Co je mobilefirst design vysvětlení s jasnými příklady

Podle Statisty se oček¡v¡, že Global mobiln­ platebn­ pÅ™­jmy se oček¡v¡, že v roce 2019 pÅ™ekon¡ 1 bilionu americk½ch dolarů. Dnes si sotva najdete e-commerce společnost, kter¡ nem¡ citlivou webovou str¡nku nebo mobiln­ aplikaci. Nen­ divu, že v½voj¡Å™i a designÅ™i hledaj­ nov způsoby, jak vytv¡Å™et mobiln­ kontroln­ formul¡Å™e, uživatelsky pÅ™­teliÅ™i a bezpečnÄ›jÅ¡­. šstÅ™edn­ ot¡zka pro online podniky je, jak zjednoduÅ¡it pokladnu pro uživatele smartphonu a růst mobiln­ch pÅ™­jmů.

Obecn tipy pro navrhov¡n­ formul¡Å™e:

Než půjdeme do detailu o mobiln­ pokladnÄ› Design, pojďme skočit zpÄ›t na n¡Å¡ nejnovÄ›jÅ¡­ čl¡nek o uživatelsky pÅ™­vÄ›tivm n¡vrhu formul¡Å™e. Zde uvid­te z¡kladn­ principy tvorby budovy a nÄ›kter tipy pro dobr½ design formul¡Å™e.

PÅ™­klady pokladny design

To je to, co jsme pr¡vÄ› diskutovali. NejlepÅ¡­ pokladna pro mobiln­ telefon je ten, kter½ je již na webu. VytvoÅ™it formul¡Å™ webov pokladny s pÅ™ibl­Å¾en­m mobiln­ho prvn­ho n¡vrhu v mysli: Sloučit vÅ¡echny kroky procesu pokladny do jedinho tak, aby se v mobiln­ verzi posouval.

minim¡ln­ pole

PÅ™ipouÅ¡t­m to: lid nen¡vid­ vyplnÄ›n­ formul¡Å™Å¯. Zahrnout pouze nejv½znamnÄ›jÅ¡­ pole v mobiln­ formÄ› UI. Nefukujte formul¡Å™ s des­tkami možnost­ vstupu, n¡sledn ot¡zky a ponechte n¡vrhy produktů na str¡nce Objedn¡vka. ÄŒ­m mnÄ› akc­ uživatel potÅ™ebuje dokončit, t­m mnÄ› frustrovan½ je.

St¡hnÄ›te si modern­ prohl­Å¾eč:

PÅ™i vytv¡Å™en­ mobiln­ch webov½ch str¡nek existuje mnoho různ½ch způsobů, jak mohou vaÅ¡e cesty j­t o designu, protože reaguj­c­ webov¡ designu technologie pÅ™iÅ¡la. V z¡vislosti na tom, že budete stavÄ›t mobiln­ nebo pracovn­ plochu, navigace je jednou z nejdůležitÄ›jÅ¡­ch ºvahy UX a UI na webov½ch str¡nk¡ch. JeÅ¡tÄ› v­ce, takže pÅ™i vytv¡Å™en­ citliv webov str¡nky. JednoduÅ¡e ot¡zka je, jak se hod­m navigaci do mobilu? Existuje mnoho různ½ch způsobů, jak dob½t toto a zcela zcela na Ux chcete d¡t a jednoduÅ¡e, jak velk¡ je navigace.

mal velk studio

v modern­ Å™e technologie, mobiln­ webov str¡nky je nutn, pokud chcete dos¡hnout ºspÄ›chu. V­ce a v­ce lid­ použ­v¡ jejich smartphony k surfov¡n­ s­t­ a mÄ›li byste svou platformu dobÅ™e fungovat a vypadat ºÅ¾asnÄ› na vÅ¡ech zaÅ™­zen­ch.

Co je to mobiln­-prvn­ design?

Obvykle, když je vyvinuta webov¡ str¡nka, design je vytvoÅ™en v souladu s pÅ™edpokladem, že uživatel navÅ¡t­v­ z pracovn­ plochy. Pot je webov¡ str¡nka upravena tak, aby vyhovovala různ½m velikostem obrazovky na různ½ch zaÅ™­zen­ch. Bohužel, spousta vizu¡ln­ch prvků a sotva se pÅ™izpůsobuje mobilům a v důsledku toho vypadat a funkci Å¡patnÄ›.

Proč by mÄ›ly b½t vaÅ¡e webov str¡nky mobiln­-prvn­?

NicmnÄ›, nejdůležitÄ›jÅ¡­m důvodem pro rozvoj mobiln­ho-prvn­ho designu je mobiln­ prvn­ indexov¡n­ ozn¡men společnost­ Google tohle jaro. To znamen¡, že Google bude použ­vat mobiln­ verzi obsahu pro indexov¡n­ a poÅ™ad­:

'Poč­naje července 1, 2019, indexov¡n­ priority mobiln­ho obsahu bylo ve v½choz­m nastaven­ povoleno pro vÅ¡echny nov str¡nky (pr¡vÄ› byly publikov¡ny nebo nebyly v indexu Google). Str¡nky, kter existuj­ po dlouhou dobu, jsou st¡le kontrolov¡ny pro dodržov¡n­ kritri­ uveden½ch v doporučen­ch. Jakmile je str¡nka pÅ™ipravena pÅ™epnout na novou metodu indexov¡n­, ozn¡m­me jeho majitele ve vyhled¡vac­ konzoli. Ozn¡men­ o nov½ch str¡nk¡ch se nemus­ b½t odesl¡na, protože v jejich pÅ™­padÄ› je ve v½choz­m nastaven­ použ­v¡na nov¡ metoda. '

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.