Vytvoření citlivé webové stránky s WordPress

Nemůžete pÅ™istupovat k zač¡tečn­ku

Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› pÅ™edložen­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data.

Co mohu udělat, abych to vyřešil?

Pokud jste vlastn­kem str¡nek (nebo spravujete tyto str¡nky), pros­m, whitelist vaÅ¡e IP nebo pokud si mysl­te, že tento blok je chyba, otevÅ™ete pros­m letenku na podporu a ujistÄ›te se, že zahrnout podrobnosti bloků (zobrazen v Pole n­Å¾e), takže v¡m můžeme pomoci pÅ™i odstraňov¡n­ problmů.

co je wordpress?

WordPress je velmi popul¡rn­ bezplatn½ software pro spr¡vu obsahu (tak volal CMS), kter½ můžete použ­t k vytvoÅ™en­ webov½ch str¡nek. V současn dobÄ› použ­v¡ v­ce než 30% webov½ch str¡nek na webu (Zdroj) a s­ly lokalit jako různ jako v New York Times, mal firmy, blogy, e-commerce obchody nebo institucion¡ln­ str¡nky.

Jak mohu vytvoÅ™it sv webov str¡nky wordpress?

NicmnÄ›, budete muset zakoupit n¡zev webovho domny, a pokud nem¡te svůj vlastn­ server, pÅ™ihlaste se k odbÄ›ru pl¡nu hostingu, kter½ v¡s bude st¡t p¡r dolarů nebo eur mÄ›s­ÄnÄ› pro z¡kladn­ Pl¡n, kter½ je obvykle dost spustit hostov¡n­ webov½ch str¡nek. Zde je seznam doporučen½ch webhost.

Když instalujete wordpress, budete moci vybrat voln tma v panelu motivu. Po jejich testov¡n­ je vÄ›tÅ¡ina uživatelů WordPress zakoup­ tma prmiov, kter obecnÄ› nab­z­ lepÅ¡­ design a v­ce vlastnost­ pÅ™izpůsoben­ než voln.

Mus­m b½t v½voj¡Å™em použ­vat wordpress?

Ne. WordPress nebude vyžadovat ž¡dn konkrtn­ technick dovednosti, kter v¡m umožn­ vytvoÅ™it sv webov str¡nky. Je to jednoduch použ­t, ale samozÅ™ejmÄ› to bude trvat nÄ›kolik hodin, než se stanete 100% obezn¡mit s rozhran­m a různ možnosti nab­zen softwarem.

Kde naj­t spr¡vn informace?

Když zač­n¡ wordpress, může b½t obt­Å¾n naj­t spr¡vn informace o tom, jak dÄ›lat jednoduch vÄ›ci, jako je pÅ™id¡n­ miniatury na pÅ™­spÄ›vek nebo vytv¡Å™en­ menu. A může b½t jeÅ¡tÄ› složitÄ›jÅ¡­, když zjist­te miliony (ano miliony) str¡nek o wordPress: blogy, konzultace, videa, pluginy, motivy.! Proto je důležit udržet z¡klady na mysli, a z­skat informace ze spr¡vnho zdroje.

Zač¡tečn­ka Wordpressorg mus­te pÅ™eč­st

N¡sleduj­c­ zdroje jsou v½bÄ›rem nejdůležitÄ›jÅ¡­ch wordpress lekce, kterou budete muset č­st. VÅ¡ichni jsou publikov¡ni a aktualizov¡ni na wordpress.org, v¡Å¡ nejspolehlivÄ›jÅ¡­ zdroj informac­ o ordpresi.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.