Apple podcasty nyní má podporu pro webové vložky

Nemůžete přistupovat k captivatefm

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› pÅ™edložen­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data.

Co mohu udělat, abych to vyřešil?

Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spustil bezpečnostn­ upozornÄ›n­ a zablokoval pÅ™­stup k tto str¡nce. To by mohlo b½t proto, že jste odeslali pÅ™­kaz SQL, určit slovo nebo fr¡zi nebo neplatn¡ data. Pokud se to stalo, vytvoÅ™te soubor archivace HTTP (postupujte podle tohoto kurzu) s reprodukovan½m problmem a odeÅ¡lete soubor do USA. Rayid: 6620E53E3C6E36E8 IP: 190.43.87.184

Acesso Negado   p¡gina

Uma a§£o realizada por vocª disparou um alerta de Seguran§a e bloquea seu Acesso   P¡gina. ISSO POODE ACONTECER PORIQUE VOCE ENVIOU UM COMANDO SQL, UMA Palavra OU FREESIFIEFICA OU DADOS INVLIDOS. SE ISSO Continuar Acontecendo, Crie Um Arquivo de Arquivo Morlo HTTP (Siga Esse tutori¡l) COM UMA reproduk£o do problematiky E Envie o ARQUIVO PARA A GENTE.

el Acceso a esta p¡gina ha Sido denegado

UNA ACCI“N QUE ACABA DE Realizar Activ³ Una Alerta de Seguridad Y Bloque³ Su Acceso a Esta P¡gina. Podr­a Ser Debido Que Envi³ Un Comando SQL, Una Cierta Palabra o frase, O DATOS No V¡lidos. SI SIGUE OCURIENDO, Cree Un Archivo de ALMACENAMIENTO HTTP (SIGA ESTE TUTORIAL) CON EL Problema Reproducido y Env­menos el Archivo.

Zugriff auf diese seite verweigert

Eine Aktion, Die Sie Soeben Ausgefhrt Haben, Hat Eine Sicherheitswarnung Ausgelst. Ihr Zugriff auf diese seite wurde blockiert. Mglicherweise Haben Sie Einen SQL-Befehl, Ein Bestimmtes Wort, Einen Bestimmten Ausdruck Oder Ungltige Daten Eingereicht. Wenn Dies Andauert, Erstellen Sie Eine HTTP-Archivdatei (Anweisungen Hier), in der das Produkt reprodukziert Wird, und Senden Sie Sie Dann An uns.

Každ¡ webov¡ str¡nka epizoda m¡ zvukov½ pÅ™ehr¡vač pro streamov¡n­ pomoc­ tlač­tka ke stažen­. JednoduÅ¡e kliknÄ›te na 'Play' na zvukovm pÅ™ehr¡vači, abyste poslouchali online, nebo si st¡hnÄ›te podcast do poč­tače. Po dokončen­ stahov¡n­ můžete jej otevÅ™­t pomoc­ pÅ™ehr¡vače mdi­.

  • Home
  • Z¡bava
  • ZBAVA ZBAVY
  • Apple podcasty pÅ™id¡v¡ podporu pro webov vložky, k dispozici s reaguj­c­m hr¡Äem

Apple podcast pÅ™ehr¡vač může zobrazit jednotliv¡ epizoda, nebo zobrazovat v­ce epizod

  • Apple podcasty mohou b½t nyn­ zapuÅ¡tÄ›ny na webu
  • Å ­Å™ka pÅ™ehr¡vače se automaticky rozÅ¡­Å™­ o pÅ™izpůsoben­ rozložen­
  • pÅ™ehr¡vač Apple podcastu m¡ k dispozici ovl¡dac­ prvky pÅ™ehr¡v¡n­

od Jason Snell

Jsem ºÄastn­kem nÄ›kolika programů členstv­ podcastu, kter mi poskytnou důležitou č¡st­ mho pÅ™­jmu. SamozÅ™ejmÄ› SamozÅ™ejmÄ›, že Apple je ozn¡men­ o svm novm programu Apple podcasts pÅ™edplatn hit trochu bl­Å¾e k domovu než vÄ›tÅ¡ina produktov½ch ozn¡men­ společnosti Apple.

Teď, když jsem mÄ›l t½den pÅ™em½Å¡let o ozn¡men­, m pocity o službÄ› jsou lepÅ¡­ v centru pozornosti, ale jsou st¡le v rozporu. Apple podcasty pÅ™edplatn maj­ hodnÄ› j­t na to - ale jeho omezen­ posiluj­, že to je opravdu jen prvn­ pokus. HorÅ¡­, Apple podcasts pÅ™edplatn zdůrazňuje, jak nÄ›kter z Apple App Store z¡sad efektivnÄ› pruhu jak½koliv jin½ podcast app v½voj¡Å™ z konkurence s apple.

Podcast posluchače poslouchaj­ podcasty

NejdůležitÄ›jÅ¡­m znakem pÅ™edplatnho Apple podcasts je, že se setk¡ s lidmi, kde žij­. Snad nejdůležitÄ›jÅ¡­ lekce, kterou jsem se naučil ve v­ce než deseti letech podcastingu, je to pro vÅ¡echny vaÅ¡e pÅ™­tomnost na webu, na soci¡ln­ch mdi­ch, v e-mailu, nebo v soukrom½ch komunikačn­ch kan¡lech, jako je Slack a Discord, jedin nejlepÅ¡­ m­sto k dosažen­ podcastu Posluchači jsou pÅ™es podcast. Ne každ½ m¡ Facebook nebo Twitter nebo navÅ¡t­vit vaÅ¡e webov str¡nky, ale cel½ publikum podcastu poslouch¡ podcast.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.