Nejlepší photography Hosting

UdÄ›lali jsme prvn­ pades¡t, a pokračujeme v pÅ™­Å¡t­ch nÄ›kolika t½dnech, abychom pÅ™idali dalÅ¡­ pades¡t, aby se definitivn­ 100 nejvÄ›tÅ¡­ch fotografick½ch webov½ch str¡nek na svÄ›tÄ›, kter budou odesl¡ny do tisku.

PÅ™iÅ¡li jsme s bodovac­m systmem založen½m na jedinečn½ch n¡vÅ¡tÄ›vn­ků na webov½ch str¡nk¡ch, designu, poskytov¡n­ obsahu, žebÅ™­Äku Google a různ dalÅ¡­ metriky. Ale trochu jako v½bÄ›r vaÅ¡ich obl­ben½ch fotografi­, tam je vždy kropen­ subjektivity.

Takže tyto str¡nky nemus­ b½t okamžitÄ› dobÅ™e zn¡my - vÅ¡ichni začnou nÄ›kde. A r¡di jsme vaÅ¡e pomoc odhalit ty tajn drahokamy čekaj­c­ na to, že se nach¡zej­ v nejvzd¡lenÄ›jÅ¡­ch roz­ch internetu.

Jak doporučit webov str¡nky skvÄ›l fotografie

doporučit v¡Å¡, nebo skvÄ›l zahradnick webov str¡nky, kter zn¡te - použijte pros­m pole koment¡Å™e n­Å¾e, v pÅ™­Å¡t­ch dvou t½dnech, a jednoduÅ¡e n¡m poskytnout stručn½ popis, proč by webov str¡nky mÄ›ly b½t zahrnuty, s odkaz.

Definitivn­ seznam bude zveÅ™ejnÄ›n konečnÄ› v polovinÄ› srpna a vyd¡n na tiskov dr¡ty glob¡lnÄ›. V­me, že jsme již odkryli nÄ›jak skutečn poklady, a pravdÄ›podobnÄ› tak vynechali nÄ›kter - tak pros­m, doporučujte!

Města

Apug je nejlepÅ¡­m svÄ›tov½m zdrojem pro informace o analogovm / filmovm fotografov¡n­, alternativn­ proces, tisk, atd. Ano, je st¡le jeÅ¡tÄ› spousta z v¡s bojuje s pÅ™­livovou vlnou digit¡ln­ho moru

bbc novinky v obrazech

NejlepÅ¡­ fotografie webov½ch str¡nek jsou vybr¡ny pro zcela různ¡ kritria. Existuj­ miliony webov½ch str¡nek, t½kaj­c­ se fotografie. VÄ›tÅ¡ina z nich jsou osobn­ webov str¡nky, ve vlastnictv­ jednotliv½ch fotografů. Tyto str¡nky jsou určeny pro pÅ™­mou propagaci vlastn­ho podnik¡n­. Tyto dynamick webov str¡nky jsou nejlepÅ¡­ z hlediska zobrazen­ fotografick½ch dovednost­ autora, a pomůže v¡m, pokud mus­te naj­t fotograf pro zad¡n­.

ÄŒlovÄ›k potÅ™ebuje porozumÄ›t technick a inžen½rsk č¡sti fotografie a kamery. To n¡m pomůže provozovat vybaven­ a můžeme m­t mnohem lepÅ¡­ kontrolu nad nat¡Äen­m. Existuj­ tis­ce dobr½ch webov½ch str¡nek, kter na toto tma poskytuj­ dobr tipy a n¡vrhy. Můj digit¡ln­ fotografick½ klub je jedn­m z nich, kde se snaž­me zakr½t cel½ pÅ™edmÄ›t, ale mus­me pokračovat v aktualizaci naÅ¡ich str¡nek, protože st¡le v­ce a v­ce technologicky z¡lohov vybaven­ pÅ™ich¡z­ na trh. UpÅ™­mnÄ› Å™ečeno, potÅ™ebujeme vaÅ¡i pomoc. Pokud jste na tomto tmatu pÅ™idali nÄ›kolik tipů a čl¡nků.

KromÄ› technick½ch tmat nab­z­me platformu pro nadch¡zej­c­ modely, kteÅ™­ potÅ™ebuj­ pÅ™est¡vku v komerčn­ch modelovac­ch ºkolech. Tato služba je zdarma, ale lze použ­t naÅ¡i placenou službu jako prmiov½ člen, a už­vat si dalÅ¡­ch v½hod.

NÄ›kter z nejlepÅ¡­ch webov½ch str¡nek fotografi­ prod¡vaj­ voln fotografie. Tyto str¡nky maj­ sbÄ›r milionů kvalitn­ch fotografi­, kter jsou k dispozici pro velmi rozumnou rychlost. Jako fotograf, můžeme nahr¡t naÅ¡i tvůrč­ pr¡ci a z­skat dobr½ zbytkov½ pÅ™­jem z tÄ›chto str¡nek.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.