Úroveň nadpisu

Elektronick obchody byly investic­, kter by mohly dovolit pouze velk online podnikov podnikov korporace. Jako st¡le v­ce spotÅ™ebitelů nakupuje online, maloobchodn­ci i nad¡le prohldnout poklesy v obchodech v obchodech - proto se st¡v¡ nezbytn½m, aby stavÄ›li svou pÅ™­tomnost elektronickho obchodu a snaž­ se vr¡tit pod­l na trhu. Zat­mco tam jsou skvÄ›l platformy, kter kombinuj­ hostov¡n­, snadn použit­, servis a dokonce i bod prodejn­ch systmů, drtiv¡ vÄ›tÅ¡ina prodejců s vysok½m inventarizac­ implementovala Puronsov¡ platforma pro v½voj webov½ch str¡nek Magento jako jejich e-commerce Content Management System (CMS) k v½konn funkčnosti.

Co je to magento?

Magento je systm pro spr¡vu obsahu otevÅ™enho pro spr¡vu e-commerce (Magento CMS), pos­len­ pÅ™es 200 000 online maloobchodn­ků k dneÅ¡n­mu dni a vybr¡no 1 v každ½ch 4 online obchodech. Nab­z­ v½konn a flexibiln­ funkce, Intuitivn­ administrativn­ rozhran­ Magento poskytuje pokročil marketingov, optimalizace pro vyhled¡vače a n¡stroje pro Å™­zen­ katalogu pro Å™­zen­ vzhledu, obsahu a funkčnosti jedinečn½ch obchodn­ch požadavků každho maloobchodn­ka. V½voj webov½ch str¡nek Magento je navržen tak, aby byl zcela Å¡k¡lovateln½ a nab­z­ optim¡ln­ v½kon jako platforma pro ºspěšn inzerovat sv produkty a dramaticky zv½Å¡it n¡kupn­ zkuÅ¡enosti vaÅ¡ich z¡kazn­ků. K dispozici jsou aktu¡ln­ dvÄ› odliÅ¡n platformy pro v¡s, v z¡vislosti na vaÅ¡­ potÅ™ebÄ›:

vybaven½ svazkem funkc­, Magento Community Edition je otevÅ™en pro každho, kdo by upravil z¡kladn­ systm a v½voj¡Å™i mohou implementovat z¡kladn­ soubory a rozÅ¡­Å™it jeho funkčnost pÅ™id¡n­m nov½ch modulů plug-in poskytnut½ch jin½mi v½voj¡Å™i. Je navržen tak, aby byla z¡kladn­ platforma pro vaÅ¡i společnost. To byla Å¡iroce popul¡rn­ volba mnoha start-up online obchodů d­ky sv službÄ›, designu, v½voji a integraci zdrojů.

Derivace edice Společenstv­, poskytuje stejn z¡kladn­ soubory, ale umožňuje v­ce funkc­ a celkovou funkčnost. To je určeno pro velk a rozs¡hl podniky, kter vyžaduj­ v­ce technick podpory s instalac­, využit­m, konfigurac­ a odstraňov¡n­m problmů.

Proč vybrat Magento:

AS Magento webov¡ str¡nka V½voj je otevÅ™en¡ platforma, je to intuitivn­ a vizu¡ln­ editor str¡nky založen na str¡nce umožňuje vlastn­kům obchodu vybudovat a pÅ™izpůsobit sv webov str¡nky, aby uspokojili sv potÅ™eby a vizi pro obraz společnosti. Magento m¡ Å¡irokou Å¡k¡lu rozÅ¡­Å™en­ a rozvržen­, kter jsou neomezen v pÅ™izpůsobitelnosti, což v¡m d¡v¡ ºplnou svobodu a kontrolu. D¡le umožňuje nav¡z¡n­ a použ­v¡n­ marketingov½ch a propagačn­ch n¡strojů, jako jsou slevov k³dy a podpora členstv­. Mnoho dobÅ™e zaveden½ch firem uznalo tuto mocnou charakteristiku Magento a použili toto nap¡jen­ sv½ch eCommerce webov str¡nky, jako je Nike, Ford, Samsung a Lenovo.

citliv½ design

Zrychlete svůj růst s rlogick½m. M¡me t½m odborn½ch v½voj¡Å™Å¯ Magento, kteÅ™­ se specializuj­ na v½vojov a pÅ™izpůsobovac­ služby. Pr¡vÄ› od konceptu, design až po v½voj a nasazen­, nab­z­me služby na kl­Äov½ch v½vojov½ch služb¡ch na kl­Ä, kter½ pom¡h¡ naÅ¡im klientům se zv½Å¡en½mi pÅ™­ležitostmi pÅ™­jmů.

Ž¡dost o konzultace

vÄ›dÄ›t, jak v¡m Damco může pomoci Å™­dit obchodn­ ºspÄ›ch s v½konn½mi technologick½mi Å™eÅ¡en­mi a službami. ZÅ™­dit bezplatnou konzultaci pro diskusi o v½voji softwaru a obchodn­ch potÅ™eb.

Magento eCommerce webov½ch str¡nek Development Company pÅ™in¡Å¡­ webov str¡nky eCommerce, kter využ­vaj­ online obchod

Magento Elektronick½ obchod je jedn­m z nejrychlejÅ¡­ch, bezpečn½ch a nejobl­benÄ›jÅ¡­ch technologi­, kter uživatelům pom¡h¡ snadno proch¡zet, filtrovat a koupit produkty. Na EVIA, Magento webov¡ str¡nka Developerovy odborn znalosti v Magento webov str¡nky v½voje, tma integrace a reaguj­c­ v½voj webu. M¡me tak solidn­ portfolio v rozvoji webov½ch str¡nek Magento pro různ¡ průmyslov¡ odvÄ›tv­. Pokud hled¡te společnost Magento Elecommerce webov½ch str¡nek v½voje, Evia je odpověď. Sestavte plnÄ› funkčn­, bezpečn, uživatelsky pÅ™­vÄ›tiv a kvalitn­ testovan webov str¡nky eCommerce od Magento v½voj¡Å™i. Jsme aktualizov¡ni s nejnovÄ›jÅ¡­ verz­ a rozÅ¡­Å™en­mi Magento sloužit lepÅ¡­mu v½voji webu eCommerce.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.