Jak komunikovat se svými uživateli prostřednictvím designu

Kritrium ºspÄ›chu 4.. Stavov zpr¡vy (ºroveň AA): V obsahu implementovan½ch pomoc­ značkovac­ch jazyků, stavov zpr¡vy mohou b½t programovÄ› určeny prostÅ™ednictv­m role nebo vlastnost­ tak, aby mohli uživateli prezentovat pomocn½m technologi­m bez pÅ™ij­m¡n­ zaostÅ™en­.

Z¡mÄ›r

Zam½Å¡len pÅ™­jemce jsou slep­ a n­zkou viz­ uživatel asistenčn­ch technologi­ s možnost­ čten¡Å™e obrazovky. DalÅ¡­m v½hodou je, že pomocn technologie pro uživatele s kognitivn­m postižen­m mohou dos¡hnout alternativn­ch prostÅ™edků pro indikaci (nebo dokonce zpoždÄ›n­ nebo potlačovac­ch) stavov½ch zpr¡v, jak je upÅ™ednostňov¡no uživatelem.

Rozsah tohoto kritria ºspÄ›chu je specifick½ pro zmÄ›ny obsahu, kter½ zahrnuje stavov zpr¡vy. Stavov¡ zpr¡va je definov¡na v WCAG. Existuj­ dvÄ› hlavn­ kritria, kter¡ určuj­, zda nÄ›co splňuje definici stavu zpr¡vy:

Informace mohou b½t pÅ™id¡ny na str¡nky, kter nesplňuj­ definici stavu zpr¡vy. Seznam v½sledků z­skan½ch z vyhled¡v¡n­ napÅ™­klad nejsou považov¡ny za aktualizaci stavu, a proto nejsou pokryty t­mto kritriem ºspÄ›chu. Stručn textov zpr¡vy se vÅ¡ak zobrazuj­ o dokončen­ nebo stavu vyhled¡v¡n­, napÅ™­klad "Vyhled¡v¡n­". PÅ™­klady stavov½ch zpr¡v jsou uvedeny v sekci s n¡zvem PÅ™­klady stavu zpr¡vy.

Toto kritrium ºspÄ›chu specificky Å™eÅ¡­ scn¡Å™e, kde se na str¡nku pÅ™id¡v¡ nov½ obsah bez zmÄ›ny kontextu uživatele. ZmÄ›ny kontextu, podle jejich povahy, pÅ™eruÅ¡en­ uživatele t­m, že se zaměř­. Jsou již vyčn­vaj­c­ asistenčn­mi technologiemi, a proto již splnili c­l upozornit uživatele na nov½ obsah. Jako takov zpr¡vy, kter zahrnuj­ zmÄ›ny kontextu, nemus­ b½t zv¡Å¾eny a nejsou v r¡mci tohoto kritria ºspÄ›chu. PÅ™­klady scn¡Å™Å¯, kter pÅ™id¡vaj­ nov½ obsah zmÄ›nou kontextu, jsou uvedeny v č¡sti s n¡zvem PÅ™­klady zmÄ›n, kter nejsou uvedeny n­Å¾e uveden zpr¡vy.

v½hody

Toto kritrium ºspÄ›chu bylo ºmyslnÄ› formulov¡no, aby se použije prim¡rnÄ› pÅ™i pÅ™id¡v¡n­ viditelnho textu (nebo se stane viditeln½mi na str¡nce. Důvodem je, že pokud je zobrazen nov½ text, je určen pro vÅ¡echny uživatele viditeln. Poskytnut­m programov½ch prostÅ™edků pro zajiÅ¡tÄ›n­ textu je tak vylčeno pomoc­ asistenčn­ch technologi­, kritrium ºspÄ›chu poskytuje vÅ¡emi informacemi pro uživatele, kteÅ™­ ji nemohou nebo nemus­ vidÄ›t. Ne vÅ¡echny zmÄ›ny obsahu vÅ¡ak zahrnuj­ pÅ™id¡n­ textu na obrazovku. VÅ¡echny ºvahy jsou relevantn­ pro tento ºspÄ›ch kritrium:

Mohou nastat pÅ™­pady, kdy pÅ™id¡n­ viditelnho textu nem¡ samo o sobÄ› dostatečn informace uživateli asistenčn­ technologie. NapÅ™­klad bl­zkost novho obsahu na jin informace o obrazovce může poskytnout vizu¡ln­ kontext, kter½ chyb­ v textu s¡m.

