Chyba 522.

A Webov¡ str¡nka se skl¡d¡ z mnoha souborů: textovho obsahu, k³du, stylů, obsahu mdi­, a tak d¡le. Když budujete webov str¡nky, mus­te tyto soubory sestavit do rozumn struktury na m­stn­m poč­tači, ujistÄ›te se, že mohou mluvit mezi sebou, a dostat cel½ obsah hled¡te pÅ™­mo pÅ™ed t­m, než je nakonec nahr¡t na server. ŘeÅ¡en­ souborů diskutuje nÄ›kter problmy, o kter½ch byste mÄ›li b½t vÄ›domi, takže můžete nastavit rozumnou strukturu souborů pro vaÅ¡e webov str¡nky. / p >.

Kde by mÄ›l vaÅ¡e webov str¡nky ž­t v poč­tači?

 • Vyberte m­sto pro uložen­ projektů webov½ch str¡nek. UvnitÅ™ zvolenho m­sta vytvoÅ™te novou složku nazvanou webov projekty (nebo podobn). To je m­sto, kde budou vÅ¡echny vaÅ¡e webov str¡nky žij­.
 • uvnitÅ™ tto prvn­ složky, vytvoÅ™te jinou složku pro uložen­ sv prvn­ webov str¡nky. Zavolej to testovac­ m­sto (nebo nÄ›co v­ce imaginativn­ho).

Když pracujete na webu lok¡lnÄ› v poč­tači, mÄ›li byste m­t vÅ¡echny souvisej­c­ soubory v jedn složce, kter¡ odr¡Å¾­ strukturu publikovan½ch webov½ch str¡nek na serveru. Tato složka může ž­t kdekoli, kter½ chcete, ale mÄ›li byste ji d¡t nÄ›kde, kde jej můžete snadno naj­t, možn¡ na ploÅ¡e, ve sv domovsk složce, nebo v koÅ™enovm Å™¡dku pevnho disku. / p >.

Odložte na pouzdro a mezery

 • Mnoho poč­tačů, zejmna webov½ch serverů, rozliÅ¡uj­ velk¡ a mal¡ p­smena. Tak napÅ™­klad, pokud d¡te obr¡zek na sv½ch webov½ch str¡nk¡ch na zkuÅ¡ebn­ str¡nce / myimage. pg a pak v jinm souboru se snaž­te vyvolat obr¡zek jako testovac­ m­sto / myimage. PG, to nemus­ fungovat.
 • prohl­Å¾eče, webov servery a programovac­ jazyky neust¡le zpracov¡vaj­ mezery. Pokud napÅ™­klad použ­v¡te mezery ve vaÅ¡em n¡zvu, nÄ›kter systmy mohou lčit n¡zev souboru jako dva n¡zvy souborů. NÄ›kter servery nahrad­ oblasti ve vaÅ¡ich n¡zvech souborů s "% 20" (znakov½ k³d pro mezery v URI), což m¡ za n¡sledek rozbit vÅ¡echny odkazy. Je lepÅ¡­ oddÄ›lit slova s ​​pomlčkami, sp­Å¡e než podtrž­tka: můj soubor. TML vs. my_file. TML.

Dnes budeme ps¡t a uložit n¡Å¡ prvn­ soubor CSS. ZačnÄ›me otevÅ™en­m programu pro ºpravu textu. Pokud jste v poč­tači Microsoft Windows, otevÅ™ete program s n¡zvem Pozn¡mkov½ blok (podržte kl¡vesu Windows na kl¡vesnici a stisknÄ›te R, pak zadejte Pozn¡mkov½ blok a stisknÄ›te ENTER). Pokud použ­v¡te poč­tač Macintosh, spusÅ¥te aplikaci s n¡zvem "TextEdit" (kter¡ naleznete ve složce Apps). / p >.

Pojďme napsat n¡Å¡ prvn­ kousek CSS

N¡Å¡ nov½ soubor CSS je bezcenn½, pokud jej nepoužijeme na webovou str¡nku. VytvoÅ™me rychlou str¡nku HTML pro tuto lekci. VytvoÅ™it nov½ pr¡zdn½ soubor v programu Pozn¡mkov½ blok (nebo textedit) a pÅ™idejte n¡sleduj­c­ k³d:

tutori¡ly

viz porozumÄ›n­ techniky pro kritria ºspÄ›ch WCAG pro důležit informace o využit­ tÄ›chto informativn­ch technik a jak se t½kaj­ normativn­ WCAG 2. šspěšn¡ kritria ºspÄ›chu. Sekce použitelnosti vysvÄ›tluje rozsah techniky a pÅ™­tomnost technik pro konkrtn­ technologie neznamen¡, že technologie může b½t použita ve vÅ¡ech situac­ch vytv¡Å™et obsah, kter½ splňuje WCAG 2.. / p >.

Použitelnost

 • prov¡dÄ›t smyslupln transformace struktury založen na existuj­c­ struktuÅ™e obsahu, jako je napÅ™­klad otočn sekce nebo generov¡n­ seznamu sekc­ nebo seznam odkazů.
 • podpora interakce s obsahem na z¡kladÄ› struktur¡ln­ch charakteristik, kter nemohou b½t stanoveny pomoc­ asistenčn­ch technologi­ na z¡kladÄ› samotn½ch prezentačn­ch informac­. NapÅ™­klad může b½t ž¡douc­ poskytnout speci¡ln­ interakce se seznamy uveden­m počtu položek seznamu nebo pÅ™eskakov¡n­ až do konce, ale to je možn pouze v pÅ™­padÄ›, že struktura seznamu je k³dov¡na kromÄ› prezentace seznamu.
 • ZmÄ›nit prezentaci obsahu nahrazen­m alternativn­ch prezentačn­ch pravidel pÅ™ipojen½ch ke strukturn­m vlastnostem.

psan­ css t­mto způsobem může vyvolat hezkou viscer¡ln­ reakci ze spousty v½voj¡Å™Å¯, takže bych r¡d vysvÄ›tlil, jak jsem se dostal do tohoto bodu a sd­let nÄ›kter z lekc­ a postÅ™ehy, kter jsem zvedl cesta.

f¡ze: "smantick" css

Pokud jste vlastn­kem str¡nek (nebo spravujete tyto str¡nky), pros­m, whitelist vaÅ¡e IP nebo pokud si mysl­te, že tento blok je chyba, otevÅ™ete pros­m letenku na podporu a ujistÄ›te se, že zahrnout podrobnosti bloků (zobrazen v Pole n­Å¾e), takže v¡m můžeme pomoci pÅ™i odstraňov¡n­ problmů.

 • Prohl­dka ZačnÄ›te zde pro rychl½ pÅ™ehled webu
 • n¡povÄ›dy Centrum n¡povÄ›dy Podrobn odpovÄ›di na vÅ¡echny dotazy, kter můžete m­t
 • meta diskutovat o fungov¡n­ a politik¡ch Z tohoto webu
 • O n¡s DalÅ¡­ informace o pÅ™etečen­ z¡sobn­ku Společnost
 • Obchod se dozv­te v­ce o naj­m¡n­ v½voj¡Å™Å¯ nebo vys­l¡n­ reklam s USA

Stack Exchange S­Å¥ se skl¡d¡ z 177 Q & A komunit, včetnÄ› pÅ™etečen­ z¡sobn­ku, nejvÄ›tÅ¡­, nejv­ce důvÄ›ryhodnÄ›jÅ¡­ online komunity pro v½voj¡Å™e se učit, sd­let sv znalosti a budovat svou kariru.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.