Rozhodování mezi reagujícími webovými nebo nativními aplikacemi

Reagovat reaguj­c­ design umožňuje v½voj¡Å™Å¯m vytv¡Å™et aplikace, kter mohou odpov­dat jejich obsahu na z¡kladÄ› faktoru formul¡Å™e zaÅ™­zen­. Pomoc­ Quantum SuisLizer můžete vyvinout mobiln­ nativn­, tablety a desktopov webov aplikace, kter jsou citliv v pÅ™­rodÄ›.

reagovat přehled webovho designu

Reaguj­c­ web design je pÅ™­stup k vytv¡Å™en­ webov½ch str¡nek, kter využ­v¡ flexibiln­ rozvržen­, flexibiln­ obrazy a kask¡dov styl mdi­ (CSS) medi¡ln­ch dotazů. C­lem citlivho webovho designu je vybudovat webov str¡nky, kter mohou detekovat velikost obrazovky uživatele a orientace uživatele a potom odpov­daj­c­m způsobem mÄ›nit rozložen­. Reagovat web design je o použit­ HTML a CSS, aby se automaticky zmÄ›nil velikost, skr½t, Shrink, Shrink, nebo zvÄ›tÅ¡en­ webov str¡nky, aby bylo vypadat dobÅ™e na vÅ¡ech zaÅ™­zen­ch (desktopy, tablety a telefony).

z kvantovho vizualizačn­ho v8 d¡le, reaguj­c­ funkce webovho designu byla implementov¡na v kvantovÄ› vizualize. PÅ™i zmÄ›nÄ› velikosti obrazovky webovho prohl­Å¾eče se obsah v prohl­Å¾eči zmÄ›n­ na z¡kladÄ› n¡vrhu velikosti. Pomoc­ citlivho n¡vrhu můžete navrhnout webovou str¡nku pro různ faktory formul¡Å™e v jedinm FlexForm.

Pozn¡mka: Progresivn­ webov¡ aplikace (PWA) působ­ jako progrese reaguj­c­ webov aplikace. NapÅ™­klad, pokud m¡te webovou str¡nku (webov¡ str¡nka / webov¡ aplikace), kter¡ je mobiln­ reaguj­c­, můžete využ­t nov funkce podporovan modern­mi webov½mi prohl­Å¾eči, aby bylo progresivn­ webov¡ aplikace. DalÅ¡­ informace o progresivn­ch webov½ch aplikac­ch naleznete zde.

z digit¡ln­ho k analogu: studium autenticity na webu

Pojďme se ponoÅ™it do toho, co m¡ pwa vlastnÄ›: CMS, r¡mec a webov str¡nky jazyků, kter maj­ schopnost b½t v­ce aplikac­ - znamen¡, že uživatel budou m­t pÅ™­stup k funkc­m, jako jsou push ozn¡men­, jednoduch½ Ikona domovsk obrazovky, schopnost spustit na cel obrazovce, UIS s animace 60fps, atd v nÄ›kter½ch pÅ™­padech, prohl­Å¾eče jsou dokonce aktivnÄ› proch¡zen­ pÅ™i hled¡n­ pwas pÅ™idat do vlastn­ch aplikac­ obchodů (pÅ™i pohledu na v¡s, bing).

Proces pÅ™­stupu PWA obvykle vypad¡ takto: Uživatel pÅ™istupuj­ k webu prostÅ™ednictv­m libovolnho prohl­Å¾eče a na podporovanm prohl­Å¾eči (Chrome, Firefox, Safari a sud½ okraj!) Zept¡ se uživatele, pokud chcete nainstalovat webov¡ aplikace na jejich domovskou obrazovku. To umožňuje uživatelům stahovat a obchod webov str¡nky na jejich zaÅ™­zen­ch (což pak aktualizuje se servisn­mi pracovn­ky v pozad­).

"Progresivn­" v Pwa znamen¡, že i když m¡ uživatel nepodporovan½ prohl­Å¾eč (tj. nebo jin velmi star prohl­Å¾eče), web st¡le je plnÄ› funkčn­ pro nÄ›, prostÄ› nedostanou progresivn­ vylepÅ¡en­.

  • Domain Name Registrace
  • pÅ™enos domny
  • Registrace soukrom domny
  • whois domny vyhled¡v¡n­
  • ZaÅ¡krtnut­ domny
  • levn n¡zvy domny
  • voln¡ domna Jmno

zak¡z¡no

My a tÅ™et­ strany, jako jsou naÅ¡e z¡kazn­ci, partneÅ™i a poskytovatel služeb použ­vaj­ soubory cookie a podobn technologie ("cookies") poskytovat a zajistit naÅ¡e služby, porozumÄ›t a zlepÅ¡it jejich v½konnost a sloužit pÅ™­sluÅ¡n½m reklam¡m (včetnÄ› ºloh) zapnuto a vypnuto LinkedIn. DalÅ¡­ informace naleznete v tmatu Politika cookie.

s velk½m počtem n¡vÅ¡tÄ›vn­ků st¡le v­ce pÅ™istupuj­c­ch k webov½m str¡nk¡m z mobiln­ch zaÅ™­zen­ a tablet, je nezbytn, aby vaÅ¡e webov str¡nky, obchodn­ a spotÅ™ebitelsk webov aplikace dobÅ™e vykresleny po cel½ch vÅ¡echny tyto formy faktory kromÄ› desktopu.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.