÄ›hem tto velk migrace, jednoduch aktivity, jako je sb­r¡n­ obr¡zků m½ch obl­ben½ch vÄ›c­ v t dobÄ›, jako je ºÅ¾asn¡ hern­ mÄ›niče.

Ve webovm designu, mnoho z nejlepÅ¡­ch postupů, kter v½voj¡Å™i nyn­ považuj­ za samozÅ™ejmost, jako jsou čist uspoÅ™¡d¡n­, v½konn½ k³d a ºvaha o uživatelsk zkuÅ¡enosti, dosud dosud dos¡hl hlavn­ho proudu. VÄ›tÅ¡ina z nich vznikla, když Å¡li spolu, a prostÅ™ednictv­m pokusu a chyby, vedl cestu k internetu, kter dnes zn¡me.

S č­seln­kem na naÅ¡ich nostalgii br½le nastaveno na 11, pod­vejme se zpÄ›t na nÄ›kter vzory n¡vrhu, funkčnosti a jevů dne, abychom zjistili, co uživatel webov½ch str¡nek a v½voj¡Å™Å¯, kteÅ™­ je museli čelit .

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.