Vybudovat sociální síť od Scratch JavaScript PHP MySQL

VytvoÅ™it webovou str¡nku

Zpr¡vy mohou pÅ™etečen­ pÅ™­bÄ›hů o gigantech soci¡ln­ch s­t­, jako je napÅ™­klad facebook a myspace, ale horda společnost­ dÄ›l¡ jejich nejlepÅ¡­ sn­Å¾it z¡kladn­ rysy tÄ›chto webov½ch str¡nek k pouh½m komodit¡m. Tyto up-and-comply společnosti poskytuj­ tzv. "White Label" soci¡ln­ s­tÄ› platformy, kter umožňuj­ sv½m z¡kazn­kům vybudovat sv vlastn­ soci¡ln­ s­tÄ› (často od nuly) a pÅ™izpůsobit tyto s­tÄ› do Å™ady ºÄelů. / p >.

MyÅ¡lenka b­lho označov¡n­ s­tÄ› je provst poskytovatel platformy co nejv­ce neviditeln½m uživatelům soci¡ln­ s­tÄ› a vytvoÅ™it s­Å¥ s identitou stavitele nebo z¡mÄ›rem. Zat­mco definice "soci¡ln­ch s­t­" se mohou liÅ¡it, soci¡ln­ s­tÄ› jsou prim¡rnÄ› definov¡ny prim¡rnÄ› člensk½mi profily a nÄ›jak½m obsahem uživatelsky generovanho obsahu. / p >.

Existuj­ zhruba tÅ™i typy společnost­, kter se objevily v prostoru soci¡ln­ch s­t­ b­lho Å¡t­tku. Prvn­ poskytuje hostovan, do-it-yourself Å™eÅ¡en­, se kterou mohou z¡kazn­ci z velk č¡sti bodovat a kliknout na cestÄ› k zbrusu nov soci¡ln­ s­ti. Společnosti tohoto typu interaguj­ minim¡lnÄ› se sv½mi z¡kazn­ky a sp­Å¡e se zaměřuj­ na poskytov¡n­ n¡strojů pro vytv¡Å™en­ s­t­, kter vyžaduj­. / p >.

jsme si vzali vzorek devÄ›t z tÄ›chto společnost­ - Ning, kickapps, crowdvine, coldon, kolektivn­x, mÄ›. Om, Peopleaggregator, Saystack a oneite - to vÅ¡e poskytuj­ zdarma z¡kladn­ služby a pÅ™ezkoumali je individu¡lnÄ› n­Å¾e. Zahrnuli jsme tak graf na pr¡va shrnuj­c­ vÅ¡echny nab­dky tÄ›chto společnost­. Z¡počet za poč¡tečn­ v½zkum tÄ›chto společnost­ jde do Jeremiah Owyang, kter½ sestavil komplexn­ seznam služeb soci¡ln­ch s­t­ b­lho Å¡t­tku. / p >.

Druh½ typ společnosti poskytuje soci¡ln­ s­Å¥ov½ software pro stažen­ a instalaci na server. TÅ™et­ typ funguje velmi ºzce s klienty, aby vybudovali soci¡ln­ s­Å¥ na z¡kladÄ› jejich potÅ™eb. Tyto společnosti by mohly suit vaÅ¡e potÅ™eby mnohem lpe než jakkoli služby do-it-yourself soci¡ln­ s­tÄ›, takže budete cht­t zkontrolovat společnosti, jako je soci¡ln­ platforma (personalizovan¡ služba) nebo phpfox (stahovateln Å™eÅ¡en­). VezmÄ›me si hlubÅ¡­ pohled na tyto služby v č¡sti 2 tohoto pÅ™­spÄ›vku. / p >.

Z služebn­ch služeb, kter jsme pÅ™ezkoumali n­Å¾e, zjistili jsme, že Ning poskytuje nejlepÅ¡­ platformu pro vytvoÅ™en­ dobr½ch sofistikovan½ch soci¡ln­ch s­t­ s minim¡ln­m ºsil­m. Kickapps poskytuje nejlepÅ¡­ platformu pro integraci komponenty soci¡ln­ch s­t­ do st¡vaj­c­ch webov½ch str¡nek. Crowdvin a Haystack jsou životaschopn½mi možnostmi pro organizace, kter hledaj­ jednoduch soci¡ln­ s­tÄ›, kter zlepÅ¡uj­ osobn­ komunikaci online. Kolektivn­x je nejvhodnÄ›jÅ¡­ pro existuj­c­ skupiny, kter chtÄ›j­ spolupracovat online. A Civloon poskytuje slibn hybridn­ Å™eÅ¡en­ s možnost­ sd­len½mi obÄ›ma Ning, tak kickappy. / p >.