V takov½ch pÅ™­padech mohou autoÅ™i chtÄ›j­ označit dalÅ¡­ obsah zaÅ™azen­ do stavov zpr¡vy, včetnÄ› nezobrazenho textu, kter½ může b½t poskytnut pomocn½m technologi­m, pro pÅ™idan kontext. Důležit ºvahy t½kaj­c­ se vhodnho použ­v¡n­ tÄ›chto technik jsou d¡le diskutov¡ny v dostatečn½ch technik¡ch.

knihy

 • PÅ™edmÄ›ty
  • araling panlipunan
  • Matematika
  • angličtina
  • filipino
  • vÄ›da
  • historie
  • edukasyon sa pagpapakatao
  • geografie
  • Technologie a dom¡c­ ekonomika
  • hudba
  • chemie
  • integrovan¡ vÄ›da
  • biologie
  • n¡boženstv­ <
  • art
  • < Li Class = "pushy-link"> tÄ›lesn¡ v½chova
  • fyzika
  • poč­tačov¡ vÄ›da
  • Å¡panÄ›lÅ¡tina

  Odpovědi

  Pokud jste vlastn­kem str¡nek (nebo spravujete tyto str¡nky), pros­m, whitelist vaÅ¡e IP nebo pokud si mysl­te, že tento blok je chyba, otevÅ™ete pros­m letenku na podporu a ujistÄ›te se, že zahrnout podrobnosti bloků (zobrazen v Pole n­Å¾e), takže v¡m můžeme pomoci pÅ™i odstraňov¡n­ problmů.

  knihy

  Pokud již m¡te hlasov½, t³n a průvodce stylem, ujistÄ›te se, že jej použ­v¡te konzistentnÄ›, protože tyto prvky dÄ›laj­ rozd­l v angažovanosti uživatele na vaÅ¡ich webov½ch str¡nk¡ch. Pom¡haj­ obsahu vaÅ¡­ organizace spojit se sv½mi publikac­ webov str¡nky:

  Objevte a použijte svůj značkov½ hlas

  Hlas je vaÅ¡e zdravotnick¡ organizace organizace. V¡Å¡ hlas v¡m pomůže vytvoÅ™it vztah se sv½m n¡vÅ¡tÄ›vn­kem webov½ch str¡nek a mÄ›l by b½t konzistentn­. Pokud nem¡te dokumentovan½ organizačn­ hlas, můžete jej zač­t objevit t­m, že zkoum¡ vaÅ¡e značkov standardy. Nemaj­ standardy značek? Pak zvažte posl¡n­, hodnoty, hodnoty vaÅ¡­ organizace a kl­Äov½ch zpr¡v. Ty poskytuj­ nadaci, aby v¡s a vaÅ¡im zºÄastnÄ›n½m stran¡m vedlo k vytvoÅ™en­ dobÅ™e definovanho hlasu, kter½ se pÅ™ipojuje k vaÅ¡emu publiku. / p >.

  Odpovědi

  • PÅ™edmÄ›t
   • araling panlipunan
   • Matematika
   • angličtina
   • filipino
   • vÄ›da
   • historie
   • edukasyon sa pagpapakatao
   • geografie
   • Technologie a dom¡c­ ekonomika
   • hudba
   • chemie
   • integrovan¡ vÄ›da
   • biologie
   • n¡boženstv­ <
   • art
   • < Li Class = "pushy-link"> tÄ›lesn¡ v½chova
   • fyzika
   • poč­tačov¡ vÄ›da
   • Å¡panÄ›lÅ¡tina

   Nemůžete pÅ™istupovat ke stÅ™edn­m programu

   Tato webov¡ str¡nka použ­v¡ bezpečnostn­ službu pro ochranu pÅ™ed online ºtoky. Akce, kterou jste pr¡vÄ› provedli spuÅ¡tÄ›n bezpečnostn­ Å™eÅ¡en­. Existuje nÄ›kolik akc­, kter by mohly vyvolat tento blok, včetnÄ› odesl¡n­ určitho slova nebo fr¡ze, pÅ™­kazu SQL nebo chybnÄ› form¡tovan¡ data. / p >.

   Co mohu udělat, abych to vyřešil?

   Použ­v¡me cookies, abychom v¡m pomohli poskytnout nejlepÅ¡­ zkuÅ¡enosti, zlepÅ¡ovat a pÅ™izpůsobit naÅ¡e služby a prov¡dÄ›t naÅ¡e marketingov aktivity. DalÅ¡­ informace naleznete v č¡sti Jak spravovat nastaven­ souborů cookie, naleznete v naÅ¡ich ozn¡men­ o ochranÄ› osobn­ch ºdajů.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.