ALLYOUNEEDTOKNACE PŘÍRUČKA PRO DESIGN PRO ESOMERCE

M¡ vaÅ¡e eCommerce str¡nky pÅ™itahuj­ n¡vÅ¡tÄ›vn­ky, ale nedok¡Å¾e pÅ™emÄ›nit dost na placen­ z¡kazn­ků? Jsou vaÅ¡e prodejn­ č­sla, kde chcete? M¡te m­sto elektronickho obchodu, ale jeÅ¡tÄ› neudÄ›lali čas na zlepÅ¡en­ designu?

Než budete tr¡vit bohatstv­ na z­sk¡n­ provozu, chcete se ujistit, že v¡Å¡ design webu neuv¡d­ z¡kazn­ky. Projektov¡n­ webov½ch str¡nek eCommerce je kniha, kter¡ v¡m Å™ekne, jak upgradovat uživatelsk zkuÅ¡enosti. Poskytuje v¡m 66 pokynů o tom, jak nejlpe použ­vat každ½ prvek na každm kroku online nakupov¡n­.

Tato kniha je v½sledkem desetilet­ v hodnotÄ› ux designu zkuÅ¡enost­, a nÄ›kolik let str¡ven½ch konzultac­ s Å¡irokou Å¡k¡lou různ½ch ecommerce startupů. Je založen na znalostech z­skan½ch z dat chov¡n­ uživatelů a provozov¡n­m mnoha různ½ch testů použitelnosti. Ř­k¡ v¡m, co pracuje ve skutečnosti, ne teoreticky.

Rychl½ průvodce referenčn­m designem

 • rozdÄ›lit do pÄ›ti kapitol, kter odr¡Å¾ej­ trycht½Å™ eCommerce, pokr½vaj­c­ pÅ™ist¡vac­ str¡nku, v½pisy, str¡nku produktu, pokladn­ tok a dalÅ¡­ rady;
 • PÅ™edloženo jako 66 pokynů, kter pokr½vaj­ vÅ¡echny prvky zkuÅ¡enosti uživatele z kopie na vol¡n­ na akci;
 • Každ¡ pokyny je prezentov¡na na jedinm rozÅ¡­Å™en­, aby v¡m umožnil rychle a snadno str¡vit obsah;
 • Každ¡ pokyny pÅ™ich¡z­ s dalÅ¡­m čten­m: odkaz na čl¡nek d¡vaj­c­ v½zkum nebo v­ce podrobnost­ o tmatu;
 • kniha obsahuje 50 ilustrac­ s dr¡tov½m dr¡tem, aby se vizu¡lnÄ› vyjadÅ™oval (a jak ne) k dosažen­ poradenstv­;
 • Zaveden­ kapitoly definuj­ požadavky na každou č¡st webu, spolu s t­m, jak měř­te ºspÄ›ch;
 • NÄ›kter pokyny jsou or¡mov¡ny jako ot¡zky pro v¡s a vaÅ¡e str¡nky, kter budou zv¡Å¾it (jak se mohou mÄ›nit odpovÄ›di).

Tepl½ v­tr digitalizace hraje svou roli pÅ™i pÅ™ij­m¡n­ každho podnik¡n­ online. Jsou-li podnikov podniky prod¡vat bal­Äky dle držen­ použit­, produktov podniky mohou prod¡vat sv v½robky pÅ™­mo na trhu. Takže, pokud pl¡nujete zač­t podnik¡n­ e-ocas, můžete jej spustit kdekoli bez obav o vaÅ¡e geografick um­stÄ›n­. / p >.

I když nemus­te m­t fyzick½ obchod, mus­te m­t nÄ›jakou pÅ™­tomnost, abyste vytvoÅ™ili důvÄ›ru sv½ch z¡kazn­ků. Statick¡ str¡nka mohou sloužit ºÄelu budov¡n­ důvÄ›ry, ale nebudete moci pÅ™edvst sv v½robky tam. Když z¡kazn­ci prozkoumaj­ vaÅ¡e produkty, protože mohou dÄ›lat na fyzick½ch v½vodech, budou cht­t kontaktovat v¡s k n¡kupu. Jinak mohou opustit vaÅ¡e str¡nky a navigovat do jin½ch podniků. / p >.

