Web Design jde přímo do pekla přes ovesné vločky

Stack Exchange S­Å¥ se skl¡d¡ ze 177 Q & A společenstv­ včetnÄ› pÅ™etečen­ z¡sobn­ku, nejvÄ›tÅ¡­, nejv­ce důvÄ›ryhodnÄ›jÅ¡­ online komunity pro v½voj¡Å™e se učit, sd­let sv znalosti a budovat svou kariru.

St¡hnÄ›te si modern­ prohl­Å¾eč:

Webov designÅ™i budou v určitm okamžiku v jejich kariÅ™e čelit situaci, kter jsou podobn tomu, co zn¡zornÄ›n¡ v klasick ovesn vločkov komiksu, "jak web design jde pÅ™­mo do pekla." Mysl­me si, že to vypl½v¡ z vztahu majitele podnik¡n­ s jejich značkou; Pro mnoho mal½ch a stÅ™edn­ch podniků je identita značky osobn­m rozÅ¡­Å™en­m identity vlastn­ka. / p >.

Nen­ to pÅ™ekvapuj­c­, pak, když n¡vrh¡Å™ využ­v¡ sv odborn znalosti a v½zkum pÅ™edložit vizu¡ln­ koncept, že klientova prvn­ stÅ™evn­ reakce je odm­tnout. Ne proto, že design byl Å¡patn½. (Ve skutečnosti je to možn¡ pevn½ design, kter½ by prospÄ›l klientovi). Je to pravdÄ›podobn, protože tento koncept byl vyroben ze zdroje extern­ho na vlastn­ myÅ¡lenky klienta. Nic v­c než to. Je to koneckonců rozÅ¡­Å™en­ vlastn­ identity klienta, s nimiž se h¡d¡te. / p >.

 • Pillsbury Doughboy Orbitary
 • < li id ​​= "NAV-menu-item-370" Class = "menu-položka menu menu-type-typ-post_type menu"> Calvin & Hobbes SnÄ›hul¡k Cartoons
 • v½Åˆatky ze soudn­ch reportrů
 • vtipn velikonočn­ karikatury
 • UPS Pilotn­ st­Å¾nosti
 • Legračn­ poč­tačov karikatury
 • colorado barbie <
 • nov obchodn­ podm­nky
 • vtipn v¡nočn­ karikatury
 • Nalezen­ Nemo
 • Konec-of-ročn­ hodnocen­
 • Asterisk
 • Ian McKellen na extras - ricky gervais <
 • praktičtÄ›jÅ¡­ vtipy
 • Kr¡sn celebrity pryč obzn­
 • myÅ¡ virus
 • praktick vtipy <
 • Dove evoluce spoof
 • Můžete si pÅ™eč­st tento

Pokud jde o web design, je tu jeden Å™­k¡, že ty, kter navrhuj­ webov str¡nky, mus­ m­t na pamÄ›ti: "Jen proto, že nemůžete znamenat, že bys mÄ›l." Ačkoli mnoho funkc­ může dÄ›lat webov str¡nky vyniknout od zbytku, j­t pÅ™­liÅ¡ daleko, by mohl b½t recept na katastrofu. / p >.

V digit¡ln­ trike office, m¡me plak¡t s n¡zvem "Jak web design jde pÅ™­mo do pekla." Po pr¡ci s mnoha klienty na budov¡n­ různ½ch webov½ch str¡nek jsme vidÄ›li, že tento plak¡t pÅ™ich¡z­ do hry pro nÄ›kter z naÅ¡ich projektů. Je to docela zaj­mav ohldnout se zpÄ›t na minul projekty a pak si uvÄ›domit, jak je m­sto na tomto plak¡tu. / p >.

Chcete-li se vyhnout vaÅ¡­ budoucnosti nebo aktu¡ln­ webov str¡nce, aby nakonec selhali neÅ¡Å¥astnÄ›, zde je seznam, kter½ je tÅ™eba zv¡Å¾it, jak je doporučeno ", jak web design jde rovnÄ› do pekla" plak¡t a nÄ›jak½ pohled na to, jak n¡s na digit¡ln­m trike zpracov¡v¡ tyto situace pomoc­ naÅ¡ich spolehliv½ch služeb myslet, design, k³d a optimalizace. / p >.

Slideshare použ­v¡ cookies ke zlepÅ¡en­ funkčnosti a v½konu a poskytnout v¡m pÅ™­sluÅ¡nou reklamu. Pokud budete pokračovat v proch¡zen­ str¡nek, souhlas­te s využit­m cookies na tÄ›chto webov½ch str¡nk¡ch. Pod­vejte se na naÅ¡i uživatelskou dohodu a z¡sady ochrany osobn­ch ºdajů.

Jedn¡ se o velmi vtipn½ komick½ pruh theateane. OM, kter½ uv¡d­, jak snadno může design j­t rovnou do pekla. Nemohu popsat, jak pÅ™esn to může b½t pro vÄ›tÅ¡inu pÅ™­padů, se kter½mi se setk¡v¡me. / p >.

ken

Takže se chyst¡te zač­t nejlepÅ¡­ projekt na svÄ›tÄ› a jsou nadÅ¡eni, že ho budete m­t ve svm portfoliu. Fast-vpÅ™ed dvacet dn­ a nyn­ si pÅ™ejete, abyste se nikdy dohodli, že se tohoto projektu nedohodli, protože v¡Å¡ klient zapomnÄ›l, proč v¡s najali jako designr - vybudovat nÄ›co opravdu skvÄ›lho. Je bezpečn Å™­ci, že vÄ›tÅ¡ina z n¡s v průmyslu zažila podobnou situaci. V koment¡Å™i nev¡hejte odvzduÅ¡nit svůj pÅ™­bÄ›h. / p >.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.