Co každý vývojář potřebuje vědět o E-mail HTML

Vyplňte pros­m bezpečnostn­ kontrolu pÅ™­stupu Rapidapicom

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› odesl¡n­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data. / p >.

Co mohu udělat, abych to vyřešil?

Jedna e-mailov¡ adresa pro vÅ¡echno? Samostatnou e-mailovou adresu pro každou jinou službu? Dopravci? Aliasy? Spam? V tomto čl¡nku v¡s společnost Mike Citarella vezme na Odyssey pÅ™es hrub moÅ™e e-mailov spr¡vy, nalezen­ bezpečnho pÅ™ist¡n­ s vlastn­ elegantn­ Å™eÅ¡en­ jeho společnosti v klubu BULC. / p >.

Jako v½voj¡Å™i se spolh¡me na e-mailov½ ºÄet, abyste se mohli zaregistrovat a udržovat online ºložiÅ¡tÄ›, odes­lat a pÅ™ij­mat korespondenci pro projekty, kter budujeme a pÅ™isp­v¡me k tomu, abychom tuto pr¡ci a uv¡dÄ›j­ na trh prostÅ™ednictv­m soci¡ln­ch mdi­ a dalÅ¡­ch kan¡lů a poskytuj­ podporu Ř¡dky pro projekty po celou dobu jejich životn­ch cyklů. / p >.

ÄŒ­m v­ce se spolh¡me na tento jednoduch½ komunikačn­ n¡stroj, t­m v­ce času tr¡v­me organizov¡n­ a rafinace, jak ji použ­v¡me. St¡le sd­l­te osobn­ e-mailovou adresu s pÅ™¡teli a rodinou, protože n¡m obecnÄ› můžeme věřit, že n¡s nebude spam. Pracovn­ e-mailov¡ adresa se vÅ¡ak může snadno dostat z rukou s počtem pÅ™ijat½ch zpr¡v (jak chtÄ›l, tak než¡douc­), tak čas a ºsil­ potÅ™ebn k jeho uspoÅ™¡d¡n­.

Je těžk zajistit, aby e-mail pom¡h¡ učinit naÅ¡i pr¡ci efektivnÄ›jÅ¡­, sp­Å¡e než ruÅ¡iv¡ a br¡nit n¡m b½t produktivn­. V určitm okamžiku můžeme zeptat, je zde efektivnÄ›jÅ¡­ způsob, jak to udÄ›lat? Pokud jste jeÅ¡tÄ› nenaÅ¡li sv vlastn­ Å™eÅ¡en­, nev¡hejte sledovat svou odysean cestu pÅ™es mnoho pÅ™­stupů, kter jsem vzal, takže možn¡ v¡m to pomůže rozhodnout, co je pro v¡s nejlepÅ¡­.

jedna adresa

NÄ›kteÅ™­ uživatel mohou preferovat mnÄ› e-mailov½ch adres, s pochopen­m, že jedna adresa je jedna schr¡nka pro kontrolu a mnÄ› celkovou pr¡ci. Maj­ virov skenery a spamov filtry na m­stÄ›, aby pomohli vyzkouÅ¡et a chr¡nit tuto jednotnou adresu a doufaj­, že tato protipr¡vn­ opatÅ™en­ omezit zneužit­.

NicmnÄ›, pohodl­ jedn doručen poÅ¡ty nesm­ pÅ™evažovat nad potenci¡lem pro katastrofu: Pokud je tato e-mailov¡ adresa vystavena, a spamov filtry spadaj­, může trvat hodnÄ› pr¡ce, aby zbavil zneužit­ nebo zavÅ™en a zač­t znovu s nov½m, čist½m ºÄtem.

mnoho adres

Jin­ mohou preferovat opačn½ pÅ™­stup - samostatn a odliÅ¡n adresy pro každou jedinečnou funkci - s vÄ›dom­m, že pokud se človÄ›k stane ohrožen, může b½t nahrazen novou adresou bez pÅ™­liÅ¡nho h¡dka.

VÄ›tÅ¡ina poÅ¡tovn­ch služeb Jako Gmail nebo Outlook umožňuje propojit ºÄty: PÅ™ihl¡Å¡en­ do jedn schr¡nky v¡m tak udÄ›l­ pÅ™­stup k odkazům. Jedn¡ se o obrovsk pohodl­ pro uživatele, kteÅ™­ n¡sleduj­ mnoho-adresy-pro-mnoho-vÄ›c­ pÅ™­stup, Å™ez¡n­ cesty zpÄ›t na čas potÅ™ebn½ k pÅ™ihl¡Å¡en­ k mnoha ºÄtům a zjistit, co na nÄ› ček¡ dovnitÅ™. / p >.