Elektronick½ obchod webov str¡nky Design & Development Deal s navrhov¡n­m webov½ch str¡nek, kde z¡kazn­ci mohou zkontrolovat produkty, prozkoumat variace a odhl¡sit se na nejlepÅ¡­ nab­dku. Skutečn¡ transakce platby se stane ve vaÅ¡em obchodÄ› a obdrž­te jej na svm ºÄtu bez zprostÅ™edkovatelů. Můžete pÅ™idat dalÅ¡­ režimy platby, stejnÄ› jako triky flexibility, aby se v¡Å¡ obchod ºspÄ›ch. Chcete-li nab­dnout sv½m z¡kazn­kům, jako prod¡vaj­c­mu, se budete snažit o různ webov str¡nky projektov¡n­ a možnosti v½voje webu. / p >.

Ačkoli elektronick½ obchod design a v½voj webov½ch str¡nek eCommerce jsou dva term­ny zamÄ›nitelnÄ› použ­van, maj­ m­rn½ rozd­l. Konstrukce obchodu je o v½bÄ›ru prvků n¡vrhu, kter mohou v¡Å¡ obchod pÅ™itom atraktivit, aby ho obr¡til k prodeji. Vzhledem k tomu, že v½voj webov½ch str¡nek elektronickho obchodu buduje v¡Å¡ obchod od nuly a pÅ™id¡v¡ vÅ¡echny funkce dle VaÅ¡eho v½bÄ›ru. Pro v½voje zak¡zkovho obchodu potÅ™ebujete pomoc projektů UI / UX navrhnout uspoÅ™¡d¡n­ webov½ch str¡nek a z­skat schv¡len­ pro rozvoj. Pak mohou v½voj¡Å™i elektronickho obchodu utvoÅ™it v¡Å¡ obchod na z¡kladÄ› tohoto uspoÅ™¡d¡n­ a pÅ™idat dalÅ¡­ funkce. / p >.

Jak z­skat webov str¡nky eCommerce navrženo?

v současnosti, vytv¡Å™en­ obchodu elektronickho obchodu nen­ tak složit½. V z¡vislosti na počtu funkc­, kter chcete, investice, kterou můžete udÄ›lat, a ºsil­, kter chcete d¡t, můžete vybrat platformu podle svho v½bÄ›ru. / p >.

Když nem¡te efektn­ rozpočet a m¡te trochu technick½ch znalost­, můžete zkontrolovat otevÅ™en platformy CMS CMS vybudovat svůj design z nuly. V tomto pÅ™­padÄ› mus­te investovat svůj čas a pen­ze jak navrhnout obchod eCommerce. Tmata a pluginy mohou pÅ™idat do vaÅ¡eho rozpočtu, pokud je chcete upgradovat na lepÅ¡­ zkuÅ¡enosti. / p >.

Pokud chcete z­skat pÅ™izpůsoben webov str¡nky určen pro vaÅ¡e podnik¡n­, ale nechcete spravovat vÄ›ci sami, mus­te se pÅ™ipojit k v½voj¡Å™i webov½ch str¡nek eCommerce. Můžete najmout v½voj¡Å™e na voln noze nebo se pÅ™ipojit k IT společnosti, kteÅ™­ maj­ zvukov portfolio projektov¡n­ elektronick½ch obchodů pro podniky. / p >.

o autorovi

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› odesl¡n­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data. / p >.

 • PÅ™ehled
 • Uživatelsk testov¡n­
 • PÅ™izpůsoben½ uživatelsk½ v½zkum
 • Expertn­ recenze
 • Team trnink
 • Intenzivn­ aplikovan workshopy
 • Keynote meaking

Pokud jste vlastn­kem str¡nek (nebo spravujete tyto str¡nky), pros­m, whitelist vaÅ¡e IP nebo pokud si mysl­te, že tento blok je chyba, otevÅ™ete pros­m letenku na podporu a ujistÄ›te se, že zahrnout podrobnosti bloků (zobrazen v Pole n­Å¾e), takže v¡m můžeme pomoci pÅ™i odstraňov¡n­ problmů.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.