WordPress vs blogger vs vlastní webové stránky. Co použít CMS nebo kódování.

Vlastn­ web design vs wordpress bitva zač­n¡! Sb­r¡n­ spr¡vnho konstruktu vytvoÅ™it webovou str¡nku potÅ™ebuje obsah nekonečn½ch voleb. NejběžnÄ›jÅ¡­ alternativy lež­ mezi open-source, do-it-yourself platformy, jako jsou wordpress a pÅ™izpůsoben weby. / p >.

Je zÅ™ejm, že v½hody a nev½hody mezi obÄ›ma z¡vis­ na mnoha faktorech, včetnÄ› rychlosti, n¡kladů, ºdržby a funkčnosti. Ide¡ln­ volbou je obecnÄ› ta s vybavenost­, kter nejv­ce srovn¡vaj­ s potÅ™ebami společnosti, jakož i rozpočtu projektu. / p >.

AÅ¥ už pÅ™em½Å¡l­te o tom, že z­sk¡te web navržen½ speci¡lnÄ› pro v¡s profesion¡lem na Å™eÅ¡en­ coco nebo jednoduchho wordpress Å¡ablony, mus­te pochopit, jak zdroje jste ochotni d¡t a co je důležitÄ›jÅ¡­, jak½ v½sledek Snaž­te se dos¡hnout. / p >.

jasnÄ›, vytvoÅ™en­ nov webov str¡nky je nÄ›co, co vyžaduje určit pl¡nov¡n­ a rozhodov¡n­. Pouze pot, co pečlivÄ› vyhodnotit vÅ¡echny v½hody a nev½hody obou možnost­, může vaÅ¡e konečn rozhodnut­ z¡viset na časovm r¡mci, velikosti, rozpočtu a specifick½ch potÅ™eb¡ch vaÅ¡eho podnik¡n­. / p >.

Webov½ server vr¡t­ nezn¡mou chybu

no, pro agenturu webovho designu, je to skvÄ›l! PÅ™izpůsoben­ pÅ™edem postavenho slova WordPress je mnohem jednoduÅ¡Å¡­ než vytv¡Å™en­ webov½ch str¡nek od nuly. To umožňuje webov½m designov½m firm¡m vyhnout v­ce webov½ch str¡nek s menÅ¡­m ºsil­m, zv½Å¡en­ jejich zisku. / p >.

A určitÄ› existuje určit½ pÅ™­nos pro klienta. Wordpress Web Design n¡klady mohou b½t nižš­ a kvalita je obecnÄ› dobr¡, i když se liÅ¡­ podle ºrovnÄ› dovednost­ konstrukčn­ firmy. Po spuÅ¡tÄ›n­ je Wordpress efektivn­ způsob, jak aktualizovat webov str¡nky, pokud m¡te čas a trpÄ›livost, abyste se naučili, jak použ­vat software CMS. Podpora je Å¡iroce dostupn¡, s cel½m průmyslem zabudovan½m na podpoÅ™e, udržov¡n­ a Å™eÅ¡en­ problmů WordPress webov str¡nky. / p >.

jsme se rozhodli nepouž­vat wordpress z různ½ch důvodů. NÄ›kteÅ™­ jsou založeni na osobn­ch preferenc­ch, ale vÄ›tÅ¡inou se tomu vyh½b¡me, protože WordSpress Webov str¡nky nejsou pro naÅ¡e klienty nejvhodnÄ›jÅ¡­. / p >.

Nen­ k dispozici kolem IT - WordPress Webov str¡nky použ­vaj­ k³d WordPress. WordPress umožňuje voln použit­ jejich k³du (s nÄ›kter½mi možnostmi $ upgrade) prostÅ™ednictv­m licence, ale k³d je st¡le vlastnÄ›n aplikac­ WordPress. Tma nebo použit½ design je vlastnÄ›n tmatem tvůrcem a licencovan½m za poplatek. To znamen¡, že po placen­ za sv webov str¡nky vlastn­te pouze vytvoÅ™en psan­ / kopie, ale ne design nebo podkladov½ k³d. / p >.

Webov½ server vr¡t­ nezn¡mou chybu

m­t skvÄ›l webov str¡nky je kritick½ pro ºspÄ›ch vaÅ¡­ značky, protože je to v podstatÄ› adresa vaÅ¡­ značky na webu World Wide Web. Je to platforma, kde se vaÅ¡i z¡kazn­ci mohou dozvÄ›dÄ›t v­ce o vaÅ¡­ společnosti a rozhodnout se, zda se s n­m chtÄ›j­ zapojit. To je důvod, proč je to tak důležit, že pÅ™i pl¡nov¡n­ spuÅ¡tÄ›n­ vaÅ¡ich webov½ch str¡nek považujete za každ½ aspekt, pÅ™­mo od designu do v½voje. Jedn­m z prvn­ch možnost­, se kter½mi budete čelit, je rozhodnout mezi budov¡n­m webov½ch str¡nek od nuly pomoc­ vlastn­ HTML nebo v½bÄ›r pÅ™edběžn Å¡ablony na WordPress. Zde jsou v½hody a nev½hody WordPress vs vlastn­ho rozvoje webov½ch str¡nek, kter pomohou usnadnit rozhodnut­. / p >.

