Velký přehled mobilních a webových návrhů trendů začít 2020

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› pÅ™edložen­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data.

Co mohu udělat, abych to vyřešil?

Jak hlavn­ webov str¡nky trendy 2021 mus­te zv¡Å¾it? Na vysoce konkurenčn­m trhu, jako je digit¡ln­, je důležit pÅ™edpokl¡dat zmÄ›ny a naučit se pÅ™izpůsobit jim. Z­skejte 15 webov½ch trendů pÅ™­Å¡t­ho roku a setk¡v¡me se s desetilet­ plnÄ› ozbrojen½m!

# Progresivn­ webov aplikace (pwa)

Progresivn­ webov aplikace (nebo pwa) nejsou fenomnem tohoto roku. Technologie vÅ¡ak z­skala modern­ v½voj¡Å™e a pozornost investorů d­ky svmu potenci¡lu k prov¡dÄ›n­ vysoce kvalitn­ch uživatelsk½ch zkuÅ¡enost­ v bl­zkosti nativn­ aplikace.

V roce 2019 bylo s mobiln­mi zaÅ™­zen­mi 65% online n¡kupn­ch objedn¡vek prostÅ™ednictv­m webov½ch str¡nek. Pwa je rostouc­ webov½ trend umožňuje uživatelům zobrazit sv obl­ben webov str¡nky na mobiln­ webov½ prohl­Å¾eč nebo ploÅ¡e a bez stažen­ speci¡ln­ch aplikac­ nebo poč­tačov½ch programů. Pwas v roce 2021 bude naps¡n s HTML a CSS, JavaScriptem, reagovat nebo ºhlovou. KromÄ› skvÄ›l½ch uživatelsk½ch zkuÅ¡enost­ a bez nutnosti programů by PWA mohla poslat ozn¡men­ a poskytnout uživatelům s pÅ™­stupem do mezipamÄ›ti obsahu.

Pro koho tyto nejnovÄ›jÅ¡­ technologie webov½ch str¡nek mohou b½t důležit? E-commerce, zpravodajsk platformy, společnosti s n­zk½mi rozvojov½mi rozpočty, a ti, kteÅ™­ by chtÄ›li dos¡hnout vÄ›tÅ¡­ho publika, aniž by to ztratili na stahov¡n­ aplikac­, by mÄ›ly b½t velmi pozorn. To je tak pravda, že PWA může zmÄ›nit pen­ze algoritmy v App Store a Google hr¡t tržn­ svÄ›t, kde by placen aplikace mÄ›ly sd­let zisky s aplikačn­mi agreg¡tory.

# UmÄ›l¡ inteligence a roboty

Co vypad¡ budoucnost v½voje webu? To je věřil mnoho toho, že pÅ™­Å¡t­ rok bots se stanou v­ce sebevÄ›dom­ a budou snadno odpov­dat potÅ™eb¡m a chov¡n­ konkrtn­ho uživatele. To znamen¡, že 24/7-operačn­ roboty budou moci nahradit manažery podpory a uÅ¡etÅ™it n¡klady na mnoho společnost­.

Obrovsk společnosti b2c již využ­vaj­ technologii sloužit sv½m z¡kazn­kům - ofici¡ln­ str¡nky chatboty uvnitÅ™ facebook messenger, whatsapp a skype jsou dobr pÅ™­klady. Bot může b½t tak integrov¡n do PWA, běžn½ch webov½ch str¡nek, profesion¡ln­ch nebo dom¡c­ch zaÅ™­zen­ a jakkoli aplikace pÅ™ipojen k Internetu vyvinut komerčn­ společnost­.

vzestup bota bude tak ovlivňovat trendy ve webovm designu, zejmna ux jeden. V½znamn pokročil technologie AI a strojov učen­ vedlo k popt¡vce po virtu¡ln­ch asistentsk½ch n¡vrhů, což je nejen o vizu¡ln­ch zkuÅ¡enostech, nebo produktov½ch algoritmech, ale tak o užitečnm zvukovm designu.

o autorovi

SpotÅ™ebitel ne vždy rozumÄ›t technick½m ºkolům, kter podniky dÄ›laj­ nebo Å™eÅ¡en­, kterou pro nÄ› vytvoÅ™ili. Takže, Copywriters použ­vaj­ žargon, kter½ pÅ™ekl¡d¡ nÄ›co jako "Internet-pÅ™ipojen¡ zaÅ™­zen­ s v½početn­mi schopnostmi" do "Smartphone", "Smart hodinky" a "Smart Reproduktory".

NÄ›kter z tÄ›chto buzzwords se Å¡­Å™­ jako pož¡r a brzy se st¡v¡ nemožn naj­t značku nebo webov str¡nky, kter je nepouž­vaj­. Když se to stane, slova - a souvisej­c­ produkt nebo služba - se st¡vaj­ nesmysln½mi v mysl­ch spotÅ™ebitelů, protože každ½ Å™­k¡ totž.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.