Standardn­ bal­Äek Ning umožňuje pobočk¡m stavÄ›t bez n¡kladovÄ› podporovan s­t­ s podporou reklamy se vÅ¡emi funkcemi, kter nab­zej­. To znamen¡, že proces pro nastaven­ bodu a kliknut­, ve kterm je affiliate vybere tma, vylepÅ¡uje v½stupky a načte funkce, jako jsou fotografie, videa, skupiny a blogov¡n­. BÄ›hem nÄ›kolika minut, affiliate vytvoÅ™il impozantn­, plnÄ› vybaven½ (i když sp­Å¡e sp­Å¡e cookie-cutter) s­tÄ›, kter¡ je pÅ™ipravena pÅ™ijmout svou prvn­ d¡vku členů, kter lze pozvat e-mailem nebo ID NING. / p >.

Zat­mco platforma Ning může b½t provedena tměř zcela neviditeln¡ odstranÄ›n­m horn­ č¡sti panelu n¡strojů Ning a maskov¡n­m adresy URL, vÅ¡echny s­tÄ› poÅ™¡dan Ning sd­lej­ stejnou uživatelskou z¡kladnu. Když se uživatel pÅ™ipoj­ k vaÅ¡­ s­tÄ› Ning jako člen, z­sk¡v¡ ID NING, kter½ pracuje se vÅ¡emi ostatn­mi s­tÄ›mi Ning. Na jedn stranÄ› tento systm usnadňuje proces, kter½m se uživatel zaregistruj­ pro v­ce než jednu s­Å¥. Na druh stranÄ› slouž­ jako neust¡l¡ pÅ™ipom­nka, že s­Å¥ je vlastnÄ› hostov¡na b­l½m labelem soci¡ln­ s­tÄ› platformy. Mnoho poboček v¡m nevad­ tomuto systmu vůbec, ale jin­, kteÅ™­ chtÄ›j­ zcela značky, jejich komunita, bude to považovat za Å¡kodu. / p >.

kickApps tak poskytuje nejv­ce robustn­ sady n¡strojů pro vytv¡Å™en­ widgetů, kter½ je určen k tomu, aby pomohli pobočk¡m podporovat jejich s­tÄ› prostÅ™ednictv­m virovho marketingu. Widgety, kter pobočky vytvoÅ™­ s snadno použiteln½m ovl¡dac­m panelem zobrazen­ obsahu sd­len nebo vyr¡bÄ›n v určit s­ti a může b½t vložen na jin½ch webov½ch str¡nk¡ch nebo soci¡ln­ch s­t­ch. Tyto widgety Å™­d­ provoz do s­tÄ› něč­ s­t­ t­m, že kan¡lem každho, kdo interaguje s widgetem zpÄ›t do s­tÄ›, ze kter pÅ™ijde. / p >.

KickApps 4 000 s­t­ může b½t bledÄ› ve srovn¡n­ s 76,000 Ning 76,000, ale společnost se zd¡, že z­sk¡v¡ trakci, protože pokračuje v rolov¡n­ vlastnost­. Ned¡vno vydal v2. jeho platformy zlepÅ¡uje možnosti moderov¡n­ v platformÄ› a navrhuje, aby společnost se stÄ›hovala smÄ›rem k poskytov¡n­ lepÅ¡­ch n¡strojů pro rychl a snadn pÅ™izpůsoben­, č­mž se konkurovat v­ce pÅ™­mo s NING pro z¡Å¡titu laiků. SoučasnÄ› se kickApps rozv­j­ rozs¡hl API (v současn dobÄ› v soukromm beta), kter½ by mÄ›l pos­lit svou prim¡rnÄ› roli poskytovatele služeb pro v½voj¡Å™e webu. / p >.

Pokud jste vlastn­kem str¡nek (nebo spravujete tyto str¡nky), pros­m, whitelist vaÅ¡e IP nebo pokud si mysl­te, že tento blok je chyba, otevÅ™ete pros­m letenku na podporu a ujistÄ›te se, že zahrnout podrobnosti bloků (zobrazen v Pole n­Å¾e), takže v¡m můžeme pomoci pÅ™i odstraňov¡n­ problmů.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.