Jak vytvořit kliknutím volání odkazu pomocí HTML a WordPress

Nikdy jsem nevÄ›dÄ›l, že to byl problm, když jsem mÄ›l můj telefon Android, protože vÄ›tÅ¡ina telefonn­ch č­sel byla ve v½choz­m nastaven­ kliknuteln¡. Ale když jsem pÅ™eÅ¡el na iPhone, uvÄ›domil jsem si, že mnoho webov½ch str¡nek nemÄ›lo kliknut­ na vol¡n­ odkazu! To znamenalo, že jsem musel zač­t kop­rovat a vkl¡dat telefonn­ č­sla, upravit malou v½bÄ›rovou plochu pÅ™es telefonn­ č­slo hned spr¡vnÄ›. To nen­ dobr Å™eÅ¡en­.

Jak provst telefonn­ č­slo telefonu s html

Tento čl¡nek je jednoduch½ v½ukov½ program, kter½ v¡s nav­c uč­ nÄ›kter z¡kladn­ dovednosti pro vytv¡Å™en­ webov½ch aplikac­ cross platformy. Budete vybudovat aplikaci Sample School Plan App, kter¡ poskytne dynamick "app-jako" zkuÅ¡enosti napÅ™­Ä mnoha různ½mi platformami a pr¡ce offline. Bude použ­vat Apache Cordova a Cihlov webov komponenty Mozilly.

PÅ™­bÄ›h za aplikac­, napsan½ piotr

M¡m dvÄ› dÄ›ti a vždy zapom­n¡m na jejich Å¡koln­ pl¡n, stejnÄ› jako oni. UrčitÄ› bych mohl kop­rovat HTML do jsfiddle a nač­st pl¡n jako aplikace Firefoxu. Bohužel by to nebylo nač­st offline a v současn dobÄ› nebude fungovat na IOS. M­sto toho bych r¡d vytvoÅ™il aplikaci, kter¡ by mohla b½t použ­v¡na vÅ¡emi v naÅ¡­ rodinÄ›, bez ohledu na zaÅ™­zen­, kter se rozhodnou použ­t.

budeme stavět

Pro tento projekt jsme se rozhodli použ­t Apache Cordova pro tento projekt, protože je to v současn dobÄ› nejlepÅ¡­ bezplatn½ n¡stroj pro doručov¡n­ aplikac­ HTML na mnoho různ½ch platforem. Můžete vytvoÅ™it aplikaci pomoc­ webov½ch technologi­ a pak z­skat Cordov¡ automaticky portovat aplikaci na různ nativn­ platformy. Pojďme jej nainstalovat jako prvn­.

Instalace nejnovÄ›jÅ¡­ firefox

Než se ponoÅ™­me, r¡d bych rychle vytvoÅ™il hÅ™iÅ¡tÄ›. V tto kapitole budu definovat kl­Äov pojmy, porovnat v½hody a nev½hody dvou nejčastÄ›jÅ¡­ch pÅ™­stupů rozvoje a d¡t hav¡rii na tÅ™i hlavn­ webov technologie použ­van v tto knize.

o autorovi

V bohat½ch zem­ch je posun poh¡nÄ›n rychlejÅ¡­m mobiln­m Å¡irokop¡smov½m pÅ™ipojen­m a levnÄ›jÅ¡­m datov½m službou. NicmnÄ›, velk½ n¡růst byl tak vidÄ›n v rozv­jen­ n¡rodů, kde lid pÅ™eskočili kupovat poč­tače a pryč pÅ™­mo do mobilu.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.