Aliasy

tÅ™et­, hybridn­ model zahrnuje použit­ aliasů. Aliasy jsou jako fototÄ›sy, ale pro e-mailov adresy. Informuj­ uživatele poÅ¡ty, jak dÅ™­ve sd­leli adresu, a instruovat poÅ¡tovn­ služby automatizovan½ch opatÅ™en­, kter¡ mohou b½t pÅ™ijata, když jsou použity tyto aliasy.

NapÅ™­klad: myaddressgmail. OM nem¡ alias, ale pokud budu sd­let myaddress + githubgmail. OM, zpr¡vy odeslan na tuto adresu st¡le doraz­ na stejnou složku Doručen¡ poÅ¡ta, ale pravidla mohou b½t použita pro pÅ™id¡n­ Å¡t­tku k nim, color-k³d je nebo je pÅ™esunout do složky. Dokud budou tyto služby, kter maj­ sv aliasy adresy respektuj­ aliasy, mohu teoreticky zach¡zet s aliasem jako samostatnou e-mailovou adresu. Dokonce i pÅ™idat filtry, kter pÅ™esouvaj­ zpr¡vy do složky spamu (nebo je odstran­), pokud jsem identifikoval odes­latel jako ur¡Å¾liv½.

Maj­ odes­latele respektuj­ aliasy? Ano, obvykle. Ale tak jsem obdržel poÅ¡tu označen aliasy, kter jsem nikdy nevytvoÅ™il ani sd­lel. Takže je to zÅ™ejm, že nÄ›kteÅ™­ spammery si uvÄ›domili jednoduchost spoofingu tohoto užitečnho mechanismu a použ­vali ji do jejich v½hody. / p >.

dopravce

V¡Å¡ požadavek je jednoduch½; VytvoÅ™ili jste formul¡Å™ a chcete z­skat informace pÅ™edložen ve formul¡Å™i prostÅ™ednictv­m e-mailu. Z­sk¡n­ tohoto pr¡va vÅ¡ak nen­ pÅ™­liÅ¡ snadn, jak to zn­. Tento čl¡nek se pokouÅ¡­ vyčistit nedorozumÄ›n­, kter nÄ›kteÅ™­ lid mÄ›li o email forem. / p >.

Jak pos­lat e-mail pÅ™­mo z formul¡Å™e HTML?

Bylo to pÄ›kn funkce pro webov½ v½voj¡Å™, pokud je prohl­Å¾eče umožňuj­ smÄ›rovat pod¡n­ formul¡Å™e pÅ™­mo na e-mailovou adresu. Ale to nen­ pÅ™­pad. Důvodem je, že pokud prohl­Å¾eče povoleny e-mailem pÅ™­mo z formul¡Å™e str¡nky, kter odhal­ e-mailovou adresu e-mailů. Å kodliv½ hacker může shromažďovat e-mailovou adresu n¡vÅ¡tÄ›vn­ků na webovou str¡nku a pak je spam. Aby bylo možn chr¡nit webov uživatele, nemůže ž¡dn½ jazyk na stranÄ› klienta odeslat e-mail bez z¡sahu uživatele. / p >.

Existuje k³d HTML pro odesl¡n­ e-mailu z pod¡n­ formul¡Å™e?

Neexistuje ž¡dn¡ funkce v HTML pro odesl¡n­ pod¡n­ formul¡Å™e pÅ™­mo na e-mailovou adresu. A co "mailto"? Pomoc­ Mailto: Můžete nastavit pole Akce formul¡Å™e jako "mailto". V tomto pÅ™­padÄ› webov½ prohl­Å¾eč vyvol¡ e-mailov½ klient k odesl¡n­ pod¡n­ formul¡Å™e na zadanou e-mailovou adresu. / p >.

NicmnÄ› tato metoda nen­ kompatibiln­ pÅ™es prohl­Å¾eče. Nen­ to uživatel Å¡etrn i; PÅ™i pod¡n­ formul¡Å™e hodnot­ varovnou zpr¡vu. DalÅ¡­ informace o tto metodÄ› naleznete v tmatu: E-mailov½ formul¡Å™ pomoc­ mailto

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.