10 nejlepších wordpress témata

Tento pÅ™­spÄ›vek se chyst¡ s v¡mi sd­let 10 z nejlepÅ¡­ch bezplatn½ch wordpress tmata k dispozici ke stažen­. Pokud nejste obezn¡meni s Wordpressem, dovolte mi Å™­ct, že je to vůdce v softwarovm prostoru pro spr¡vu obsahu, kter½ m¡ pÅ™es 52% webu nap¡jenho wordpress. Pokud nejste obezn¡meni s "Content Management Software", pak mi dovolte vysvÄ›tlit, že tento software je to, co v¡m umožn­ pÅ™idat, upravovat nebo odstranit obsah na sv½ch webov½ch str¡nk¡ch bez z¡sahu z webmasteru (bezpochyby, obrovsk vÄ›ci pro majitele webov½ch str¡nek! ). Důvod, proč WordPress je obzvl¡Å¡tÄ› popul¡rn­, je to, že nab­z­ zdarma a velmi robustn­ Å™eÅ¡en­ pro vaÅ¡e webov str¡nky. Zat­mco miliony lid­ nap­Å¡ej­ sv webov str¡nky s WordPressem, tam jsou tak miliony v½voj¡Å™Å¯, kteÅ™­ neust¡le zlepÅ¡uj­ WordPress, protože každ½ může pÅ™ispÄ›t ke svmu z¡kladn­mu softwaru, vyvinout pluginy, aby pÅ™idali funkčnost a tak ps¡t tmata, kter¡ ovl¡daj­ vzhled a pocit sv webov str¡nky! < / p >.

Můžete si st¡hnout software WordPress, pluginy a voln¡ tmata v aplikaci WordPress. RG. Toto hostovac­ postis bude zdůraznit 10 nejlepÅ¡­ch voln½ch wordpress tmat, kter najdete na wordpress. RG a jinde ...

NejlepÅ¡­ tmata zdarma pro wordpress

Toto elegantn­ bootstrap wordpress tma se l­b­ bloggerů a spisovatelů. Je rychl citliv, vysoce pÅ™izpůsobiteln s v­ce barevn½mi schmaty a lze využ­t pomoc­ nab­dek společnosti Bigrock. Toto tma umožňuje obsahovat obsah nejprve na webov½ch str¡nk¡ch a je velmi čist½ a kr¡sn½ t­m, že stejnÄ› disperguje obsah na webov½ch str¡nk¡ch. Je vybaven volbou hladkho v½bÄ›ru, m³dn­ efekt paralaxy, modern­ vzhled a integraci Google. / p >.

urostl½

Je to tma, kter zaručuje, že vylepÅ¡uje proces v½voje obsahu. Amtounding Graphics and High End Funkce funkce tohoto tmatu je velmi snadn pro spisovatele, bloggerů a dalÅ¡­ch uživatelů. Toto tma dÄ›l¡ webov str¡nky vhodn s Å¡irokou Å¡k¡lou softwaru včetnÄ› andoridu, oken, iOS a dalÅ¡­ch. StejnÄ› jako zvolil pro jeden n¡vrh str¡nky, tento typ je čin­ webov½mi str¡nkami vhodn½mi pro profesion¡ln­ ºÄel. Demo můžete z­skat pro toto tma, abyste se rozhodli pro použit­ tohoto tmatu pro v¡Å¡ obsah. K dispozici je podpůrn zaÅ™­zen­ pro zobrazen­ s­t­ s vysok½m rozliÅ¡en­m, takže si můžete vychutnat ostr½ text a kÅ™upavou grafiku. / p >.

Pokud jste stabiln­ človÄ›k a nechcete m­t ve svm životÄ› mnoho zmÄ›n, a pak byste se mÄ›li rozhodnout pro toto tma. Je to tma, kter v¡m umožn­ pracovat na tom delÅ¡­ dobu. Je velmi citliv½, že je to slučitelnÄ›jÅ¡­ s mobiln­mi a poč­tači. Toto tma pÅ™edstavuje dva sloupcov rozložen­ a klasickou typografii s vÄ›tÅ¡­ p­smo textu, kter½ čin­ text čiteln½ na prvn­ pohled. / p >.

St¡hnÄ›te si modern­ prohl­Å¾eč:

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› odesl¡n­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data. / p >.

Co mohu udělat, abych to vyřešil?

WordPress Tmata provozuj­ trh tměř každho podnik¡n­. Můžete vytvoÅ™it vynikaj­c­, atraktivn­ a citliv webov str¡nky bÄ›hem nÄ›kolika minut s tmatem Wordpress. Pod­vejme se na nejlepÅ¡­ bezplatn slovo tmata s demo obsahem. Cherry-Vyberte si svůj obl­ben½ teď!

divi

Je to konečn½ Wordpress Page Builder a je považov¡n za nejslavnÄ›jÅ¡­ tma Wordpress na svÄ›tÄ›. Divi je vybavena ºÅ¾asnou a pokročilou technologi­ vizu¡ln­ho stavitele. ProstÅ™edky, použ­v¡ vysoce Superior Visual Editor nam­sto standardn­ho poÅ¡tovn­ho editoru WordPress. Je to jedna z nejlepÅ¡­ch tmat, pokud jde o textov motivy s demo obsahem. V­ce než 100 Å¡ablon dÄ›laj­ ºÅ¾asn. / p >.

Vizu¡ln­ n¡vrhy Divi lze snadno vymÄ›nit nebo kombinovat s vlastn­m CSS. Poskytuje vÅ¡ak jednoduch rozhran­. S DIVI můžete vybudovat kr¡sn webov str¡nky. Je velmi citliv½ a m¡ plnou kontrolu nad displejem v mobiln­ch zaÅ™­zen­ch. / p >.

specular

Specular je kreativn­, elegantn­ a modern­ wordpress tma pro webov str¡nky nebo blogy na obecnm blogu. Hod­ se dobÅ™e na vÅ¡ech poč­tač­ch a prohl­Å¾eč­ch. Toto slovo WordPress je nov½ a je kompatibiln­ s aktu¡ln­ verz­ WordPressu, kter¡ nab­z­ ž¡dn zastaral funkce.

Jako počet uživatelů, kteÅ™­ proch¡zej­ web na mobiln­ telefony a tablety se zvyÅ¡uje, proto je dod¡v¡n s pohodln½m edic­ Smartphone zabudovan do n­, aby nab­dl citliv½ design na každm typu zaÅ™­zen­. Vyhrajte soutěž vyhled¡vače pomoc­ tohoto SEO-Friendly Wordpress tma. M¡ Gutenberg povolen a funguje dobÅ™e s editorem Legacy.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.