abuilding webov str¡nky na wordpress

WordPress nab­z­ Å™adu pÅ™edem postaven½ch Å¡ablon, ze kter½ch si uživatel mohou vybrat ze sv½ch požadavků. Jedn¡ se o open-source platformu a v důsledku toho můžete naj­t voln i placen Å¡ablony. Existuje Å™ada v½hod a nev½hody aplikace WordPress, aby zv¡Å¾ily pÅ™i v½bÄ›ru backendu:

1. N¡klady: Pokud je nejvÄ›tÅ¡­m požadavkem, pak Wordpress je vaÅ¡e nejlepÅ¡­ s¡zka. Tato platforma nab­z­ Å¡ablony v rozsahu cen, což zajiÅ¡Å¥uje, že můžete vždy naj­t jeden v rozpočtu. Nav­c, protože nevyžaduje ž¡dnou manu¡ln­ pr¡ci, budete tak moci vyhnout placen­ n¡vrh¡Å™e webov½ch str¡nek a v½voj¡Å™e. / p >.

2. VÅ¡estrannost: WordPress nab­z­ tmata speci¡lnÄ› navržen pro Å™adu odvÄ›tv­. Můžete si vybrat z e-commerce, blogů a časopisů Å¡ablon v z¡vislosti na tom, do kterho odvÄ›tv­ vaÅ¡e značka spad¡ do. / p >.

3. Rozmanitost pluginů: webov¡ str¡nka vyžaduje v­ce než jen dobr½ design, aby se dobÅ™e fungovaly. Mus­ b½t mimo jin optimalizovan, optimalizovan, optimalizovan, citliv a rychle. Obvykle byste potÅ™ebovali vyhrazen zdroje ve vaÅ¡­ společnosti, abyste zajistili, že vÅ¡echny tyto faktory jsou zavedeny. WordPress vÅ¡ak nab­z­ Å™adu pluginů, kter mohou prov¡dÄ›t tyto stejn funkce. Pomoc­ tÄ›chto str¡nek můžete vybudovat vysoce v½konn webov str¡nky v kr¡tkm časovm obdob­ a s omezen½mi zdroji. / p >.

4. Omezen funkcionality: To je jeden z nejvÄ›tÅ¡­ch nev½hod WordPress. Pokud vaÅ¡e webov str¡nky vyžaduj­ nÄ›kolik vlastn­ch vlastnost­ nebo jedinečn½ch rozložen­, pak by to mohlo b½t n¡ročn, aby bylo realita s WordPressem. Zat­mco tam je prostor pro pÅ™izpůsoben­ v r¡mci WordPress, tam je jen rozsah, do kterho můžete inovovat. Budete tak vyžadovat v½voj¡Å™e, aby tyto zmÄ›ny, kter mohou pÅ™idat n¡klady na v½voji webov½ch str¡nek. / p >.

5. Riziko bezpečnostn­ch v½padků: Jedn­m z nev½hod WordPress je nedostatek bezpečnostn­ bezpečnosti. StejnÄ› jako každ¡ propojen¡ platforma, WordPress může b½t n¡chyln½ k bezpečnostn­m hrozb¡m. Zat­mco platforma často upgraduje sv bezpečnostn­ prvky, je vždy možnost, že ºtok na platformu by mohl ovlivnit vÅ¡echny webov str¡nky, kter na nÄ›m hostovan. Pokud vaÅ¡e webov str¡nky se zab½v¡ citliv½mi informacemi, pak se rozv­j­ o WordPress může b½t rizikov½m rozhodnut­m. / p >.

pÅ™izpůsoben wordpress v½voj

NicmnÄ› použit­ off-the-shelf wordpress tma nemus­ vyhovovat každmu podnik¡n­. Můžete se usadit na tma, ale nemus­ to dodat vÅ¡e, co potÅ™ebujete. V takov½ch pÅ™­padech mohou podniky použ­vat sp­Å¡e vlastn­ tma než stavÄ›t od nuly. Vlastn­ tma poskytuje tyto v½hody

Ne každ½ podnik m¡ svůj vlastn­ v½vojov½ t½m. V takov½ch pÅ™­padech je nejlepÅ¡­ partner s rozvojovou společnost­, kter¡ m¡ wordpress v½voj¡Å™i. To umožňuje podnik¡m zaměřit se na obsah, kter½ potÅ™ebuj­, zat­mco v¡Å¡ outsourcovan½ v½vojov½ t½m se může postarat o funkčnost a prov¡dÄ›t zmÄ›ny vizu¡ln­ch efektů podle potÅ™eby. / p >.

Nemůžete pÅ™istupovat ke stÅ™edn­m programu

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› odesl¡n­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data. / p >.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.