Co je Lightbox ve webovém designu vysvětlovat tuto knihovnu JavaScriptu a jak jej používat na vaše stránky výhody

PÅ™i interakci s webovou str¡nkou obecnÄ› chcete provst zkuÅ¡enosti jako bezproblmov a jednoduch. Jednoduch¡ reload of the str¡nky může často prolomit, že bezproblmov½ tok a dalÅ¡­ čas m¡te jednoduÅ¡e informace, kter nemus­ b½t viditeln po celou dobu, ale je st¡le spojen se str¡nkou.

To je m­sto, kde se vyskytuj­ vyskakov¡n­, upozornÄ›n­, mod¡ln­ a lightboxy. Za prv, tyto podm­nky maj­ koÅ™eny v konkrtn­ch typech situace okna "popup", ale často se použ­vaj­ zamÄ›nitelnÄ› v obecn webov konverzaci. S ohledem na to, pojďme diskutovat, co jsou.

popups

Existuj­ v­ce odrůd vyskakov¡n­, kter jsou obecnÄ› zabudov¡ny na webov str¡nky. ZlepÅ¡uj­ uživatelsk zkuÅ¡enosti. Term­n vyskakovac­ vyskakovac­ term­n pro cokoliv, kter½ se objev­ na obrazovce pÅ™es webovou str¡nku.

upozornÄ›n­

ALERTS byly po dlouhou dobu ve vztahu k webov½m str¡nk¡m. UpozornÄ›n­ je mal okno, kter se objev­ a obecnÄ› v¡m br¡n­ dÄ›lat nÄ›co na str¡nce, dokud ji nebudete propuÅ¡tÄ›n. Nemus­ b½t propuÅ¡tÄ›ni interakci pÅ™­mo s myÅ¡­ a mohou b½t nam­sto toho propuÅ¡tÄ›ny pomoc­ jin½ch kl­ÄÅ¯ jako ESC nebo ENTER.

 • Design cool grungy hranice (nemus­te se starat o rozÅ¡iÅ™itelnost!)
 • Proch¡zet kolem Stock.xchng a naj­t chladn½ obr¡zek na pozad­
 • Design sn­mků pro rohy a nemus­te se starat o fancy k³dov¡n­, abyste je dostali na spr¡vnm m­stÄ›
 • otevÅ™­t nov½ dokument Adobe Photoshop s tÄ›mito rozmÄ›ry a zač­t navrhovat bez jak½chkoliv myÅ¡lenek omezen­
 • Nemůžete pÅ™istupovat k wpewafcom

  Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› pÅ™edložen­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data.

  • Prohl­dka ZačnÄ›te zde pro rychl½ pÅ™ehled webu
  • n¡povÄ›dy Centrum n¡povÄ›dy Podrobn odpovÄ›di na vÅ¡echny dotazy, kter můžete m­t
  • meta diskutovat o fungov¡n­ a politik¡ch Z tohoto webu
  • O n¡s DalÅ¡­ informace o pÅ™etečen­ z¡sobn­ku Společnost
  • Obchod se dozv­te v­ce o naj­m¡n­ v½voj¡Å™Å¯ nebo vys­l¡n­ reklam s USA

  Stack Exchange S­Å¥ se skl¡d¡ z 177 Q & A komunit, včetnÄ› pÅ™etečen­ z¡sobn­ku, nejvÄ›tÅ¡­, nejv­ce důvÄ›ryhodnÄ›jÅ¡­ online komunity pro v½voj¡Å™e se učit, sd­let sv znalosti a budovat svou kariru.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.