5 Největší výzvy, které potřebujete čelit tvorbě webových stránek

Velk webov str¡nky lze definovat jako "myÅ¡lenka určen¡ pro maxim¡ln­ dopad". NaÅ¡­m hlavn­m c­lem pÅ™i rozvoji webov½ch str¡nek je udeÅ™it spr¡vn½ akord s c­lovou skupinou. A pÅ™ijme, že stvoÅ™en­ webov½ch str¡nek nen­ tak snadn, jak se zd¡. Nen­ to vždy skvÄ›l½ n¡pad, kter½ dÄ›l¡ skvÄ›l webov str¡nky. Dokonce i nejjednoduÅ¡Å¡­ n¡pady lze použ­t k vytvoÅ™en­ skvÄ›l½ch webov½ch str¡nek. Abychom to udÄ›lali, mus­me zv¡Å¾it každ½ důležit½ aspekt a inherentn­ funkce, že webov¡ str¡nka zahrnuje.

Existuje pÄ›t nejvÄ›tÅ¡­ch v½zev, že tvorba webov½ch str¡nek znamen¡. Jsou to tak nejdůležitÄ›jÅ¡­mi inherentn­mi rysy webov½ch str¡nek. Mezi nÄ› patÅ™­ pÅ™­stupnost, kompatibilita, navigovatelnost, čitelnost a použitelnost. Dej n¡m podrobnÄ› diskutovat o tÄ›chto "schopnostech webov str¡nky".

1. PÅ™­stupnost NepochybnÄ›, web se st¡le v­ce důležit½ v nÄ›kolika aspektech naÅ¡ich životů. Prvn­ v½zvou na tvorbÄ› webov½ch str¡nek je učinit vaÅ¡e webov str¡nky co nejv­ce pÅ™­stupn. Jak vÅ¡ak definujete, webovou dostupnost '? Webov str¡nky nebo webov dostupnosti mohou b½t definov¡ny jako praxe v½roby webov½ch str¡nek pÅ™­stupn½ch pro lidi různ½ch prostÅ™ed­, schopnost­ a postižen­. Chcete-li vytvoÅ™it webov str¡nky, kter jsou pÅ™­stupn, mus­te ho navrhnout a rozv­jet tak, aby vÅ¡ichni uživatel mÄ›li stejn½ pÅ™­stup k informac­m, funkčnostem a funkc­m webu.

2. Kompatibilita DalÅ¡­ velmi důležit½, ale bohužel jedna z nejv­ce pÅ™ehl­Å¾en½ch aspektů tvorby webov½ch str¡nek je kompatibilita. Tak označovan½ jako "kompatibilita prohl­Å¾eče", kompatibilita webov½ch str¡nek se zaměřuje na v½robu webov½ch str¡nek kompatibiln­ch v rozsahu platformy prohl­Å¾eče. Webmasters mus­ napl¡novat efektivn­ pl¡n testov¡n­ prohl­Å¾eče. Chcete-li otestovat sv webov str¡nky pro kompatibilitu, mus­te ji zkontrolovat na různ½ch prohl­Å¾eč­ch, operačn­ch systmech a sledovat rozliÅ¡en­ mezi ostatn­mi.

3. PÅ™emitelnost Pokud lid nejsou schopni snadno proch¡zet webovou str¡nkou, odejdou tak rychle, jak pÅ™ich¡zej­. Navigačn­ struktura webov½ch str¡nek je velkou v½zvou pro webmastery a web designry. Ve skutečnosti je splavnost nejdůležitÄ›jÅ¡­m aspektem designu webov½ch str¡nek. šÄinn¡ navigačn­ struktura webov½ch str¡nek zvyÅ¡uje použitelnost. Uživatel webov½ch str¡nek jsou heterogenn­ smÄ›s lid­, kteÅ™­ pož­raj­ z různ½ch prostÅ™ed­ a geografick½ch lokalit. VaÅ¡e webov str¡nky by mÄ›ly b½t snadno splavn pro vÅ¡echny uživatele, bez ohledu na to, kde patÅ™­. N¡vÅ¡tÄ›vn­ci str¡nek by mÄ›li b½t schopni snadno naj­t informace, kter hledaj­. AÅ¥ už se jedn¡ o prim¡rn­ nebo sekund¡rn­ navigaci, mÄ›ly by b½t strukturov¡ny pro orientaci uživatelů na webov½ch str¡nk¡ch.

4. ÄŒitelnost ÄŒtvrt¡ nejdůležitÄ›jÅ¡­ ot¡zka v tvorbÄ› webov½ch str¡nek je "čitelnost". ÄŒitelnost se t½k¡ praxe poskytov¡n­ z¡pisu způsobem, kter½ zvyÅ¡uje snadnost čten­. PÅ™i vytv¡Å™en­ skvÄ›l½ch webov½ch str¡nek byste se mÄ›li zaměřit na to, aby byl čiteln½ pro vÅ¡echny uživatele, bez ohledu na jejich pozad­ a vÄ›kov skupiny.

Nemysl­m si z¡bavn½ druh Å¡patn½ch, jako "90. let design, kter½ je tak Å¡patn½, je to dobr. Mluv­me o druhu obchodn­ch webov½ch str¡nek, kter se d­vaj­ v poÅ™¡dku v poÅ™¡dku, ale tajnÄ› ubližuje zkuÅ¡enosti s z¡kazn­ky - a prodeje.

Uživatelsk¡ menu

Slideshare použ­v¡ cookies ke zlepÅ¡en­ funkčnosti a v½konu a poskytnout v¡m pÅ™­sluÅ¡nou reklamu. Pokud budete pokračovat v proch¡zen­ str¡nek, souhlas­te s využit­m cookies na tÄ›chto webov½ch str¡nk¡ch. Pod­vejte se na naÅ¡i uživatelskou dohodu a z¡sady ochrany osobn­ch ºdajů.

Nemůžete pÅ™istupovat ke stÅ™edn­m programu

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› pÅ™edložen­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.